เมนูหลัก

แผนที่อำเภอ

อัตรากำลัง
วิสัยทัศน์อำเภอมหาราช
 บทบาทหน้าที่
ข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตร

ศูนย์เรียนรู้ฯ (ศพก)

ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนฯ (ศจช)
  วิสาหกิจชุมชนอำเภอมหาราช    
แผนการเยี่ยมเยียนระดับทีม
ผลการเยี่ยมเยียนระดับทีม
 การจัดการความรู้ KM
คู่มือสำหรับประชาชน
แผนที่ Zoning
ข้อมูลการผลิตข้าว
แผนพัฒนาการเกษตร (A4)
ข้อมูลสถาบันเกษตรกร
Clip VDO ศพก
YouTube ศพก.ตำบลโรงช้าง
Clip VDO FileDay
ข้อมูลแปลงใหญ่
 
 

ผลิตภัณฑ์เด่นอำเภอมหาราช

 

มะม่วงกวนส้มลิ้มแม่สมบัติ ตำบลท่าตอ

                                                

 
จุดเรียนรู้การปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษ (ผักไฮโดรโปนิกส์)
   
 
 

ข่าวเตือนการระบาดของศัตรูพืช

เตือนภัยโรคแมลงวันผลไม้ next>>
เตือนภัยโรคแมลงศัตรูพืชและเข้าทำลายพืชผัก next>>
เตือนภัยโรคแมลงศัตรูพืชฯ next>>
เตือนภัยโรคผักที่เกิดจากเชื้อไวรัส next>>
เตือนภัยโรครากเน่าโคนเ่น่าไม้ผล next>>
เตือนภัยการโรคแอนแทรคโนสพริก next>>
เตือนภัยการระบาดด้วงแรด next>>

เตือนภัยการระบาดเพลี้ย กระโดดสีน้ำตาล next>>

  ตือนภัยการระบาดหนอนห่อใบข้าว next>>
ตือนภัยการระบาดเพลี้ยไฟ next>>
ตือนภัยการระบาดหนอนกอข้าว next>>
ตือนภัยการระบาดโรคใบจุดสีน้ำตาล next>>
  ตือนภัยการระบาโรคขอบใบแห้ง next>>

 
 ประกาศ

ขอเชิญเกษตรกรขึ้นทะเบียนปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร

หลังการเพาะปลูก 15 - 60 วัน เพื่อประโยชน์ในการรับสิทธิ์

เข้ารวมโครงการของรัฐฯ

ณ สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช

 

ภาพข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมของสำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช

         
     
เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2562 สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช เยี่ยมเยียนนายพุฒิพงษ์ นันโท ประธาน ศพก.ตำบลโรงช้าง ให้คำแนะนำออกแบบ Packaging บรรจุภัณฑ์ถุงข้าวสาร next>>      
     
เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2562 สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรอง และติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีnext>>      
     
เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2562 สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช เยี่ยมเยียนติดตามเกษตรกรผู้ใช้ปุ๋ยชีวภาพ pgpr2 next>>  
     
เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2562 สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช ร่วมพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง next>>      
     
เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2562 สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช เข้าร่วมกิจกรรมงานจิตอาสา ณ วันเวฬุวัน ตำบลโรงช้าง next>>      
     
เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2562 สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช ร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เยี่ยมเยียนเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการ    เกษตรกรรมทางเลือก ปี 2562next>>      
     
เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2562 สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช  เยี่ยมเยียนเกษตรกรโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ พร้อมให้คำแนะนำการกำจัดวัชพืชในนาข้าวของนายสมพิศ แสงเทียรnext>>      
     
เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2562 สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช  ติดตามเยี่ยมเยียนประธาน ศพก.ตำบลโรงช้าง next>>      
     
เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2562 สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช  เข้าร่วมประชุมปัจฉิมนิเทศโครงการศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม next>>      
     
เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช เข้าร่วมงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว next>>      
     
เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2562 สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช ต้อนรับคณะนิเทศ ทีม 3 จากสำนักงานเกษตรจังหวัด โดยมีคุณวิภาดา สุภานันท์ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร next>>      
     
 เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2562 สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช ประชาคมตรวจสอบพื้นที่ผู้ปลูกข้าวนาปี 2562 ครั้งที่ 1 next>>      
     
 เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2562  สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช จัดประชุมคณะกรรมการ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรตำบลโรงช้าง ระดับอำเภอ next>>      
     
เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2562 สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช เยี่ยมเยียนเกษตรกรให้ความรู้ การป้องกันและกำจัดหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด และประชาสัมพันธ์มาตรการจำกัดการใช้ 3 สาร next>>      
     
เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2562 สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช ร่วมกับสถานีพัฒนาที่ดินพระนครศรีอยุธยา เก็บตัวอย่างดินแปลงปลูกต้นพระศรีมหาโพธิ์ เพื่อส่งตรวจวิเคราะห์ next>>      
     
เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2562 สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช ร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์    กุ้งกรามกรามในแหล่งน้ำพื้นที่อำเภอมหาราช next>>      
     
เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2562 สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช สำรวจการเจริญเติบโต และตรวจคุณภาพดินของต้นพระศรีมหาโพธิ์ next>>      
     
เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2562 สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช ประชุมกลุ่มยุวเกษตรกร วัดตะบอง ณ (ธรรมาภิรมอุปถัมภ์) ประจำเดือน next>>      
     
เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2562 สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช ร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยกลุ่มอารักขาพืช สาธิต และให้คำแนะนำการทำกับดักผีเสื้อหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด next>>      
     
    เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช ติดตามสถานการณ์การระบาดศัตรูพืช หนอนกระทู้ลายจุดข้าวโพด next>>      
     
เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม  2562 สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช ประชุมสำนักงานประจำเดือนกรกฎาคม 2562 เพื่อวางแผนการทำงานและติดตามโครงการในพื้นที่อำเภอมหาราช next>>      
     
เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2562 สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช กับสมาชิกศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน ร่วมเวทีเสวนาพัฒนาเครือข่ายศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน     ระดับจังหวัด next>>      
     
เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2562 สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราชประชุมคณะทำงานปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญและแก้ไขปัญหาภาคการเกษตรระดับอำเภอ (Operation Team : OT) next>>      
     
เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2562 สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช ร่วม"Kick off" กำจัดผักตบชวาและวัชพืช?คลองหนองหลวง next>>      
     
 เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2562 สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช ร่วมงานส่งเสริมการบริโภคผลไม้ และสินค้าแปรรูปจังหวัดจันทบุรี “จันทบุรีดินแดด แห่งผลไม้        เมืองร้อน” ณ ศูนย์การค้าอยุธยาชิตี้พาร์ค next>>      
     
เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2562 สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราชร่วมงานรำลึกครบรอบ 7 ปี เสด็จพระราชดำเนินทุ่งมะขามหย่อง เพื่อเป็นการน้อมรำลึกใน                พระมหากรุณาธิคุณในการเสด็จพระราชดำเนินทุ่งมะขามหย่องของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรnext>>                
     
เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2562 สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราชร่วมกับส่วนราชการอำเภอมหาราช และหน่วยงานในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ Field Day ประจำปี 2562 next>>      
     
เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช ร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ประจำปี 2562next>>      
     
เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2562 สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช พร้อมด้วยสำนักงานพัฒนาที่ดินพระนครศรีอยุธยา มอบปัจจัยการผลิตให้แก่เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการ 5 ประสาน next>>      
     
เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2562 สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช ร่วมพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพิธีถวายพระพรชัยมงคล next>>      
     
เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2562 สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช  พร้อมด้วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2 ตำบลบ้านใหม่ สำรวจการเจริญเติบโตของต้นพระศรีมหาโพธิ์ ณ วัดวชิรธรรมาราม ตำบลบ้านใหม่ อำเภอมหาราช  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา next>>      
     
เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2562 สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ” ณ บริเวณลานด้านหน้าที่ว่าการอำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา next>>      
     
เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2562 สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช  ประชุมสำนักงานประจำเดือนมีนาคม 2562 next>>      
     
เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2562 สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช เข้าร่วมกิจกรรม วันกรรมการหมู่บ้านชมนิทรรศการกิจกรรมกรรมการหมู่บ้านทั้ง 12 ตำบล ของอำเภอมหาราชnext>>
     
เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2562 สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช เข้าร่วมประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ณ หอประชุมกาญจนาภิเษกอำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยาnext>>      
     
เมิ่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช  ร่วมขบวนแห่รับต้นหน่อ
พระศรีมหำโพธิ์จำกรัฐบำลศรีลังกำอย่ำงสมพระเกียรติ ด้วยขบวนช้ำงแต่งกำยประดับ next>>
     
     
เมิ่อวันที่ 15  กุมภาพันธ์ 2562 สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมประรำพิธีพิธีปลูกต้นหน่อพระศรีมหาโพธิ์จากรัฐบาลศรีลังกา next>>      
     
เมิ่อวันที่ 6  กุมภาพันธ์ 2562 สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเครือข่าย ศพก.และเครือข่ายแปลงใหญ่ ระดับจังหวัด ครั้งที่ 2/2562 next>>
       
เมิ่อวันที่ กุมภาพันธ์ 2562 สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช  เข้าร่วมอบรมเรื่องสถาบัน พระมหากษัตริย์กับประเทศไทย โดยวิทยากรจากหลักสูตรจิตอาสา 904 next>>      
     
เมิ่อวันที่ 21 มกราคม 2562 สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช ตอนรับคณะนิเทศจากสำนักงานเกษตรจังหวัดเพื่อติดตามให้คำแนะนำnext>>      
     
เมิ่อวันที่ 21 มกราคม 2562 สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช  ประชุมคณะทำงาน การขับเคลื่อนงานนโยบาย (Operation Team) next>>      
     
เมิ่อวันที่ 11 มกราคม 2562 สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช  เข้าร่วมโครงการบูรณา การหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ เพื่อดูแลประชาชนอุทิศถวายพระบาทสมเด็จ              พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ next>>      
     
เมิ่อวันที่ 7 มกราคม 2562 สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช  ร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” next>>      
     
เมิ่อวันที่ 7 ธันวาคม 2561 สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช  พร้อมด้วยกลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมจัดอบรมโครงการ           การใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตรฯ next>>      
     
เมิ่อวันที่ 8 ธันวาคม 2561 สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช  เข้าร่วมงานแข่งขันส้มตำลีลา งานยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก ประจำปี 2561next>>      
     
เมิ่อวันที่ 7 ธันวาคม 2561 สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช  เยี่ยมร้านวิสาหกิจชุมชน/กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร ที่เข้าร่วมจำหน่ายผลิตภัณฑ์งานยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก next>>      
     

เมิ่อวันที่ 6 ธันวาคม 2561 สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช เข้าร่วมประชุม Conference next>>

     
     
เมิ่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 สานักงานเกษตรอาเภอมหาราช พร้อมด้วยประมงอาเภอมหาราชและปศุสัตว์อาเภอมหาราช ร่วมต้อนรับแสดงความยินดีกับนางอมรรัตน์ กรึงไกร นายอาเภอมหาราช next>>      
     
เมิ่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช  เข้าร่วมประชุมชี้แจงการบันทึกข้อมูลในระบบ http://bigfarm60.doae.go.thnext>>          
     
เมิ่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช เข้าร่วมประชุมรับฟัง VDO Conference โครงการส่งเสริมการปลูกพืชหลากหลาย ฤดูนางปรัง ปี 2562 next>>            
     
เมิ่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช  เข้าร่วมประชุมเกษตรอำเภอประจำเดือนตุลาคม 2561 next>>      
     
เมิ่อวัน 1 พฤศจิกายน 2561สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราชประชุมคณะกรรมการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าตำบลโรงช้าง next>>      
     
เมิ่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 สำนักงานเกษตรอำเภอ ได้เข้าร่วมประชุมหัวหน?าส่วน กํานันและผู้ใหญ่บ้าน ประจําเดือนพฤศจิกายน  2561 next>>      
     
เมิ่อวันที่ 13 ตุลาคม 2561 สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช  ร่วมประชุมจัดเตรียมข้อมูลพื้นฐานทางการเกษตรของโครงการฟื้นฟูทุ่งมหาราช next>>      
     
เมิ่อวันที่ 13 ตุลาคม 2561 สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช  ร่วมพิธีวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยบรมนาถบพิตรnext>>      
     
เมิ่อวันที่ 4 ตุลาคม 2561 สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช  เข้าร่วมต้อนรับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดร.วิวัฒน์ ศัลยกำธร และคณะ ลงพื้นที่ตรวจติดตามงานพื้นที่ทุ่งมหาราช next>>      
     
เมิ่อวันที่ 10 ตุลาคม 2561 สำนักงานเกษตรอำเภอ เข้าร่วมการประชุมปฐมนิเทศโครงการศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเขื่อนพระนครศรีอยุธยา ณ ห้องประชุมแกรนด์บอลรูม โรมแรมอยุธยาแกรนด์โฮเต็ล next>>      
     
เมิ่อวันที่ 9 ตุลาคม 2561 สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช  พร้อมด้วยผู้แทนสำนักงานเกษตรจังหวัด เข้าร่วมประชุมแนวทางการส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่ให้เกิดเป็นรูปธรรม ณ หอประชุมกาญจนาภิเษกอำเภอมหาราช ชั้นที่ 2next>>       
     
เมิ่อวันที่ 1 ตุลาคม 2561 สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช  ได้ประชุมสำนักงานประจำเดือนตุลาคม 2561 เพื่อวางแผนการทำงานและติดตามโครงการในพื้นที่อำเภอมหาราช DM next>>           
     
เมิ่อวันที่ 13 กันยายน 2561 สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช  ได้ออกพื้นที่ร่วมกับหน่วยงานประมง ปศุสัตว์ ทหารในพื้นที่ เพื่อติดตามความก้าวหน้าโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรกลุ่มเพาะเห็ดขอน next>>      
     
เมิ่อวันที่ 13 กันยายน 2561 สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช  ได้ออกพื้นที่ร่วมกับหน่วยงานประมง ปศุสัตว์ ทหารในพื้นที่ เพื่อติดตามความก้าวหน้าโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรกลุ่มบ้านใหม่รวมใจ next>>      
     
เมิ่อวันที่ 13 กันยายน 2561 สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช  ได้ออกพื้นที่ร่วมกับหน่วยงานประมง ปศุสัตว์ ทหารในพื้นที่ เพื่อติดตามความก้าวหน้าโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรกลุ่มกะทุ่มสามัคคี next>>      
     
เมิ่อวันที่ 12 กันยายน 2561 สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช  ได้ร่วมงาน“วันเกี่ยวข้าวแปลงนาสุดท้าย ณ ทุ่งรับน้ำบางบาล” next>>      
     
เมิ่อวันที่ 5 กันยายน 2561 สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช  ได้ออกพื้นที่เยี่ยมเยียนเกษตรกรโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย และตรวจรับวัสดุอุปกรณ์  ตรวจรับวัสดุอุปกรณ์ กลุ่มโรงช้างพัฒนา next>>      
     
เมิ่อวันที่ 5 กันยายน 2561 สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช  ได้เข้าร่วมประชุมการเชื่อมโยง ตลาดข้าวอินทรีย์และข้าว GAP ในนาแปลงใหญ่ next>>      
     
มิ่อวันที่ 21 สิงหาคม 2561 สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช  ได้ชี้แจงการทำบัญชีโครงการเสริมสร้างรายได้ฯ โดยสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พระนครศรีอยุธยาnext>>      
     
เมิ่อวันที่ 9 สิงหาคม 2561 สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช  เข้าร่วมงานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง การขอรับเงินอุดหนุนโครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพการเกษตร (โครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย) next>>      
     
เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 256 สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช  ได้เข้าร่วม การประชุมเกษตรอำเภอประจำเดือนสิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา next>>      
     
เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2561 สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช  ได้ร่วมงานโครงการคลินิกเคลื่อนที่ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพวรางกูร next>>      
     
เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2560สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช ได้จัดกิจกรรมการฝึกอบรมเกษตรกร     โครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย หลักสูตรการพัฒนาการเกษตร ชุมชนมหาราช กะทุ่ม next>>      
     
เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2561 สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช ได้ดำเนินการจัดเวทีโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย เวทีที่ 2 next>>      
     
มื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2561 สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช  ได้จัดกิจกรรมการฝึกอบรมเกษตรกรโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย หลักสูตรการพัฒนาการเกษตร ชุมชนโรงช้าง next>>      
     
เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2561 สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช  ได้จัดกิจกรรมการฝึกอบรมเกษตรกรโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย หลักสูตรการพัฒนาการเกษตร    ชุมชนบ้านขวาง ท่าตอ next>>      
     
เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2561 สานักงานเกษตรอาเภอมหาราช ได้จัดกิจกรรมการฝึกอบรมเกษตรกรโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย หลักสูตรการพัฒนาการเกษตรชุมชนบ้านนา 1 ณ ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนเครือข่ายตาบลบ้านนา next>>      
     
เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2561 สานักงานเกษตรอาเภอมหาราช ได้จัดกิจกรรมการฝึกอบรมเกษตรกรโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย หลักสูตรการพัฒนาการเกษตรชุมชนนาเต้า เจ้าปลุก ณ ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนตาบลนาเต้า next>>      
     
เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2561 สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช  ได้เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วน กำนันและผู้ใหญ่บ้าน ประจําเดือนมิถุนายน 2561 โดยมีนายสุภณ สยามบุญนัญ เป็นประธาน  ในการประชุม next>>      
     
เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2561 สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช จัดประชุมการจัดเวทีชุมชน ครั้งที่ 1 โครงการเสริมสร้างทักษะส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร กิจกรรมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย next>>      
     
เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2561 สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช ได้เข้าร่วมกับสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ตรวจติดตามการดำเนินงาน และการใช้ประโยชน์การสนับสนุนวัสดุและครุภัณฑ์ ตามแผนงาน/โครงการ next>>      
     
เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2561 สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช ได้ดำเนินการ ประชุมสำนักงานประจำเดือนมิถุนายน 2561 เพื่อวางแผนการทำงานและติดตามโครงการในพื้นที่อำเภอมหาราช next>>      
     
เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2561 สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช ได้ดำเนินการ จัดเวทีชุมชน เพื่อชี้แจง ทำความเข้าใจ             และรับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย เวทีที่ 1 ชุมชนโรงช้าง ณ ศพก. ตำบลโรงช้าง next>>      
     
เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2561 สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช ได้ดำเนินการ ประชุมสำนักงานประจำเดือนพฤษภาคม 2561 เพื่อวางแผนการทำงานและติดตามโครงการในพื้นที่อำเภอมหาราช next>>      
     
เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2561 สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช ได้ดำเนินการ ประชุมชี้แจงเมนูอาชีพทางด้านการเกษตร ตามโครงการเพิ่มทักษะอาชีพแก่เกษตรกรผู้ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ next>>      
     
เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2561 สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช ได้เข้าร่วมงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่ 3 ณ วัดบันไดช้าง ตำบลหัวเวียง อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา next>>      
     
เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2561 สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช ได้เข้าร่วม รับฟังการชี้แจงโครงการระบบงานส่งเสริมการเกษตร งบเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ 2561 next>>      
     
เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2561 สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราชได้เข้าร่วมพิธีบวงสรวงบูรพกษัตริย์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์                  เพื่อขออนุญาตดำเนินงานตัดแต่งกิ่งพุทราโบราณ ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 next>>      
     
สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช ได้เข้าร่วมประชุมชี้แจงโครงการเสริมสร้างรายได้แก่เกษตรกรรายย่อย ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา next>>      
     
เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2561 สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช ได้เข้าร่วมจัดเวทีประชาคมขับเคลื่อนโครงการไทยนิยม ยั่งยืน เวทีที่ 3 วิถีไทย วิถีพอเพียง ณ หมู่ที่ 3 และ หมู่ที่ 4 ตำบลพิตเพียน อำเภอมหาราช next>>      
     
เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2561 สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช ได้เข้าร่วมพิธีทำบุญ และรดน้ำดำหัว เนื่องในวันสงกรานต์  ปี 2561 เพื่อสืบสานประเพณีไทยnext>>      
     
เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2561 สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช ได้ส่งมอบปัจจัยการผลิต ไหลบัว (บัวฉัตร) ตามโครงการส่งเสริมการดำเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ปี 2561next>>      
     
เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2561 สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช ร่วมกับ สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  จัดอบรมเกษตรกรผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ 5 ประสานสืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ และสนับสนุนปัจจัยการผลิตปุ๋ยอินทรีย์และน้ำหมักชีวภาพ next>>      
     
เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2561 สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช ได้เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วน กำนัน และผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือนเมษายน 2561 โดยมีนายสมยศ เกษสุวรรณ ปลัดอำเภอเจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ เป็นประธานในการประชุม next>>      
     
เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2561 สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช ได้ดำเนินการ ประชุมสำนักงานประจำเดือนเมษายน 2561 เพื่อวางแผนการทำงานและติดตามโครงการในพื้นที่อำเภอมหาราช ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอมหาราชnext>>      
     
มื่อวันที่ 22 มีนาคม 2560 นายพิพัฒน์  จันทนา  เกษตรอำเภอมหาราช พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช ได้ดำเนินการจัดงาน โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่ 2 next>>      
     
เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2560 นายพิพัฒน์  จันทนา เกษตรอำเภอมหาราช ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยภิบัติจังหวัด (ก.ช.ภ.จ.) พระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 3/2561 next>>      
     
เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2560 นายพิพัฒน์  จันทนา เกษตรอำเภอมหาราช พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช ได้ดำเนินการ ประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยภิบัติอำเภอ    (ก.ช.ภ.อ.) มหาราช ครั้งที่ 1/2561 next>>      
     
เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2560 นายพิพัฒน์  จันทนา เกษตรอำเภอมหาราช พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช ได้ดำเนินการจัด งานรณรงค์เริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ Field Day     ปี 2561 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลโรงช้าง อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา next>>      
     
เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2561 นายพิพัฒน์  จันทนา  เกษตรอำเภอมหาราช ได้เข้าร่วมพิธีเปิดงานวันข้าวโพดเทียน บ้านเกาะ ณ ตลาดนัดราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์หันตรา next>>      
     
เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2561 นางสาวพรภัค  พึ่งเก็บ  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ และ นางสาวสุพัตรา ประภารัตน์ เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราชได้เข้าร่วม อบรมโครงการอบรมบุคลากรเพื่อสร้างค่านิยมและปลูกจิตสำนึกในการปฏิบัติงาน ประจำปี 2561 next>>      
     
เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2561 นายพิพัฒน์  จันทนา  เกษตรอำเภอมหาราช ได้เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 2/2561next>>      
     
เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2561 นางสกุลณีย์  อุบลวัตร์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ได้เข้าร่วมการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน และผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือนมีนาคม 2561 next>>      
     
เมื่อวันที่ 26 - 27 กุมภาพันธ์ 2561 นางสาวพรภัค  พึ่งเก็บ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช ได้นำเกษตรกรผู้สนใจเข้าร่วม กิจกรรมการเตรียมความพร้อมแก่เกษตรกร  ในการประยุกต์ใช้แอพลิเคชั่นทางการเกษตร next>>      
     
เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 นายพิพัฒน์  จันทนา  เกษตรอำเภอมหาราช ได้เข้าร่วมประชุมปรับแผนธุรกิจเพื่อขออนุมัติสินเชื่อเพื่อการดำเนินงานในแปลงใหญnext>>      
     
เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 นายพิพัฒน์  จันทนา เกษตรอำเภอมหาราช ได้เข้าร่วมการนิเทศงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร ระดับส่วนกลาง/เขต ประจำปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 1 next>>      
     
เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 นายพิพัฒน์  จันทนา เกษตรอำเภอมหาราช พร้อมด้วย นางสาวพรภัค  พึ่งเก็บ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช ได้เข้าร่วม   มหกรรมสินค้าเกษตร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา next>>      
     
เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 นางสกุลณีย์  อุบลวัตร์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช ได้เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฎิบัติการ การเพิ่มศักยภาพในการดำเนินงานโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปื 2561 next>>      
     
เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 นางสาววีณา คงสมบูรณ์ และ นางสาวพรภัค พึ่งเก็บ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช ได้เข้าร่วม ประชุมเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) ครั้งที่ 1/ 2561next>>      
     
เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 นายพิพัฒน์  จันทนา เกษตรอำเภอมหาราช ได้เข้าร่วม ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561 โดยมี นายสุภณ  สยามบุญนัน นายอำเภอมหาราช เป็นประธานในการประชุม next>>      
     
เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 นายพิพัฒน์ จันทนา เกษตรอำเภอมหาราช ได้เข้าร่วม การประชุมเกษตรอำเภอประจำเดือนมกราคม 2561 ณห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา next>>      
     

เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2561 นางสิริมา เต่าคำ และนางสาวพรภัค พึ่งเก็บนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ  เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช พาเกษตรกร สมาชิก ศจช.ตำบลบ้านนา จำนวน 30 ราย ศึกษาดูงานเกษตรอินทรีย์ โดยการนำของเจ้าหน้ากลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา next>>

     
     

เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2561 สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช โดยนางสาวพรภัค  พึ่งเก็บ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เยี่ยมเยียนวิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์พื้นบ้านและข้าวเพื่อสุขภาพตำบลมหาราชยียนวิสาหกิจชุมชนผลิตธูปตำบลมหาราช next>>

     
     

เมื่อวันที่ 9 - 10 มกราคม 2561 นางสาวพรภัค พึ่งเก็บ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช ได้เข้าร่วม การฝึกอบรมฝึกอาชีพเกษตรกรแกนนำและเครือข่าย โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพทางการเกษตร ปี 2561 next>>

     
     

เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2561 นายพิพัฒน์ จันทนา เกษตรอำเภอมหาราช พร้อมด้วย นางสาววีณา คงสมบูรณ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช ได้เข้าร่วมการประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์การเข้าร่วมโครงการพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย next>>

     
     

เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2561 นายพิพัฒน์ จันทนา เกษตรอำเภอมหาราช พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช ได้ดำเนินการ  การประชุมประจำเดือน สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช เดือนมกราคม 2561 next>>

     
     

เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2561 นายพิพัฒน์ จันทนา เกษตรอำเภอมหาราช พร้อมด้วย นางสกุลณีย์ อุบลวัตร์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และ นางสาววีณา คงสมบูรณ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช ได้เข้าร่วม การประกวด กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน     ยอดเยี่ยม ปี 2561 next>> 

     
     
เมื่อวันที่ 13 - 14 ธันวาคม 2560 นายพิพัฒน์ จันทนา เกษตรอำเภอมหาราช พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช ได้เข้าร่วม จัดสวนเศรษฐกิจพอเพียง งานยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลกประจำปี 2560 next>>       
     
เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2560 นายพิพัฒน์ จันทนา เกษตรอำเภอมหาราช พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช ได้เข้าร่วม ประชุมสำนักงานอำเภอมหาราช(DM) ประจำเดือน ธันวาคม 2560 next>>       
     
เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2560 นางสาวพรภัค พึ่งเก็บ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช ได้เข้าร่วม การสัมมนาเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2561 next>>      
     
มื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2560 นายพิพัฒน์ จันทนา เกษตรอำเภอมหาราช พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช ได้ดำเนินการจัด การประชุมคณะกรรมการระดับหมู่บ้าน เพื่อให้ความช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย ครัวเรือนละ 3,000 บาทnext>>      
     
เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2560 นางสกุลณีย์ อุบลวัตร์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช  ได้ตรวจสอบพื้นที่การเกษตรที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ร่วมกับคณะอนุกรรมการฯ ระดับหมู่บ้าน ตำบลโรงช้าง next>>      
     
เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2560 นางสกุลณีย์ อุบลวัตร์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช  ได้ตรวจสอบพื้นที่การเกษตรที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ร่วมกับคณะอนุกรรมการฯ ระดับหมู่บ้าน ตำบลกะทุ่ม next>>      
     
เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 นายพิพัฒน์ จันทนา เกษตรอำเภอมหาราช ได้เข้ารับ ใบประกาศเกียรติคุณ เพื่อแสดงความขอบคุณ ในการให้การสนับสนุนและความร่วมมือ ในการจัดงานพระราชพิธีถวามพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยมีนายสุภณ สยามบุญนัญ นายอำเภอมหาราช เป็นผู้มอบให้ next>>      
     

เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 นายพิพัฒน์ จันทนา เกษตรอำเภอมหาราช ได้เข้าร่วม ประชุมหัวหน้าส่วน กำนัน ผู้ใหญ่ ประจำเดือนพฤศจิกายน ณ หอประชุมกาญจนาภิเษก ที่ว่าการอำเภอมหาราช next>>

     
     

เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2560 นายพิพัฒน์ จันทนา เกษตรอำเภอมหาราช พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช ได้จัด ประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช (DM) ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560     next>>

     
     

เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 นายพิพัฒน์ จันทนา เกษตรอำเภอมหาราช ได้เข้าร่วมการประชุมติดตาม การป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย ประจำปี 2560 next>>

     
     
เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2560 นายพิพัฒน์ จันทนา เกษตรอำเภอมหาราช  พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช ได้เข้าร่วม พิธีถวายดอกไม้จันทน์ ในพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช next>>      
     
เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2560 นายพิพัฒน์ จันทนา เกษตรอำเภอมหาราช พร้อมด้วย ได้เข้าร่วม พิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราชnext>>      
     
เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2560 นายพิพัฒน์ จันทนา เกษตรอำเภอมหาราช จัดงานสัมมนาสร้างการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร โครงการตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ระดับอำเภอ ประจำปีงบประมาณ 2560next>>      
     
เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2560 นายพิพัฒน์ จันทนา เกษตรอำเภอมหาราช ส่งมอบข้าวสารพระราชทานให้อำเภอ เพื่อนำไปจัดเลี้ยงประชาชนที่เข้าร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ในงานพระราชพิธีพระบรมศพพระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช next>>      
     
เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2560 นายพิพัฒน์ จันทนา เกษตรอำเภอมหาราช พร้อมด้วย นางสกุลณีย์ อุบลวัตร์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ได้เข้าร่วม การประชุมคณะกรรมการเครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ระดับจังหวัด ประจำปี 2560 next>>      
     
เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2560 นางสาวพรภัค พึ่งเก็บ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช ได้เข้าเยี่ยมเยียนและติดตามความก้าวหน้า โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืนชุมชนพิตเพียนnext>>      
     
เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2560 นายพิพัฒน์ จันทนา เกษตรอำเภอมหาราช พร้อมด้วย
เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช เข้าร่วม ประชุมวางแผนการดำเนินงานแปลงใหญ่ในฤดูกาลผลิต 2560/61 next>>
     
     
เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2560 นายพิพัฒน์ จันทนา เกษตรอำเภอมหาราช เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอมหาราช next>>      
     
เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2560 นายพิพัฒน์ จันทนา เกษตรอำเภอมหาราช เข้าร่วมประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือน next>>      
     
เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2560 นายพิพัฒน์ จันทนา เกษตรอำเภอมหาราช ต้อนรับเจ้าหน้าที่ทหารประจำท้องที่ชุดใหม่ และให้ข้อมูลการเกษตรอำเภอมหาราช การดำเนินงานโครงการต่างๆ next>>      
     
เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2560 นายพิพัฒน์ จันทนา เกษตรอำเภอมหาราช พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช ร่วมงานแถลงข่าวประชาสัมพันธ์เปิด
แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรของอำเภอบ้านแพรก next>>  
     
     
เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2560 นายพิพัฒน์ จันทนา เกษตรอำเภอมหาราช ติดตามการดำเนินงาน เอกสาร และแนะนำการดำเนินกิจกรรมภายหลังการเบิกจ่ายเงิน
ภายใต้โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมีเพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน ของกลุ่มเกษตรชุมชนพิตเพียน ชุมชนพิตเพียน next>>
     
     

เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2560 นายพิพัฒน์ จันทนา เกษตรอำเภอมหาราช ดำเนินการตรวจสอบและยืนยันเป้าหมายในการดำเนินโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ณ โรงเรียนวัดปากคลอง (ประชามหาราช) next>>

     
     
มื่อวันที่ 5 กันยายน 2560 นายพิพัฒน์ จันทนา เกษตรอำเภอมหาราช ติดตามการดำเนินงาน เอกสาร และแนะนำการดำเนินกิจกรรมภายหลังการเบิกจ่ายเงิน ภายใต้โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมีเพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน ของชุมชนโรงช้าnext>>      
     
เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2560 สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช ติดตามการดำเนินงาน และเอกสารโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมีเพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน ของชุมชนพิตเพียน next>>      
     
เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2560 นายพิพัฒน์ จันทนา เกษตรอำเภอมหาราช เข้ารวมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แบบเบ็ดเสร็จ (Single Command) next>>      
     
เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2560 คณะกรรมการฯ ระดับอำเภอ คณะกรรมการ ฯ ระดับชุมชน และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช ติดตามการดำเนินงาน
กลุ่มเลี้ยงกบอย่างพอเพียง ชุมชนน้ำเต้า เจ้าปลุกรวมใจ  ภายใต้โครงการ 9101 next>>
     
     
มื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2560 คณะกรรมการฯ ระดับอำเภอ คณะกรรมการ ฯ ระดับชุมชน และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช ติดตามการดำเนินงาน
กลุ่มชุมชนผักกางมุ้ง ตำบลบางนา  ชุมชนบางนา  ภายใต้โครงการ 9101 next>>
     
     
เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2560 นายพิพัฒน์  จันทนา เกษตรอำเภอมหาราช และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 next>>       
     

เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2560 นายพิพัฒน์ จันทนา เกษตรอำเภอมหาราช พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช ร่วมรับฟัง VDO CONFERENCE โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ next>>

     
     
เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2560 นายพิพัฒน์ จันทนา เกษตรอำเภอมหาราช ชี้แจงการเบิกจ่ายเงินโครงการฯ การจัดทำบัญชีกลุ่ม ให้แก่ประธานชุมชน ประธานและคณะกรรมการกลุ่ม โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อฯ next>>      
     
เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2560 นายพิพัฒน์ จันทนา เกษตรอำเภอมหาราช พร้อมด้วยประธานชุมชน ประธานและคณะกรรมการกลุ่ม รับฟังคำชี้แจงการเบิกจ่ายเงินโครงการฯ next>>      
     
เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2560 นายพิพัฒน์ จันทนา เกษตรอำเภอมหาราช พร้อมด้วยประธานและคณะกรรมการชุมชน อำเภอมหาราช เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง การขอรับเงินอุดหนุนโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมีเพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน next>>      
     
เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2560 สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช อบรมถ่ายทอดความรู้การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวและการบริหารจัดการศัตรูข้าว ภายใต้โครงการระบบ
ส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ next>>
     
     
เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2560 นายพิพัฒน์ จันทนา เกษตรอำเภอมหาราช พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช นายณรงค์ศักดิ์ ชัยคงสถิตย์
ศบ.2 คบ.โคกกระเทียม เจ้าหน้าที่ทหารประจำพื้นที่ ผู้นำชุมชน และเกษตรกร ประชุมติดตามสถานการณ์น้ำท่วมขัง
next>>
     
     
เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2560 นายพิพัฒน์ จันทนา เกษตรอำเภอมหาราช พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช จัดประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอประจำเดือนมิถุนายน next>>      
     
เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2560 นายพิพัฒน์ จันทนา เกษตรอำเภอมหาราช เข้าร่วมประชุมเกษตรอำเภอประจำเดือนพฤษภาคม 2560 โดยมีนายธีระศักดิ์ ขุมเงิน เกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธาน next>>      
     
เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2560 นายพิพัฒน์ จันทนา เกษตรอำเภอมหาราช ต้อนรับปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในการตรวจเยี่ยมพื้นที่ประสบอุทกภัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา next>>      
     
เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2560 สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช ประชาสัมพันธ์“เชิญชวนปลูกดาวเรือง”เพื่อนำมาใช้ในพระราชพิธี ถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยเชิญเกษตรกรผู้ปลูกดาวเรืองมาให้ความรู้และจำหน่ายต้นกล้าดาวเรืองnext>>      
     
เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2560 นายพิพัฒน์ จันทนา เกษตรอำเภอมหาราช เข้าร่วมประชุมประจำเดือนหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือนมิถุนายน โดยมี
นายประพันธ์ ตรีบุบผา นายอำเภอมหาราช เป็นประธานการประชุม
next>>
     
     
เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2560 นายพิพัฒน์ จันทนา เกษตรอำเภอมหาราช เข้าร่วมงานรับขวัญแม่โพสพในแปลงนาส่วนพระองค์ โดยมีนายสุจินต์ ชัยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธาน next>>      
     
เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2560 นายพิพัฒน์ จันทนา เกษตรอำเภอมหาราช พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) โดยมีนายประพันธ์ ตรีบุบผา นายอำเภอมหาราช เป็นประธานเปิดงาน next>>      
     
เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2560 นายพิพัฒน์ จันทนา เกษตรอำเภอมหาราช พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช จัดประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอประจำเดือนเมษายน next>>      
     
เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2560 นายพิพัฒน์ จันทนา เกษตรอำเภอมหาราช พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช เข้าร่วมงานวันสาธิต
การส่งเสริมการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ (ทดแทนการปลูกข้าวรอบที่ 2 ปี 2559/60
)next>>
     
     
เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2560 นายพิพัฒน์ จันทนา เกษตรอำเภอมหาราช ร่วมโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาตnext>>      
     
เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2560 เวลา 13.00 น. สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช สำนักงานเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอ
ติดตามดำเนินงานของเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่และเกษตรกรรมยั่งยืน และ “5 ประสาน สืบสานทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง”
next>>
     
     
เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2560 เวลา 16.00 น. สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช โดยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช เยี่ยมเยียนเกษตรกรผู้ปลูกแตงโม ตามระบบส่งเสริมการเกษตร T&V system next>>      
     
เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2560 นางสกุลณีย์ อุบลวัตร์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการเข้าร่วมประชุมเตรียมการจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) ประจำปี 2560 next>>      
     
เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2560 สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช โดยเจ้าหน้าที่ของสำนักงานฯ เยี่ยมเยียนเกษตรกรผู้ปลูกละมุด 100 ปี ตำบลบ้านใหมnext>>      
     
เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2560 นางสกุลณีย์ อุบลวัตร์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมประชุมคณะทำงานบริหารจัดการขับเคลื่อนระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่  next>>      
     
เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2560 นายพิพัฒน์ จันทนา เกษตรอำเภอมหาราช เข้าร่วมประชุมเกษตรอำเภอประจำเดือนเมษายน 2560  
โดยมีนายธีระศักดิ์ ขุมเงิน เกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธาน
next>>
     
     
เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2560 สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช โดยนางสาวมณีรัตน์ เต็นเส้า นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ และนางสิริมา เต่าคำ
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี2560 next>>
     
     
เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2560 นายพิพัฒน์ จันทนา เกษตรอำเภอมหาราช พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช ประธาน ศพก. และเกษตรกรอำเภอมหาราช เข้าร่วมงานวันแสดงผลงานส่งเสริมการเกษตร ประจำปี 2560 next>>      
     
เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2560 นายพิพัฒน์ จันทนา เกษตรอำเภอมหาราช พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช ตรวจเยี่ยมศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2560 next>>      
     
เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2560 นายพิพัฒน์ จันทนา เกษตรอำเภอมหาราช และนางกัลยา วิทยาภรณ์ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่และหน่วยงานภาคี ดำเนินการการจัดเวทีชุมชนภายใต้ โครงการลดความเสี่ยงจากการปลูกข้าวรอบที่ 3 next>>      
     
เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2560 นางสิริมา เต่าคำ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมจัดทำแผนการจัดทำพื้นที่การผลิตพืชระดับจังหวัด (Zoning) next>>      
     
เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2560 นายพิพัฒน์ จันทนา เกษตรอำเภอมหาราช เข้าร่วมประชุมประจำเดือนหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือนเมษายน โดยมี
นายสมยศ เกษสุวรรณ ปลัดอำเภออาวุโส รักษาราชการแทนนายอำเภอมหาราช เป็นประธานการประชุม next>>
     
     
เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2560 นางสาวมณีรัตน์ เต็นเส้า นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ  และนางสิริมา เต่าคำ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช สำรวจมะพร้าวที่ถูกหนอนหัวดำทำลาย และมอบกับดักด้วงแรดโดยใช้ฟีโรโมน next>>      
     
เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2560 นายพิพัฒน์ จันทนา เกษตรอำเภอมหาราช พิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระพุทธมนต์เจริญจิตภาวนา และสวดพระอภิธรรม เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ next>>      
     
เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2560 เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช เข้าร่วมแข่งขันกีฬาหน่วยงานสามัคคี อำเภอมหาราช ณ อบต.บ้านนา next>>      
     
เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2560 นายพิพัฒน์ จันทนา เกษตรอำเภอมหาราช พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช ร่วมให้การต้อนรับ
นายธีระศักดิ์ ขุมเงิน เกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา next>>
     
     
เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2560 นายพิพัฒน์ จันทนา เกษตรอำเภอมหาราช ดำเนินการประชุมคณะกรรมการบริหาร โครงการปรับเปลี่ยนการปลูกข้าวไปปลูกพืชที่หลากหลายฤดูนาปรัง ปี 2560 ระดับอำเภอ ครั้งที่ 2/2560 next>>      
     
เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2560  นางสกุลณีย์ อุบลวัตร์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช ดำเนินการจัดประชุมเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการแปลงใหญ่ตำบลโรงช้าง บางนา น้ำเต้า เพื่อสัมภาษณ์ ติดตาม และเก็บข้อมูลพื้นฐานแปลงใหญ่ next>>      
     
เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2560 นายพิพัฒน์ จันทนา เกษตรอำเภอมหาราช เข้าร่วมประชุมประจำเดือนหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือนมีนาคม โดยมี
นายสมยศ เกษสุวรรณ ปลัดอำเภออาวุโส รักษาราชการแทนนายอำเภอมหาราช เป็นประธานการประชุม
next>>
     
     
เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2560 นายพิพัฒน์ จันทนา เกษตรอำเภอมหาราช พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช จัดประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอประจำเดือนกุมภาพันธ์ ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช next>>      
     
เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2560 นายพิพัฒน์ จันทนา เกษตรอำเภอมหาราช เข้าร่วมงาน “มหกรรมสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย” โดยมีนายเรวัต ประสงค์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานการเปิดงาน next>>      
     
เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2560  นางสกุลณีย์ อุบลวัตร์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช ดำเนินการถ่ายทอดความรู้การผลิตผักให้ปลอดภัยโดยการใช้สารชีวภัณฑ์ควบคุมศัตรูพืช next>>      
     
เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 10.00 น.นายพิพัฒน์ จันทนา เกษตรอำเภอมหาราช ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แบบเบ็ดเสร็จ ระดับอำเภอ next>>      
     
เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 นายพิพัฒน์ จันทนา เกษตรอำเภอมหาราช เข้าร่วมกิจกรรม “เศรษฐกิจพอเพียง เรียงร้อยความรัก ปลูกผักและต้นลำพู”
นำโดยนายธีรศักดิ์ ขุมเงิน เกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา next>>
     
     
เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 นายพิพัฒน์ จันทนา เกษตรอำเภอมหาราช ได้ให้ข้อมูลพื้นที่การเกษตรในพื้นที่โครงการส่งน้ำ และบำรุงรักษาโคกกระเทียม
ในเขตอำเภอมหาราช แก่ทหารประจำพื้นที่อำเภอมหาราช next>>
     
     
เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560 นายพิพัฒน์ จันทนา เกษตรอำเภอมหาราช เข้าร่วมประชุมการจัดงานสินค้าเกษตรปลอดภัยใส่ใจสุขภาพ กำหนดการจัดงานในวันที่ 10 - 12 กุมภาพันธ์ 2560 อยุธยาซิตี้พาร์ค โดยมีนายธีระศักดิ์ ขุมเงิน เกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานการประชุม next>>      
     
มื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 9.30 น. นายพิพัฒน์ จันทนา เกษตรอำเภอมหาราช เข้าร่วมประชุมเกษตรอำเภอประจำเดือนมกราคม 2560  โดยมีนายธีระศักดิ์ ขุมเงิน เกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานการประชุม next>>      
     
เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560 นายธีระศักดิ์ ขุมเงิน เกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นำคณะข้าราชการ กลุ่ม/ฝ่าย เกษตรอำเภอและเจ้าหน้าที่ร่วมแสดงพลังต่อต้าน การทุจริตคอรัปชั่น โดยมีนายพิพัฒน์ เกษตรอำเภอมหาราช เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งน ี้next>>      
     
เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2560 นางสกุลณีย์ อุบลวัตร์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช
นำเกษตรกรเข้าอบรมและศึกษาดูงานหลักสูตรเทคโนโลยีการผลิตและการตลาด
next>>
     
     
เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 นายพิพัฒน์ จันทนา เกษตรอำเภอมหาราช เข้าร่วมประชุมผ่านระบบประชุมทางไกล (Web Conference) เพื่อชี้แจงแผนขับเคลื่อนโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ โดยสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ next>>      
     

เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 นางสกุลณีย์ อุบลวัตร์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และนางสิริมาเต่าคำ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราชดำเนินการอบรมถ่ายทอดความรู้ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกรภายใต้โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก. ปี2560 next>>

     
     
มื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 นายพิพัฒน์ จันทนา เกษตรอำเภอมหาราช เข้าร่วมประชุมประจำเดือนหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ โดยมี
นายสมยศ เกษสุวรรณ ปลัดอำเภออาวุโส รักษาราชการแทนนายอำเภอมหาราช เป็นประธานการประชุม next>>
     
     
เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 นายพิพัฒน์ จันทนา เกษตรอำเภอมหาราช เข้าร่วมประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านประจำเดือนกุมภาพันธ์ โดยมีนายสมยศ เกษสุวรรณ ปลัดอำเภออาวุโส รักษาราชการแทนนายอำเภอมหาราช next>>      
     
เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2560 เวลา 09.00 น. เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช ให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 จังหวัดชัยนาท ในการจัดอบรมเกษตรกร โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ หลักสูตร“การเพิ่มประสิทธิภาพด้วยปัจจัยการผลิตข้าวและพืชไร่หลังนา” โดยมี นายพิพัฒน์ จันทนา เกษตรอำเภอมหาราช เป็นประธาน next>>      
     
เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2560 นายพิพัฒน์ จันทนา เกษตรอำเภอมหาราช เข้าร่วมประชุมคณะทำงานกิจกรรมอยุธยามรดกโลก  โดยมีนายสมยศ เกษสุวรรณ
ปลัดอำเภออาวุโส เป็นประธาน next>>
     
     
เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2560 เวลา 09.00 น. สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช
โดยนางสาวพรภัค พึ่งเก็บ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ดำเนินการประเมินศักยภาพและจัดทำแผนพัฒนากิจการวิสาหกิจชุมชน ตามโครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพองค์กรเกษตรและวิสาหกิจชุมชน next>>
     
     
เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2560 นายพิพัฒน์ จันทนา เกษตรอำเภอมหาราช และนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช เข้าร่วมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับจังหวัด เพื่อขับเคลื่อนศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
“การจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการระดับอำเภอ (DW) ปี 2560 next>>
     
     
เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2560 เวลา 9.00 น. สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช โดยนางสาวพรภัค พึ่งเก็บ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ และนางสิริมา เต่าคำ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ดำเนินการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามโครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่และเกษตรกรรมที่ยั่งยืน อำเภอมหาราช next>>      
     
วันที่ 6 มกราคม 2560 นายพิพัฒน์ จันทนา เกษตรอำเภอมหาราช
และกลุ่มเกษตรกรอำเภอมหาราชเข้าร่วมพิธีมอบบรรจุภัณฑ์ภายใต้โครงการพัฒนาระบบธุรกิจอาหารปลอดภัยในระดับชุมชน แก่กลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ  โดยมีนายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธาน
next>>
     
     
เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2560 เวลา 9.30 น. เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช โดยนางสาวพรภัค พึ่งเก็บ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ และนางสิริมา เต่าคำ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมการจัดเวทีการขับเคลื่อนการดำเนินงานวิสาหกิจชุมชนสำหรับเจ้าหน้าที่ ครั้งที่ 1/2560  next>>      
     
เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2560 นายพิพัฒน์ จันทนา เกษตรอำเภอมหาราช
เข้าร่วมประชุมเกษตรอำเภอประจำเดือน  โดยมีนายธีระศักดิ์ ขุมเงิน เกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานการประชุม
next>>
     
     
เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2560 สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช
นำโดยนางสกุลณีย์ อุบลวัตร์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และนางสาวพรภัค พึ่งเก็บ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมด้วยคณะทำงานตรวจสอบพื้นที่โครงการปรับเปลี่ยนการปลูกข้าวไปปลูกพืช
next>>
ที่หลากหลายฤดูนาปรัง ปี 2560
     
     
เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2559 นายธีระศักดิ์ ขุมเงิน เกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยนางกัลยา วิทยาภรณ์ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต และนายพิพัฒน์ จันทนา เกษตรอำเภอมหาราช ตรวจเยี่ยมการปรับปรุงต่อเติมศาลาเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร next>>      
     
เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2559 นายธีระศักดิ์ ขุมเงิน เกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยนางกัลยา วิทยาภรณ์ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต และนายพิพัฒน์ จันทนา เกษตรอำเภอมหาราช และหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานแปลงใหญ่ next>>      
     
เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2559 นายพิพัฒน์ จันทนา เกษตรอำเภอมหาราช มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช ออกกำลังกาย เพื่อสนองนโยบายของรัฐบาลและพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และเป็น
การสร้างเสริมสุขภาพให้แข็งแรงมีความกระฉับกระเฉงในการทำงาน next>>
     
     
เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2559 นายพิพัฒน์ จันทนา เกษตรอำเภอมหาราช
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช จัดประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2559 next>>
     
     

เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2559 นายพิพัฒน์ จันทนา เกษตรอำเภอมหาราช เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบความซ้ำซ้อนและรับรองข้อมูลเกษตรกร ระดับอำเภอ โดยมีนายประพันธ์ ตรีบุบผา เป็นประธานการประชุม next>>

     
     
เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2559 นายพิพัฒน์ จันทนา เกษตรอำเภอมหาราช
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ก.ช.ภ.จ.อย.) โดยมีนายเรวัต ประสงค์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานการประชุม next>>
     
     
เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2559 นายพิพัฒน์ จันทนา เกษตรอำเภอมหาราช
และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช และนายพุฒิพงษ์ นันโท ประธานศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรตำบลโรงช้างร่วมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และถวายสัตย์ปฏิญาณข้าราชการที่ดี next>>
     
     
เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2559 จ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบความเสียหายด้านการเกษตรระดับหมู่บ้านตำบลพิตเพียน ปี 2559 ร่วมกับคณะอนุกรรมการ next>>      
     
เมื่อวันที่ 9  พฤศจิกายน 2559 นายพิพัฒน์ จันทนา เกษตรอำเภอมหาราช พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช ร่วมได้จัดเวทีชุมชนการวางแผนการปลูกข้าวเหลื่อมเวลาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา next>>      
     
เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2559 จ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบความเสียหายด้านการเกษตรระดับหมู่บ้านตำบลบางนา ปี 2559 ร่วมกับคณะอนุกรรมการ next>>      
     
เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2559 นายพิพัฒน์ จันทนา เกษตรอำเภอมหาราช เข้าร่วมประชุมคณะทำงานศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 11/2559 next>>
     
     
เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2559 นายพิพัฒน์ จันทนา เกษตรอำเภอมหาราช เข้าร่วมประชุมประจำเดือนหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือนพฤศจิกายน โดยมีนายประพันธ์ ตรีบุบผา นายอำเภอมหาราช เป็นประธาน next>>      
     
เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2559 นายพิพัฒน์ จันทนา เกษตรอำเภอมหาราช เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาร่วมกับประชุมคณะอนุกรรมการติดตามกำกับดูแลการบริหาร จัดการข้าวระดับจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมี ดร.สุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธาน next>>      
     
เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2559 เวลา 7.30 น. นายประพันธ์ ตรีบุบผา นายอำเภอมหาราช เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลา วันปิยมหาราช โดยมีนายพิพัฒน์ จันทนา เกษตรอำเภอมหาราช และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราชเข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา next>>      
     
เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2559 เวลา 13.00 น. นายพิพัฒน์ จันทนา
เกษตรอำเภอมหาราช
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แบบเบ็ดเตล็ด (Single Command) next>>
     
     
เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2559 เวลา 13.00-14.00 น. นายพิพัฒน์ จันทนา เกษตรอำเภอมหาราช เข้าร่วมงาน"นิทรรศการโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาหมู่บ้านรักษาศีล 5 ของคณะสงฆ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา" โดยมีเจ้าพระคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฎิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชเป็นประธานในพิธีเปิด next>>      
     
เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2559 นายธีระศักดิ์ ขุมเงิน เกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วย นายพิพัฒน์ จันทนา เกษตรอำเภอมหาราช และคณะ  เข้าร่วมแสดงความยินดีกับ นายสมชาย ชาญณรงค์กุล ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร next>>      
     
เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2559 นายพิพัฒน์ จันทนา เกษตรอำเภอมหาราช เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการสนับสนุนเงินช่วยเหลือต้นทุนการผลิตให้แก่เกษตรกร ผู้ปลูกข้าว ณ หอประชุมกาญจนาภิเษก ชั้น 2 next>>      
     
เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2559 นายพิพัฒน์ จันทนา เกษตรอำเภอมหาราช เข้าร่วมประชุมประจำเดือนหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือนตุลาคม โดยมีนายประพันธ์ ตรีบุบผา นายอำเภอมหาราช เป็นประธานการประชุมและมอบใบประกาศนียบัตรแก่เกษตรกรดีเด่น next>>      
     
เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2559 นายพิพัฒน์ จันทนา เกษตรอำเภอมหาราช มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช  ลงเยี่ยมเยียนพื้นที่ปลูกดาวเรืองของนางสมจิตร จุลวก และนางสาวบุญเรือน ท่านัดที เกษตรกรหมู่ที่ 7next>>