เมนูหลัก

แผนที่อำเภอ

อัตรากำลัง
วิสัยทัศน์อำเภอมหาราช
 บทบาทหน้าที่
ข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตร

ศูนย์เรียนรู้ฯ (ศพก)

ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนฯ (ศจช)
  วิสาหกิจชุมชนอำเภอมหาราช    
แผนการเยี่ยมเยียนระดับทีม T&V
ผลการเยี่ยมเยียนระดับทีม T&V
 การจัดการความรู้ KM
คู่มือสำหรับประชาชน
แผนที่ Zoning
ข้อมูลการผลิตข้าว
แผนพัฒนาการเกษตร (A4)
ข้อมูลสถาบันเกษตรกร
Clip VDO ศพก
YouTube ศพก.ตำบลโรงช้าง
Clip VDO FileDay
แผนพัฒนาการเกษตรระดับอำเภอ ปี 2561-2565
ข้อมูลแปลงใหญ่
 
 

ผลิตภัณฑ์เด่นอำเภอมหาราช

 

มะม่วงกวนส้มลิ้มแม่สมบัติ ตำบลท่าตอ

                                                

 
จุดเรียนรู้การปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษ (ผักไฮโดรโปนิกส์)
   
 
 

ข่าวเตือนการระบาดของศัตรูพืช

เตือนภัยโรคแมลงวันผลไม้ next>>
เตือนภัยโรคแมลงศัตรูพืชและเข้าทำลายพืชผัก next>>
เตือนภัยโรคแมลงศัตรูพืชฯ next>>
เตือนภัยโรคผักที่เกิดจากเชื้อไวรัส next>>
เตือนภัยโรครากเน่าโคนเ่น่าไม้ผล next>>
เตือนภัยการโรคแอนแทรคโนสพริก next>>
เตือนภัยการระบาดด้วงแรด next>>

เตือนภัยการระบาดเพลี้ย กระโดดสีน้ำตาล next>>

  ตือนภัยการระบาดหนอนห่อใบข้าว next>>
ตือนภัยการระบาดเพลี้ยไฟ next>>
ตือนภัยการระบาดหนอนกอข้าว next>>
ตือนภัยการระบาดโรคใบจุดสีน้ำตาล next>>
  ตือนภัยการระบาโรคขอบใบแห้ง next>>

 
 ประกาศ

ขอเชิญเกษตรกรขึ้นทะเบียนปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร

หลังการเพาะปลูก 15 - 60 วัน เพื่อประโยชน์ในการรับสิทธิ์

เข้ารวมโครงการของรัฐฯ

ณ สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช

 

ภาพข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมของสำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช

         
     
เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2562 สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช  เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการฝ่ายจัดแสดงวิถีไทย การดำเนินวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง (เกษตร) ในงานยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก ประจำปี 2562 next>>      
     
เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2562 สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช เข้าร่วมกิจกรรมงานจิตอาสา ณ ที่ว่าการอำเภอมหาราช  next>>      
     
 เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2562 สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช ประชุมคณะทำงานปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายและแก้ไขปัญหาการเกษตรระดับอำเภอ (Operation Team) ประจำเดือนตุลาคม 2562 next>>      
     
เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2562 สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช ประชุมสำนักงานประจำเดือนตุลาคม 2562 next>>      
     
  เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2562 สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช ร่วมแสดงความยินดีกับท่านอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ท่านเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง next>>      
     
 เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2562 สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช เข้าร่วมประชุมกำนัน และผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือนตุลาคม 2562 next>>      
     
เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม  2562 สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช ต้อนรับ รศ.ดร.ชุลีมาศ บุญไทย อิวาย ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการ  หัวหน้าสาขาวิชาปฐพี มหาวิทยาลัยขอนแก่น และคณะ next>>      
     
เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2562 สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช เข้าร่วมประชุมเกษตรอำเภอประจำเดือนกันยายน 2562 next>>      
     
เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2562 สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช เข้าร่วมงาน Ayutthaya  Co - Farm Fair 2019 งานแสดงสินค้าเกษตรแปลงใหญ่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา next>>      
     
เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2562 สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช สำรวจการเจริญเติบโต และตรวจคุณภาพดินของต้นพระศรีมหาโพธิ์ next>>      
     
เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2562 สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช ร่วมประชุมสร้างความเข้าใจมาตรา 21 พรบ.สภาองค์กรชุมชน พ.ศ. 2551 next>>      
     
เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2562 สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช ร่วมต้อนรับคณะกรรมการออกตรวจประเมินตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการ รอบที่ 2 ปี 2562 next>>      
     
เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2562 สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช เข้าร่วมกิจกรรมงานจิตอาสา ณ วัดเจ้าปลุก next>>      
     
เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2562 สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช ร่วมงานรณรงค์การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน เพื่อลดต้นทุนการผลิต โครงการพัฒนาอาชีพอย่างยั่งยืน ในพระราชดำริ next>>      
     
เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2562 สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช เยี่ยมเยียนศูนย์เครือข่ายศพก. ด้านเกษตรทฤษฏีใหม่ ของนายจีระพันธ์ พิมพ์เดช YSF next>>      
     
มื่อวันที่ 3 กันยายน 2562 สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช เข้าร่วมประชุมกำนัน และผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือนกันยายน 2562 next>>      
     
เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2562 สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช ประชุมสำนักงานประจำเดือนกันยายน 2562 เพื่อวางแผนการทำงานและติดตามโครงการ    ในพื้นที่อำเภอมหาราช next>>      
     
เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2562 สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช เข้าร่วมกิจกรรมงานจิตอาสา ณ วันเวฬุวัน next>>      
     
เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2562 สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช เยี่ยมเยียนนายพุฒิพงษ์ นันโท ประธาน ศพก.ตำบลโรงช้าง ให้คำแนะนำออกแบบ Packaging บรรจุภัณฑ์ถุงข้าวสาร next>>      
     
เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2562 สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรอง และติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีnext>>      
     
เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2562 สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช เยี่ยมเยียนติดตามเกษตรกรผู้ใช้ปุ๋ยชีวภาพ pgpr2 next>>  
     
เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2562 สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช ร่วมพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง next>>      
     
เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2562 สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช เข้าร่วมกิจกรรมงานจิตอาสา ณ วันเวฬุวัน ตำบลโรงช้าง next>>      
     
เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2562 สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช ร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เยี่ยมเยียนเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการ    เกษตรกรรมทางเลือก ปี 2562next>>      
     
เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2562 สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช  เยี่ยมเยียนเกษตรกรโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ พร้อมให้คำแนะนำการกำจัดวัชพืชในนาข้าวของนายสมพิศ แสงเทียรnext>>      
     
เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2562 สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช  ติดตามเยี่ยมเยียนประธาน ศพก.ตำบลโรงช้าง next>>      
     
เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2562 สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช  เข้าร่วมประชุมปัจฉิมนิเทศโครงการศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม next>>      
     
เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช เข้าร่วมงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว next>>      
     
เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2562 สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช ต้อนรับคณะนิเทศ ทีม 3 จากสำนักงานเกษตรจังหวัด โดยมีคุณวิภาดา สุภานันท์ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร next>>      
     
 เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2562 สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช ประชาคมตรวจสอบพื้นที่ผู้ปลูกข้าวนาปี 2562 ครั้งที่ 1 next>>      
     
 เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2562  สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช จัดประชุมคณะกรรมการ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรตำบลโรงช้าง ระดับอำเภอ next>>      
     
เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2562 สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช เยี่ยมเยียนเกษตรกรให้ความรู้ การป้องกันและกำจัดหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด และประชาสัมพันธ์มาตรการจำกัดการใช้ 3 สาร next>>      
     
เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2562 สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช ร่วมกับสถานีพัฒนาที่ดินพระนครศรีอยุธยา เก็บตัวอย่างดินแปลงปลูกต้นพระศรีมหาโพธิ์ เพื่อส่งตรวจวิเคราะห์ next>>      
     
เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2562 สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช ร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์    กุ้งกรามกรามในแหล่งน้ำพื้นที่อำเภอมหาราช next>>      
     
เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2562 สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช สำรวจการเจริญเติบโต และตรวจคุณภาพดินของต้นพระศรีมหาโพธิ์ next>>      
     
เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2562 สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช ประชุมกลุ่มยุวเกษตรกร วัดตะบอง ณ (ธรรมาภิรมอุปถัมภ์) ประจำเดือน next>>      
     
เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2562 สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช ร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยกลุ่มอารักขาพืช สาธิต และให้คำแนะนำการทำกับดักผีเสื้อหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด next>>      
     
    เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช ติดตามสถานการณ์การระบาดศัตรูพืช หนอนกระทู้ลายจุดข้าวโพด next>>      
     
เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม  2562 สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช ประชุมสำนักงานประจำเดือนกรกฎาคม 2562 เพื่อวางแผนการทำงานและติดตามโครงการในพื้นที่อำเภอมหาราช next>>      
     
เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2562 สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช กับสมาชิกศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน ร่วมเวทีเสวนาพัฒนาเครือข่ายศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน     ระดับจังหวัด next>>      
     
เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2562 สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราชประชุมคณะทำงานปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญและแก้ไขปัญหาภาคการเกษตรระดับอำเภอ (Operation Team : OT) next>>      
     
เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2562 สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช ร่วม"Kick off" กำจัดผักตบชวาและวัชพืช?คลองหนองหลวง next>>      
     
 เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2562 สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช ร่วมงานส่งเสริมการบริโภคผลไม้ และสินค้าแปรรูปจังหวัดจันทบุรี “จันทบุรีดินแดด แห่งผลไม้        เมืองร้อน” ณ ศูนย์การค้าอยุธยาชิตี้พาร์ค next>>      
     
เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2562 สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราชร่วมงานรำลึกครบรอบ 7 ปี เสด็จพระราชดำเนินทุ่งมะขามหย่อง เพื่อเป็นการน้อมรำลึกใน                พระมหากรุณาธิคุณในการเสด็จพระราชดำเนินทุ่งมะขามหย่องของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรnext>>                
     
เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2562 สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราชร่วมกับส่วนราชการอำเภอมหาราช และหน่วยงานในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ Field Day ประจำปี 2562 next>>      
     
เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช ร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ประจำปี 2562next>>      
     
เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2562 สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช พร้อมด้วยสำนักงานพัฒนาที่ดินพระนครศรีอยุธยา มอบปัจจัยการผลิตให้แก่เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการ 5 ประสาน next>>      
     
เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2562 สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช ร่วมพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพิธีถวายพระพรชัยมงคล next>>      
     
เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2562 สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช  พร้อมด้วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2 ตำบลบ้านใหม่ สำรวจการเจริญเติบโตของต้นพระศรีมหาโพธิ์ ณ วัดวชิรธรรมาราม ตำบลบ้านใหม่ อำเภอมหาราช  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา next>>      
     
เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2562 สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ” ณ บริเวณลานด้านหน้าที่ว่าการอำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา next>>      
     
เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2562 สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช  ประชุมสำนักงานประจำเดือนมีนาคม 2562 next>>      
     
เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2562 สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช เข้าร่วมกิจกรรม วันกรรมการหมู่บ้านชมนิทรรศการกิจกรรมกรรมการหมู่บ้านทั้ง 12 ตำบล ของอำเภอมหาราชnext>>
     
เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2562 สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช เข้าร่วมประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ณ หอประชุมกาญจนาภิเษกอำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยาnext>>      
     
เมิ่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช  ร่วมขบวนแห่รับต้นหน่อ
พระศรีมหำโพธิ์จำกรัฐบำลศรีลังกำอย่ำงสมพระเกียรติ ด้วยขบวนช้ำงแต่งกำยประดับ next>>
     
     
เมิ่อวันที่ 15  กุมภาพันธ์ 2562 สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมประรำพิธีพิธีปลูกต้นหน่อพระศรีมหาโพธิ์จากรัฐบาลศรีลังกา next>>      
     
เมิ่อวันที่ 6  กุมภาพันธ์ 2562 สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเครือข่าย ศพก.และเครือข่ายแปลงใหญ่ ระดับจังหวัด ครั้งที่ 2/2562 next>>
       
เมิ่อวันที่ กุมภาพันธ์ 2562 สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช  เข้าร่วมอบรมเรื่องสถาบัน พระมหากษัตริย์กับประเทศไทย โดยวิทยากรจากหลักสูตรจิตอาสา 904 next>>      
     
เมิ่อวันที่ 21 มกราคม 2562 สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช ตอนรับคณะนิเทศจากสำนักงานเกษตรจังหวัดเพื่อติดตามให้คำแนะนำnext>>      
     
เมิ่อวันที่ 21 มกราคม 2562 สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช  ประชุมคณะทำงาน การขับเคลื่อนงานนโยบาย (Operation Team) next>>      
     
เมิ่อวันที่ 11 มกราคม 2562 สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช  เข้าร่วมโครงการบูรณา การหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ เพื่อดูแลประชาชนอุทิศถวายพระบาทสมเด็จ              พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ next>>      
     
เมิ่อวันที่ 7 มกราคม 2562 สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช  ร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” next>>      
     
เมิ่อวันที่ 7 ธันวาคม 2561 สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช  พร้อมด้วยกลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมจัดอบรมโครงการ           การใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตรฯ next>>      
     
เมิ่อวันที่ 8 ธันวาคม 2561 สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช  เข้าร่วมงานแข่งขันส้มตำลีลา งานยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก ประจำปี 2561next>>      
     
เมิ่อวันที่ 7 ธันวาคม 2561 สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช  เยี่ยมร้านวิสาหกิจชุมชน/กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร ที่เข้าร่วมจำหน่ายผลิตภัณฑ์งานยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก next>>      
     

เมิ่อวันที่ 6 ธันวาคม 2561 สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช เข้าร่วมประชุม Conference next>>

     
     
เมิ่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 สานักงานเกษตรอาเภอมหาราช พร้อมด้วยประมงอาเภอมหาราชและปศุสัตว์อาเภอมหาราช ร่วมต้อนรับแสดงความยินดีกับนางอมรรัตน์ กรึงไกร นายอาเภอมหาราช next>>      
     
เมิ่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช  เข้าร่วมประชุมชี้แจงการบันทึกข้อมูลในระบบ http://bigfarm60.doae.go.thnext>>          
     
เมิ่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช เข้าร่วมประชุมรับฟัง VDO Conference โครงการส่งเสริมการปลูกพืชหลากหลาย ฤดูนางปรัง ปี 2562 next>>            
     
เมิ่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช  เข้าร่วมประชุมเกษตรอำเภอประจำเดือนตุลาคม 2561 next>>      
     
เมิ่อวัน 1 พฤศจิกายน 2561สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราชประชุมคณะกรรมการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าตำบลโรงช้าง next>>      
     
เมิ่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 สำนักงานเกษตรอำเภอ ได้เข้าร่วมประชุมหัวหน?าส่วน กํานันและผู้ใหญ่บ้าน ประจําเดือนพฤศจิกายน  2561 next>>      
     
เมิ่อวันที่ 13 ตุลาคม 2561 สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช  ร่วมประชุมจัดเตรียมข้อมูลพื้นฐานทางการเกษตรของโครงการฟื้นฟูทุ่งมหาราช next>>      
     
เมิ่อวันที่ 13 ตุลาคม 2561 สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช  ร่วมพิธีวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยบรมนาถบพิตรnext>>      
     
เมิ่อวันที่ 4 ตุลาคม 2561 สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช  เข้าร่วมต้อนรับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดร.วิวัฒน์ ศัลยกำธร และคณะ ลงพื้นที่ตรวจติดตามงานพื้นที่ทุ่งมหาราช next>>      
     
เมิ่อวันที่ 10 ตุลาคม 2561 สำนักงานเกษตรอำเภอ เข้าร่วมการประชุมปฐมนิเทศโครงการศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเขื่อนพระนครศรีอยุธยา ณ ห้องประชุมแกรนด์บอลรูม โรมแรมอยุธยาแกรนด์โฮเต็ล next>>      
     
เมิ่อวันที่ 9 ตุลาคม 2561 สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช  พร้อมด้วยผู้แทนสำนักงานเกษตรจังหวัด เข้าร่วมประชุมแนวทางการส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่ให้เกิดเป็นรูปธรรม ณ หอประชุมกาญจนาภิเษกอำเภอมหาราช ชั้นที่ 2next>>       
     
เมิ่อวันที่ 1 ตุลาคม 2561 สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช  ได้ประชุมสำนักงานประจำเดือนตุลาคม 2561 เพื่อวางแผนการทำงานและติดตามโครงการในพื้นที่อำเภอมหาราช DM next>>           
     
เมิ่อวันที่ 13 กันยายน 2561 สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช  ได้ออกพื้นที่ร่วมกับหน่วยงานประมง ปศุสัตว์ ทหารในพื้นที่ เพื่อติดตามความก้าวหน้าโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรกลุ่มเพาะเห็ดขอน next>>      
     
เมิ่อวันที่ 13 กันยายน 2561 สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช  ได้ออกพื้นที่ร่วมกับหน่วยงานประมง ปศุสัตว์ ทหารในพื้นที่ เพื่อติดตามความก้าวหน้าโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรกลุ่มบ้านใหม่รวมใจ next>>      
     
เมิ่อวันที่ 13 กันยายน 2561 สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช  ได้ออกพื้นที่ร่วมกับหน่วยงานประมง ปศุสัตว์ ทหารในพื้นที่ เพื่อติดตามความก้าวหน้าโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรกลุ่มกะทุ่มสามัคคี next>>      
     
เมิ่อวันที่ 12 กันยายน 2561 สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช  ได้ร่วมงาน“วันเกี่ยวข้าวแปลงนาสุดท้าย ณ ทุ่งรับน้ำบางบาล” next>>      
     
เมิ่อวันที่ 5 กันยายน 2561 สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช  ได้ออกพื้นที่เยี่ยมเยียนเกษตรกรโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย และตรวจรับวัสดุอุปกรณ์  ตรวจรับวัสดุอุปกรณ์ กลุ่มโรงช้างพัฒนา next>>      
     
เมิ่อวันที่ 5 กันยายน 2561 สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช  ได้เข้าร่วมประชุมการเชื่อมโยง ตลาดข้าวอินทรีย์และข้าว GAP ในนาแปลงใหญ่ next>>      
     
มิ่อวันที่ 21 สิงหาคม 2561 สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช  ได้ชี้แจงการทำบัญชีโครงการเสริมสร้างรายได้ฯ โดยสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พระนครศรีอยุธยาnext>>      
     
เมิ่อวันที่ 9 สิงหาคม 2561 สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช  เข้าร่วมงานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง การขอรับเงินอุดหนุนโครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพการเกษตร (โครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย) next>>      
     
เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 256 สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช  ได้เข้าร่วม การประชุมเกษตรอำเภอประจำเดือนสิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา next>>      
     
เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2561 สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช  ได้ร่วมงานโครงการคลินิกเคลื่อนที่ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพวรางกูร next>>      
     
เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2560สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช ได้จัดกิจกรรมการฝึกอบรมเกษตรกร     โครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย หลักสูตรการพัฒนาการเกษตร ชุมชนมหาราช กะทุ่ม next>>      
     
เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2561 สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช ได้ดำเนินการจัดเวทีโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย เวทีที่ 2 next>>      
     
มื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2561 สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช  ได้จัดกิจกรรมการฝึกอบรมเกษตรกรโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย หลักสูตรการพัฒนาการเกษตร ชุมชนโรงช้าง next>>      
     
เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2561 สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช  ได้จัดกิจกรรมการฝึกอบรมเกษตรกรโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย หลักสูตรการพัฒนาการเกษตร    ชุมชนบ้านขวาง ท่าตอ next>>      
     
เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2561 สานักงานเกษตรอาเภอมหาราช ได้จัดกิจกรรมการฝึกอบรมเกษตรกรโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย หลักสูตรการพัฒนาการเกษตรชุมชนบ้านนา 1 ณ ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนเครือข่ายตาบลบ้านนา next>>      
     
เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2561 สานักงานเกษตรอาเภอมหาราช ได้จัดกิจกรรมการฝึกอบรมเกษตรกรโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย หลักสูตรการพัฒนาการเกษตรชุมชนนาเต้า เจ้าปลุก ณ ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนตาบลนาเต้า next>>      
     
เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2561 สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช  ได้เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วน กำนันและผู้ใหญ่บ้าน ประจําเดือนมิถุนายน 2561 โดยมีนายสุภณ สยามบุญนัญ เป็นประธาน  ในการประชุม next>>      
     
เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2561 สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช จัดประชุมการจัดเวทีชุมชน ครั้งที่ 1 โครงการเสริมสร้างทักษะส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร กิจกรรมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย next>>      
     
เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2561 สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช ได้เข้าร่วมกับสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ตรวจติดตามการดำเนินงาน และการใช้ประโยชน์การสนับสนุนวัสดุและครุภัณฑ์ ตามแผนงาน/โครงการ next>>      
     
เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2561 สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช ได้ดำเนินการ ประชุมสำนักงานประจำเดือนมิถุนายน 2561 เพื่อวางแผนการทำงานและติดตามโครงการในพื้นที่อำเภอมหาราช next>>      
     
เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2561 สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช ได้ดำเนินการ จัดเวทีชุมชน เพื่อชี้แจง ทำความเข้าใจ             และรับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย เวทีที่ 1 ชุมชนโรงช้าง ณ ศพก. ตำบลโรงช้าง next>>      
     
เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2561 สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช ได้ดำเนินการ ประชุมสำนักงานประจำเดือนพฤษภาคม 2561 เพื่อวางแผนการทำงานและติดตามโครงการในพื้นที่อำเภอมหาราช next>>      
     
เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2561 สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช ได้ดำเนินการ ประชุมชี้แจงเมนูอาชีพทางด้านการเกษตร ตามโครงการเพิ่มทักษะอาชีพแก่เกษตรกรผู้ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ next>>      
     
เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2561 สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช ได้เข้าร่วมงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่ 3 ณ วัดบันไดช้าง ตำบลหัวเวียง อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา next>>      
     
เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2561 สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช ได้เข้าร่วม รับฟังการชี้แจงโครงการระบบงานส่งเสริมการเกษตร งบเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ 2561 next>>      
     
เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2561 สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราชได้เข้าร่วมพิธีบวงสรวงบูรพกษัตริย์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์                  เพื่อขออนุญาตดำเนินงานตัดแต่งกิ่งพุทราโบราณ ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 next>>      
     
สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช ได้เข้าร่วมประชุมชี้แจงโครงการเสริมสร้างรายได้แก่เกษตรกรรายย่อย ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา next>>      
     
เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2561 สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช ได้เข้าร่วมจัดเวทีประชาคมขับเคลื่อนโครงการไทยนิยม ยั่งยืน เวทีที่ 3 วิถีไทย วิถีพอเพียง ณ หมู่ที่ 3 และ หมู่ที่ 4 ตำบลพิตเพียน อำเภอมหาราช next>>      
     
เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2561 สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช ได้เข้าร่วมพิธีทำบุญ และรดน้ำดำหัว เนื่องในวันสงกรานต์  ปี 2561 เพื่อสืบสานประเพณีไทยnext>>      
     
เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2561 สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช ได้ส่งมอบปัจจัยการผลิต ไหลบัว (บัวฉัตร) ตามโครงการส่งเสริมการดำเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ปี 2561next>>      
     
เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2561 สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช ร่วมกับ สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  จัดอบรมเกษตรกรผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ 5 ประสานสืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ และสนับสนุนปัจจัยการผลิตปุ๋ยอินทรีย์และน้ำหมักชีวภาพ next>>      
     
เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2561 สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช ได้เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วน กำนัน และผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือนเมษายน 2561 โดยมีนายสมยศ เกษสุวรรณ ปลัดอำเภอเจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ เป็นประธานในการประชุม next>>      
     
เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2561 สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช ได้ดำเนินการ ประชุมสำนักงานประจำเดือนเมษายน 2561 เพื่อวางแผนการทำงานและติดตามโครงการในพื้นที่อำเภอมหาราช ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอมหาราชnext>>      
     
มื่อวันที่ 22 มีนาคม 2560 นายพิพัฒน์  จันทนา  เกษตรอำเภอมหาราช พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช ได้ดำเนินการจัดงาน โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่ 2 next>>      
     
เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2560 นายพิพัฒน์  จันทนา เกษตรอำเภอมหาราช ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยภิบัติจังหวัด (ก.ช.ภ.จ.) พระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 3/2561 next>>      
     
เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2560 นายพิพัฒน์  จันทนา เกษตรอำเภอมหาราช พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช ได้ดำเนินการ ประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยภิบัติอำเภอ    (ก.ช.ภ.อ.) มหาราช ครั้งที่ 1/2561 next>>      
     
เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2560 นายพิพัฒน์  จันทนา เกษตรอำเภอมหาราช พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช ได้ดำเนินการจัด งานรณรงค์เริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ Field Day     ปี 2561 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลโรงช้าง อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา next>>      
     
เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2561 นายพิพัฒน์  จันทนา  เกษตรอำเภอมหาราช ได้เข้าร่วมพิธีเปิดงานวันข้าวโพดเทียน บ้านเกาะ ณ ตลาดนัดราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์หันตรา next>>      
     
เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2561 นางสาวพรภัค  พึ่งเก็บ  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ และ นางสาวสุพัตรา ประภารัตน์ เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราชได้เข้าร่วม อบรมโครงการอบรมบุคลากรเพื่อสร้างค่านิยมและปลูกจิตสำนึกในการปฏิบัติงาน ประจำปี 2561 next>>      
     
เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2561 นายพิพัฒน์  จันทนา  เกษตรอำเภอมหาราช ได้เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 2/2561next>>      
     
เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2561 นางสกุลณีย์  อุบลวัตร์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ได้เข้าร่วมการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน และผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือนมีนาคม 2561 next>>      
     
เมื่อวันที่ 26 - 27 กุมภาพันธ์ 2561 นางสาวพรภัค  พึ่งเก็บ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช ได้นำเกษตรกรผู้สนใจเข้าร่วม กิจกรรมการเตรียมความพร้อมแก่เกษตรกร  ในการประยุกต์ใช้แอพลิเคชั่นทางการเกษตร next>>      
     
เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 นายพิพัฒน์  จันทนา  เกษตรอำเภอมหาราช ได้เข้าร่วมประชุมปรับแผนธุรกิจเพื่อขออนุมัติสินเชื่อเพื่อการดำเนินงานในแปลงใหญnext>>      
     
เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 นายพิพัฒน์  จันทนา เกษตรอำเภอมหาราช ได้เข้าร่วมการนิเทศงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร ระดับส่วนกลาง/เขต ประจำปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 1 next>>      
     
เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 นายพิพัฒน์  จันทนา เกษตรอำเภอมหาราช พร้อมด้วย นางสาวพรภัค  พึ่งเก็บ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช ได้เข้าร่วม   มหกรรมสินค้าเกษตร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา next>>      
     
เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 นางสกุลณีย์  อุบลวัตร์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช ได้เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฎิบัติการ การเพิ่มศักยภาพในการดำเนินงานโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปื 2561 next>>      
     
เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 นางสาววีณา คงสมบูรณ์ และ นางสาวพรภัค พึ่งเก็บ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช ได้เข้าร่วม ประชุมเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) ครั้งที่ 1/ 2561next>>      
     
เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 นายพิพัฒน์  จันทนา เกษตรอำเภอมหาราช ได้เข้าร่วม ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561 โดยมี นายสุภณ  สยามบุญนัน นายอำเภอมหาราช เป็นประธานในการประชุม next>>      
     
เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 นายพิพัฒน์ จันทนา เกษตรอำเภอมหาราช ได้เข้าร่วม การประชุมเกษตรอำเภอประจำเดือนมกราคม 2561 ณห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา next>>      
     

เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2561 นางสิริมา เต่าคำ และนางสาวพรภัค พึ่งเก็บนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ  เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช พาเกษตรกร สมาชิก ศจช.ตำบลบ้านนา จำนวน 30 ราย ศึกษาดูงานเกษตรอินทรีย์ โดยการนำของเจ้าหน้ากลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา next>>

     
     

เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2561 สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช โดยนางสาวพรภัค  พึ่งเก็บ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เยี่ยมเยียนวิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์พื้นบ้านและข้าวเพื่อสุขภาพตำบลมหาราชยียนวิสาหกิจชุมชนผลิตธูปตำบลมหาราช next>>

     
     

เมื่อวันที่ 9 - 10 มกราคม 2561 นางสาวพรภัค พึ่งเก็บ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช ได้เข้าร่วม การฝึกอบรมฝึกอาชีพเกษตรกรแกนนำและเครือข่าย โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพทางการเกษตร ปี 2561 next>>

     
     

เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2561 นายพิพัฒน์ จันทนา เกษตรอำเภอมหาราช พร้อมด้วย นางสาววีณา คงสมบูรณ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช ได้เข้าร่วมการประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์การเข้าร่วมโครงการพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย next>>

     
     

เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2561 นายพิพัฒน์ จันทนา เกษตรอำเภอมหาราช พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช ได้ดำเนินการ  การประชุมประจำเดือน สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช เดือนมกราคม 2561 next>>

     
     

เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2561 นายพิพัฒน์ จันทนา เกษตรอำเภอมหาราช พร้อมด้วย นางสกุลณีย์ อุบลวัตร์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และ นางสาววีณา คงสมบูรณ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช ได้เข้าร่วม การประกวด กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน     ยอดเยี่ยม ปี 2561 next>> 

     
     
เมื่อวันที่ 13 - 14 ธันวาคม 2560 นายพิพัฒน์ จันทนา เกษตรอำเภอมหาราช พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช ได้เข้าร่วม จัดสวนเศรษฐกิจพอเพียง งานยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลกประจำปี 2560 next>>       
     
เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2560 นายพิพัฒน์ จันทนา เกษตรอำเภอมหาราช พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช ได้เข้าร่วม ประชุมสำนักงานอำเภอมหาราช(DM) ประจำเดือน ธันวาคม 2560 next>>       
     
เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2560 นางสาวพรภัค พึ่งเก็บ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช ได้เข้าร่วม การสัมมนาเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2561 next>>      
     
มื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2560 นายพิพัฒน์ จันทนา เกษตรอำเภอมหาราช พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช ได้ดำเนินการจัด การประชุมคณะกรรมการระดับหมู่บ้าน เพื่อให้ความช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย ครัวเรือนละ 3,000 บาทnext>>      
     
เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2560 นางสกุลณีย์ อุบลวัตร์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช  ได้ตรวจสอบพื้นที่การเกษตรที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ร่วมกับคณะอนุกรรมการฯ ระดับหมู่บ้าน ตำบลโรงช้าง next>>      
     
เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2560 นางสกุลณีย์ อุบลวัตร์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช  ได้ตรวจสอบพื้นที่การเกษตรที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ร่วมกับคณะอนุกรรมการฯ ระดับหมู่บ้าน ตำบลกะทุ่ม next>>      
     
เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 นายพิพัฒน์ จันทนา เกษตรอำเภอมหาราช ได้เข้ารับ ใบประกาศเกียรติคุณ เพื่อแสดงความขอบคุณ ในการให้การสนับสนุนและความร่วมมือ ในการจัดงานพระราชพิธีถวามพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยมีนายสุภณ สยามบุญนัญ นายอำเภอมหาราช เป็นผู้มอบให้ next>>      
     

เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 นายพิพัฒน์ จันทนา เกษตรอำเภอมหาราช ได้เข้าร่วม ประชุมหัวหน้าส่วน กำนัน ผู้ใหญ่ ประจำเดือนพฤศจิกายน ณ หอประชุมกาญจนาภิเษก ที่ว่าการอำเภอมหาราช next>>

     
     

เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2560 นายพิพัฒน์ จันทนา เกษตรอำเภอมหาราช พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช ได้จัด ประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช (DM) ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560     next>>

     
     

เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 นายพิพัฒน์ จันทนา เกษตรอำเภอมหาราช ได้เข้าร่วมการประชุมติดตาม การป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย ประจำปี 2560 next>>

     
     
เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2560 นายพิพัฒน์ จันทนา เกษตรอำเภอมหาราช  พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช ได้เข้าร่วม พิธีถวายดอกไม้จันทน์ ในพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช next>>      
     
เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2560 นายพิพัฒน์ จันทนา เกษตรอำเภอมหาราช พร้อมด้วย ได้เข้าร่วม พิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราชnext>>      
     
เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2560 นายพิพัฒน์ จันทนา เกษตรอำเภอมหาราช จัดงานสัมมนาสร้างการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร โครงการตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ระดับอำเภอ ประจำปีงบประมาณ 2560next>>      
     
เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2560 นายพิพัฒน์ จันทนา เกษตรอำเภอมหาราช ส่งมอบข้าวสารพระราชทานให้อำเภอ เพื่อนำไปจัดเลี้ยงประชาชนที่เข้าร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ในงานพระราชพิธีพระบรมศพพระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช next>>      
     
เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2560 นายพิพัฒน์ จันทนา เกษตรอำเภอมหาราช พร้อมด้วย นางสกุลณีย์ อุบลวัตร์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ได้เข้าร่วม การประชุมคณะกรรมการเครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ระดับจังหวัด ประจำปี 2560 next>>      
     
เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2560 นางสาวพรภัค พึ่งเก็บ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช ได้เข้าเยี่ยมเยียนและติดตามความก้าวหน้า โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืนชุมชนพิตเพียนnext>>      
     
เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2560 นายพิพัฒน์ จันทนา เกษตรอำเภอมหาราช พร้อมด้วย
เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช เข้าร่วม ประชุมวางแผนการดำเนินงานแปลงใหญ่ในฤดูกาลผลิต 2560/61 next>>
     
     
เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2560 นายพิพัฒน์ จันทนา เกษตรอำเภอมหาราช เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอมหาราช next>>      
     
เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2560 นายพิพัฒน์ จันทนา เกษตรอำเภอมหาราช เข้าร่วมประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือน next>>      
     
เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2560 นายพิพัฒน์ จันทนา เกษตรอำเภอมหาราช ต้อนรับเจ้าหน้าที่ทหารประจำท้องที่ชุดใหม่ และให้ข้อมูลการเกษตรอำเภอมหาราช การดำเนินงานโครงการต่างๆ next>>      
     
เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2560 นายพิพัฒน์ จันทนา เกษตรอำเภอมหาราช พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช ร่วมงานแถลงข่าวประชาสัมพันธ์เปิด
แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรของอำเภอบ้านแพรก next>>  
     
     
เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2560 นายพิพัฒน์ จันทนา เกษตรอำเภอมหาราช ติดตามการดำเนินงาน เอกสาร และแนะนำการดำเนินกิจกรรมภายหลังการเบิกจ่ายเงิน
ภายใต้โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมีเพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน ของกลุ่มเกษตรชุมชนพิตเพียน ชุมชนพิตเพียน next>>
     
     

เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2560 นายพิพัฒน์ จันทนา เกษตรอำเภอมหาราช ดำเนินการตรวจสอบและยืนยันเป้าหมายในการดำเนินโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ณ โรงเรียนวัดปากคลอง (ประชามหาราช) next>>

     
     
มื่อวันที่ 5 กันยายน 2560 นายพิพัฒน์ จันทนา เกษตรอำเภอมหาราช ติดตามการดำเนินงาน เอกสาร และแนะนำการดำเนินกิจกรรมภายหลังการเบิกจ่ายเงิน ภายใต้โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมีเพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน ของชุมชนโรงช้าnext>>      
     
เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2560 สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช ติดตามการดำเนินงาน และเอกสารโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมีเพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน ของชุมชนพิตเพียน next>>      
     
เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2560 นายพิพัฒน์ จันทนา เกษตรอำเภอมหาราช เข้ารวมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แบบเบ็ดเสร็จ (Single Command) next>>      
     
เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2560 คณะกรรมการฯ ระดับอำเภอ คณะกรรมการ ฯ ระดับชุมชน และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช ติดตามการดำเนินงาน
กลุ่มเลี้ยงกบอย่างพอเพียง ชุมชนน้ำเต้า เจ้าปลุกรวมใจ  ภายใต้โครงการ 9101 next>>
     
     
มื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2560 คณะกรรมการฯ ระดับอำเภอ คณะกรรมการ ฯ ระดับชุมชน และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช ติดตามการดำเนินงาน
กลุ่มชุมชนผักกางมุ้ง ตำบลบางนา  ชุมชนบางนา  ภายใต้โครงการ 9101 next>>
     
     
เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2560 นายพิพัฒน์  จันทนา เกษตรอำเภอมหาราช และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 next>>       
     

เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2560 นายพิพัฒน์ จันทนา เกษตรอำเภอมหาราช พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช ร่วมรับฟัง VDO CONFERENCE โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ next>>

     
     
เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2560 นายพิพัฒน์ จันทนา เกษตรอำเภอมหาราช ชี้แจงการเบิกจ่ายเงินโครงการฯ การจัดทำบัญชีกลุ่ม ให้แก่ประธานชุมชน ประธานและคณะกรรมการกลุ่ม โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อฯ next>>      
     
เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2560 นายพิพัฒน์ จันทนา เกษตรอำเภอมหาราช พร้อมด้วยประธานชุมชน ประธานและคณะกรรมการกลุ่ม รับฟังคำชี้แจงการเบิกจ่ายเงินโครงการฯ next>>      
     
เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2560 นายพิพัฒน์ จันทนา เกษตรอำเภอมหาราช พร้อมด้วยประธานและคณะกรรมการชุมชน อำเภอมหาราช เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง การขอรับเงินอุดหนุนโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมีเพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน next>>      
     
เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2560 สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช อบรมถ่ายทอดความรู้การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวและการบริหารจัดการศัตรูข้าว ภายใต้โครงการระบบ
ส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ next>>
     
     
เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2560 นายพิพัฒน์ จันทนา เกษตรอำเภอมหาราช พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช นายณรงค์ศักดิ์ ชัยคงสถิตย์
ศบ.2 คบ.โคกกระเทียม เจ้าหน้าที่ทหารประจำพื้นที่ ผู้นำชุมชน และเกษตรกร ประชุมติดตามสถานการณ์น้ำท่วมขัง
next>>
     
     
เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2560 นายพิพัฒน์ จันทนา เกษตรอำเภอมหาราช พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช จัดประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอประจำเดือนมิถุนายน next>>      
     
เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2560 นายพิพัฒน์ จันทนา เกษตรอำเภอมหาราช เข้าร่วมประชุมเกษตรอำเภอประจำเดือนพฤษภาคม 2560 โดยมีนายธีระศักดิ์ ขุมเงิน เกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธาน next>>      
     
เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2560 นายพิพัฒน์ จันทนา เกษตรอำเภอมหาราช ต้อนรับปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในการตรวจเยี่ยมพื้นที่ประสบอุทกภัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา next>>      
     
เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2560 สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช ประชาสัมพันธ์“เชิญชวนปลูกดาวเรือง”เพื่อนำมาใช้ในพระราชพิธี ถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยเชิญเกษตรกรผู้ปลูกดาวเรืองมาให้ความรู้และจำหน่ายต้นกล้าดาวเรืองnext>>      
     
เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2560 นายพิพัฒน์ จันทนา เกษตรอำเภอมหาราช เข้าร่วมประชุมประจำเดือนหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือนมิถุนายน โดยมี
นายประพันธ์ ตรีบุบผา นายอำเภอมหาราช เป็นประธานการประชุม
next>>
     
     
เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2560 นายพิพัฒน์ จันทนา เกษตรอำเภอมหาราช เข้าร่วมงานรับขวัญแม่โพสพในแปลงนาส่วนพระองค์ โดยมีนายสุจินต์ ชัยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธาน next>>      
     
เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2560 นายพิพัฒน์ จันทนา เกษตรอำเภอมหาราช พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) โดยมีนายประพันธ์ ตรีบุบผา นายอำเภอมหาราช เป็นประธานเปิดงาน next>>      
     
เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2560 นายพิพัฒน์ จันทนา เกษตรอำเภอมหาราช พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช จัดประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอประจำเดือนเมษายน next>>      
     
เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2560 นายพิพัฒน์ จันทนา เกษตรอำเภอมหาราช พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช เข้าร่วมงานวันสาธิต
การส่งเสริมการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ (ทดแทนการปลูกข้าวรอบที่ 2 ปี 2559/60
)next>>
     
     
เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2560 นายพิพัฒน์ จันทนา เกษตรอำเภอมหาราช ร่วมโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาตnext>>      
     
เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2560 เวลา 13.00 น. สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช สำนักงานเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอ
ติดตามดำเนินงานของเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่และเกษตรกรรมยั่งยืน และ “5 ประสาน สืบสานทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง”
next>>
     
     
เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2560 เวลา 16.00 น. สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช โดยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช เยี่ยมเยียนเกษตรกรผู้ปลูกแตงโม ตามระบบส่งเสริมการเกษตร T&V system next>>      
     
เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2560 นางสกุลณีย์ อุบลวัตร์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการเข้าร่วมประชุมเตรียมการจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) ประจำปี 2560 next>>      
     
เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2560 สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช โดยเจ้าหน้าที่ของสำนักงานฯ เยี่ยมเยียนเกษตรกรผู้ปลูกละมุด 100 ปี ตำบลบ้านใหมnext>>      
     
เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2560 นางสกุลณีย์ อุบลวัตร์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมประชุมคณะทำงานบริหารจัดการขับเคลื่อนระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่  next>>      
     
เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2560 นายพิพัฒน์ จันทนา เกษตรอำเภอมหาราช เข้าร่วมประชุมเกษตรอำเภอประจำเดือนเมษายน 2560  
โดยมีนายธีระศักดิ์ ขุมเงิน เกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธาน
next>>
     
     
เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2560 สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช โดยนางสาวมณีรัตน์ เต็นเส้า นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ และนางสิริมา เต่าคำ
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี2560 next>>
     
     
เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2560 นายพิพัฒน์ จันทนา เกษตรอำเภอมหาราช พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช ประธาน ศพก. และเกษตรกรอำเภอมหาราช เข้าร่วมงานวันแสดงผลงานส่งเสริมการเกษตร ประจำปี 2560 next>>      
     
เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2560 นายพิพัฒน์ จันทนา เกษตรอำเภอมหาราช พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช ตรวจเยี่ยมศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2560 next>>      
     
เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2560 นายพิพัฒน์ จันทนา เกษตรอำเภอมหาราช และนางกัลยา วิทยาภรณ์ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่และหน่วยงานภาคี ดำเนินการการจัดเวทีชุมชนภายใต้ โครงการลดความเสี่ยงจากการปลูกข้าวรอบที่ 3 next>>      
     
เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2560 นางสิริมา เต่าคำ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมจัดทำแผนการจัดทำพื้นที่การผลิตพืชระดับจังหวัด (Zoning) next>>      
     
เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2560 นายพิพัฒน์ จันทนา เกษตรอำเภอมหาราช เข้าร่วมประชุมประจำเดือนหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือนเมษายน โดยมี
นายสมยศ เกษสุวรรณ ปลัดอำเภออาวุโส รักษาราชการแทนนายอำเภอมหาราช เป็นประธานการประชุม next>>
     
     
เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2560 นางสาวมณีรัตน์ เต็นเส้า นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ  และนางสิริมา เต่าคำ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช สำรวจมะพร้าวที่ถูกหนอนหัวดำทำลาย และมอบกับดักด้วงแรดโดยใช้ฟีโรโมน next>>      
     
เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2560 นายพิพัฒน์ จันทนา เกษตรอำเภอมหาราช พิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระพุทธมนต์เจริญจิตภาวนา และสวดพระอภิธรรม เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ next>>      
     
เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2560 เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช เข้าร่วมแข่งขันกีฬาหน่วยงานสามัคคี อำเภอมหาราช ณ อบต.บ้านนา next>>      
     
เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2560 นายพิพัฒน์ จันทนา เกษตรอำเภอมหาราช พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช ร่วมให้การต้อนรับ
นายธีระศักดิ์ ขุมเงิน เกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา next>>
     
     
เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2560 นายพิพัฒน์ จันทนา เกษตรอำเภอมหาราช ดำเนินการประชุมคณะกรรมการบริหาร โครงการปรับเปลี่ยนการปลูกข้าวไปปลูกพืชที่หลากหลายฤดูนาปรัง ปี 2560 ระดับอำเภอ ครั้งที่ 2/2560 next>>      
     
เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2560  นางสกุลณีย์ อุบลวัตร์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช ดำเนินการจัดประชุมเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการแปลงใหญ่ตำบลโรงช้าง บางนา น้ำเต้า เพื่อสัมภาษณ์ ติดตาม และเก็บข้อมูลพื้นฐานแปลงใหญ่ next>>      
     
เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2560 นายพิพัฒน์ จันทนา เกษตรอำเภอมหาราช เข้าร่วมประชุมประจำเดือนหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือนมีนาคม โดยมี
นายสมยศ เกษสุวรรณ ปลัดอำเภออาวุโส รักษาราชการแทนนายอำเภอมหาราช เป็นประธานการประชุม
next>>
     
     
เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2560 นายพิพัฒน์ จันทนา เกษตรอำเภอมหาราช พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช จัดประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอประจำเดือนกุมภาพันธ์ ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช next>>      
     
เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2560 นายพิพัฒน์ จันทนา เกษตรอำเภอมหาราช เข้าร่วมงาน “มหกรรมสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย” โดยมีนายเรวัต ประสงค์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานการเปิดงาน next>>      
     
เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2560  นางสกุลณีย์ อุบลวัตร์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช ดำเนินการถ่ายทอดความรู้การผลิตผักให้ปลอดภัยโดยการใช้สารชีวภัณฑ์ควบคุมศัตรูพืช next>>      
     
เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 10.00 น.นายพิพัฒน์ จันทนา เกษตรอำเภอมหาราช ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แบบเบ็ดเสร็จ ระดับอำเภอ next>>      
     
เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 นายพิพัฒน์ จันทนา เกษตรอำเภอมหาราช เข้าร่วมกิจกรรม “เศรษฐกิจพอเพียง เรียงร้อยความรัก ปลูกผักและต้นลำพู”
นำโดยนายธีรศักดิ์ ขุมเงิน เกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา next>>
     
     
เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 นายพิพัฒน์ จันทนา เกษตรอำเภอมหาราช ได้ให้ข้อมูลพื้นที่การเกษตรในพื้นที่โครงการส่งน้ำ และบำรุงรักษาโคกกระเทียม
ในเขตอำเภอมหาราช แก่ทหารประจำพื้นที่อำเภอมหาราช next>>
     
     
เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560 นายพิพัฒน์ จันทนา เกษตรอำเภอมหาราช เข้าร่วมประชุมการจัดงานสินค้าเกษตรปลอดภัยใส่ใจสุขภาพ กำหนดการจัดงานในวันที่ 10 - 12 กุมภาพันธ์ 2560 อยุธยาซิตี้พาร์ค โดยมีนายธีระศักดิ์ ขุมเงิน เกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานการประชุม next>>      
     
มื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 9.30 น. นายพิพัฒน์ จันทนา เกษตรอำเภอมหาราช เข้าร่วมประชุมเกษตรอำเภอประจำเดือนมกราคม 2560  โดยมีนายธีระศักดิ์ ขุมเงิน เกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานการประชุม next>>      
     
เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560 นายธีระศักดิ์ ขุมเงิน เกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นำคณะข้าราชการ กลุ่ม/ฝ่าย เกษตรอำเภอและเจ้าหน้าที่ร่วมแสดงพลังต่อต้าน การทุจริตคอรัปชั่น โดยมีนายพิพัฒน์ เกษตรอำเภอมหาราช เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งน ี้next>>      
     
เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2560 นางสกุลณีย์ อุบลวัตร์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช
นำเกษตรกรเข้าอบรมและศึกษาดูงานหลักสูตรเทคโนโลยีการผลิตและการตลาด
next>>
     
     
เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 นายพิพัฒน์ จันทนา เกษตรอำเภอมหาราช เข้าร่วมประชุมผ่านระบบประชุมทางไกล (Web Conference) เพื่อชี้แจงแผนขับเคลื่อนโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ โดยสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ next>>      
     

เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 นางสกุลณีย์ อุบลวัตร์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และนางสิริมาเต่าคำ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราชดำเนินการอบรมถ่ายทอดความรู้ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกรภายใต้โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก. ปี2560 next>>

     
     
มื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 นายพิพัฒน์ จันทนา เกษตรอำเภอมหาราช เข้าร่วมประชุมประจำเดือนหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ โดยมี
นายสมยศ เกษสุวรรณ ปลัดอำเภออาวุโส รักษาราชการแทนนายอำเภอมหาราช เป็นประธานการประชุม next>>
     
     
เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 นายพิพัฒน์ จันทนา เกษตรอำเภอมหาราช เข้าร่วมประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านประจำเดือนกุมภาพันธ์ โดยมีนายสมยศ เกษสุวรรณ ปลัดอำเภออาวุโส รักษาราชการแทนนายอำเภอมหาราช next>>      
     
เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2560 เวลา 09.00 น. เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช ให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 จังหวัดชัยนาท ในการจัดอบรมเกษตรกร โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ หลักสูตร“การเพิ่มประสิทธิภาพด้วยปัจจัยการผลิตข้าวและพืชไร่หลังนา” โดยมี นายพิพัฒน์ จันทนา เกษตรอำเภอมหาราช เป็นประธาน next>>      
     
เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2560 นายพิพัฒน์ จันทนา เกษตรอำเภอมหาราช เข้าร่วมประชุมคณะทำงานกิจกรรมอยุธยามรดกโลก  โดยมีนายสมยศ เกษสุวรรณ
ปลัดอำเภออาวุโส เป็นประธาน next>>
     
     
เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2560 เวลา 09.00 น. สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช
โดยนางสาวพรภัค พึ่งเก็บ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ดำเนินการประเมินศักยภาพและจัดทำแผนพัฒนากิจการวิสาหกิจชุมชน ตามโครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพองค์กรเกษตรและวิสาหกิจชุมชน next>>
     
     
เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2560 นายพิพัฒน์ จันทนา เกษตรอำเภอมหาราช และนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช เข้าร่วมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับจังหวัด เพื่อขับเคลื่อนศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
“การจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการระดับอำเภอ (DW) ปี 2560 next>>
     
     
เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2560 เวลา 9.00 น. สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช โดยนางสาวพรภัค พึ่งเก็บ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ และนางสิริมา เต่าคำ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ดำเนินการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามโครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่และเกษตรกรรมที่ยั่งยืน อำเภอมหาราช next>>      
     
วันที่ 6 มกราคม 2560 นายพิพัฒน์ จันทนา เกษตรอำเภอมหาราช
และกลุ่มเกษตรกรอำเภอมหาราชเข้าร่วมพิธีมอบบรรจุภัณฑ์ภายใต้โครงการพัฒนาระบบธุรกิจอาหารปลอดภัยในระดับชุมชน แก่กลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ  โดยมีนายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธาน
next>>