แบบรายงานพื้นที่การเกษตรที่คาดว่าจะประสบภัยแล้ง ปี 2552
อำเภอมหาราช     จังหวัด พระนครศรีอยุธยา
                     
ที่ ตำบล หมู่ที่ พื้นที่การเกษตรที่คาดว่าจะประสบภัยแล้ง เกษตรกร หมายเหตุ
      นาข้าว พืชไร่ พืชสวนและอื่น ๆ  ด้านประมง (ไร่) ด้านปศุสัตว์ (ไร่) รวมพื้นที่ทั้งหมด (ไร่) (ราย)  
1 หัวไผ่ 1-6 300 - - - - 300 9  
2 โรงช้าง 1-4 200 - - - - 200 13  
3 มหาราช 1-4 200 - - - - 200 6  
4 พิตเพียน 1-7 300 - - - - 300 17  
5 บางนา 1-5 250 - - - - 250 11  
6 น้ำเต้า 1-4 140 - - - - 140 7  
7 กะทุ่ม 4,5 100 - - - - 100 5  
                     
                     
                     
                     
                     
รวม 32         1,490.00 0 0 0 0 1,490.00 68  
ข้อมูล ณ วันที่    25   เดือน  มีนาคม  พ.ศ. 2552              
                     
            ลงชื่อ      นายวิโรจน์  ห่านนันทาพิทักษ์        ผู้รายงาน    
                             ( นายวิโรจน์  ห่านนันทาพิทักษ์ )    
            ตำแหน่ง  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ระดับชำนาญการ