เมนูหลัก

แผนที่อำเภอ

อัตรากำลัง
วิสัยทัศน์อำเภอมหาราช
 บทบาทหน้าที่
ข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตร

ศูนย์เรียนรู้ฯ (ศพก)

ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนฯ (ศจช)
  วิสาหกิจชุมชนอำเภอมหาราช    
แผนการเยี่ยมเยียนระดับทีม T&V
ผลการเยี่ยมเยียนระดับทีม T&V
 การจัดการความรู้ KM
คู่มือสำหรับประชาชน
แผนที่ Zoning
ข้อมูลการผลิตข้าว
แผนพัฒนาการเกษตร (A4)
ข้อมูลสถาบันเกษตรกร
Clip VDO ศพก
YouTube ศพก.ตำบลโรงช้าง
Clip VDO FileDay
แผนพัฒนาการเกษตรระดับอำเภอ ปี 2561-2565
การรับรองแหล่งผลิตพืช (Q)

รายชื่อเกษตรกรที่ผ่านการรับรอง แหล่งผลิตพืช (Q)

ข้อมูลแปลงใหญ่
 
 

ผลิตภัณฑ์เด่นอำเภอมหาราช

 

มะม่วงกวนส้มลิ้มแม่สมบัติ ตำบลท่าตอ

                                                

 
จุดเรียนรู้การปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษ (ผักไฮโดรโปนิกส์)
   
 
 

ข่าวเตือนการระบาดของศัตรูพืช

เตือนภัยโรคแมลงวันผลไม้ next>>
เตือนภัยโรคแมลงศัตรูพืชและเข้าทำลายพืชผัก next>>
เตือนภัยโรคแมลงศัตรูพืชฯ next>>
เตือนภัยโรคผักที่เกิดจากเชื้อไวรัส next>>
เตือนภัยโรครากเน่าโคนเ่น่าไม้ผล next>>
เตือนภัยการโรคแอนแทรคโนสพริก next>>
เตือนภัยการระบาดด้วงแรด next>>

เตือนภัยการระบาดเพลี้ย กระโดดสีน้ำตาล next>>

  ตือนภัยการระบาดหนอนห่อใบข้าว next>>
ตือนภัยการระบาดเพลี้ยไฟ next>>
ตือนภัยการระบาดหนอนกอข้าว next>>
ตือนภัยการระบาดโรคใบจุดสีน้ำตาล next>>
  ตือนภัยการระบาโรคขอบใบแห้ง next>>

 
 

 

  

ประกาศขอเชิญเกษตรกรขึ้นทะเบียนปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรหลังการเพาะปลูก 15 - 60 วัน เพื่อประโยชน์ในการรับสิทธิ์ เข้ารวมโครงการของรัฐฯ

ณ สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช

 

ภาพข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมของสำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช

         
         
         
         
         
     
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2563 สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช เข้าร่วมกิจกรรมโครงการมหกรรมผ้าป่ามหากุศลกองทุนแม่ของแผ่นดินอำเภอมหาราช next>>
     
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2563 สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช ร่วมงานโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ ด้วยวิถีชีวิตชุมชนคนกรุงเก่าทะเลมหาราช next>>      
     
วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช ?นำเกษตรกรสัมภาษณ์โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว?ปี? 2563/64? ทางช่อง? NBTnext>>      
     
วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช ร่วมกับคณะทำงานจัดเวทีประชาคมเพื่อบริหารจัดการน้ำ?ฤดูกาลผลิตข้าวนาปรัง? ปี2563/64?  ตำบลหัวไผ่? ตำบลท่าตอ? ตำบลบ้านใหม่? และ?ตำบลบ้านขวาง next>>      
     
วันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช เยี่ยมเยียนเกษตรกรแปรรูปปลาย่าง next>>      
     
วันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช ร่วมเตรียมการจัดสถานที่งานแถลงข่าวแข่งขันตกปลาทะเลมหาราช โครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยาการธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม next>>      
     
วันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราชร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 2 next>>      
     
วันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช สำรวจการเจริญเติบโต   และตรวจคุณภาพดินของต้นพระศรีมหาโพธิ์ next>>      
     
วันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช ร่วมกับประมงอำเภอมหาราช เยี่ยมเยียนเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาชะโด และเกษตรกรแปรรูปปลาย่าง เพื่อเตรียมความพร้อมการเยี่ยมเยียนในพิธีเปิดงานแข่งขันตกปลาทะเลมหาราช next>>      
     
วันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราชมอบเมล็ดพันธุ์ผักโครงการตู้เย็นข้างบ้านให้แก่เกษตรกร สนับสนุนโดยกรมส่งเสริมการเกษตร next>>       
     
วันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช  ประชุมการดำเนินงานและติดตามงานในพื้นที่อำเภอมหาราช สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา next>>       
     
วันที่ 27 ตุลาคม 2563 สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช  ร่วมประชุมชี้แจงโครงการพัฒนาธุรกิจบริการดินและปุ๋ยเพื่อชุมชน (One Stop Service) ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา next>>      
     
วันที่ 8 ตุลาคม 2563 สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช ร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ผ่านระบบทางไกลออนไลน์ ณ สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา next>>
     
     
วันที่ 8 ตุลาคม 2563 สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช สำรวจการเจริญเติบโต และตรวจคุณภาพดินของต้นพระศรีมหาโพธิ์ ณ วัดวชิรธรรมาราม ตำบลบ้านใหม่ อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา next>>      
     
วันที่ 7 ตุลาคม 2563 สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช  พร้อมด้วย Young? Smart Farmer เยี่ยมเยียน?ติดตามกิจกรรมของอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน?   ให้คำแนะนำและการป้องกัน? กำจัดศัตรูพืช next>>
     
วันที่ 6 ตุลาคม 2563 สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช มอบบัตรประจำตัวอาสาสมัครเกษตร และประชาสัมพันธ์แผนการประชุมประชาคมผู้ปลูกข้าวปีการผลิต 2563/64 รอบที่ 1 ครั้งที่ 2 ณ สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา next>>      
     
วันที่ 6 ตุลาคม 2563 สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช เยี่ยมเยียนตรวจแปลงเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียน ณ หมู่ที่ 3 ตำบลมหาราช อำเภอมหาราชจังหวัดพระนครศรีอยุธยาnext>>      
     
วันที่ 5 ตุลาคม 2563 สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช ประชุมการดำเนินงานและติดตามงานในพื้นที่อำเภอมหาราช ณ สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราชnext>>      
     
วันที่ 5 ตุลาคม 2563 สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช? ร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการ? 1? ตำบล? 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่? ระดับจังหวัด? ครั้งที่? 3/2563? ณ? ห้องประชุมมหาธาตุ? ชั้น? 4 อาคาร? 4 ชั้น? ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา next>>      
     
วันที่ 2 ตุลาคม 2563 สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช เข้าร่วมประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และวันกำนันผู้ใหญ่บ้าน ณ ที่ว่าการอำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา next>>      
     
วันที่ 5 สิงหาคม  2563 สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช และสำนักงานเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต ร่วมประชุมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ next>>      
     
วันที่ 6 สิงหาคม  2563 สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช สำรวจการเจริญเติบโต และตรวจคุณภาพดินของต้นพระศรีมหาโพธิ์ next>>      
     
วันที่ 5 สิงหาคม  2563 สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช ประชุมคัดเลือกคณะกรรมการสภายุวเกษตรกร และรับสมัครสมาชิกยุวเกษตรกร next>>      
     
วันที่ 5 สิงหาคม  2563 สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช ร่วมงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ประจำปี 2563 ณ เทศบาลตำบลลาดชะโด อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา next>>      
     
วันที่ 5 สิงหาคม  2563 สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช ร่วมงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ประจำปี 2563 next>>      
     
วันที่ 5 สิงหาคม  2563 สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช ประชุมคัดเลือกคณะกรรมการสภายุวเกษตรกร และรับสมัครสมาชิกยุวเกษตรกรnext>>      
     
วันที่ 5 สิงหาคม  2563 สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช? เตรียมความพร้อมตามหลักเกณฑ์การประกวดอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน(อกม.)? ดีเด่น? ระดับจังหวัดnext>>      
     
วันที่ 4 สิงหาคม  2563 สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราชเยี่ยมเยียน? ติดตามกิจกรรมเกษตรของ?Young smart farmer next>>      
     
วันที่ 4 สิงหาคม  2563 สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช ประชุมเตรียมความพร้อมการดำเนินงานในพื้นที่อำเภอมหาราช next>>      
     
วันที่ 3 สิงหาคม  2563 สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช จัดทำจุดเรียนรู้แปลงสาธิตพืชผักสมุนไพรในครัวเรือน next>>      
     
วันที่ 3  สิงหาคม  2563 สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช ประชุมวางแผนการทำงานและติดตามงานในพื้นที่  next>>      
     
วันที่ 30 กรกฎาคม  2563 สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช  เยี่ยมเยียนเกษตรกรผู้ปลูกละมุด 100 ปี บ้านใหม่ next>>      
     
วันที่ 30 กรกฎาคม  2563 สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช เข้าร่วมประชุมเตรียม ความพร้อมในการตรวจแปลงสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ โครงการจัดทำระบบควบคุมคุณภาพและมาตรฐานสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทย next>>      
     
วันที่ 22 กรกฎาคม  2563 สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช ให้บริการเกษตรกรตรวจสอบสิทธิ์เงินเยียวเกษตรกร next>>      
     
วันที่ 21 กรกฎาคม  2563 สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช เข้าร่วมจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับจังหวัดเพื่อขับเคลื่อน ศพก. ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 next>>      
     
วันที่ 20 กรกฎาคม  2563 สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช ส่งมอบพันธุ์พืชตามโครงการบ้านพอเพียงเลี้ยงชีวิตสู้โควิด - 19 ให้แก่อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน เพื่อนำไปมอบให้แก่เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบฯ next>>      
     
วันที่ 17 กรกฎาคม  2563 สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช  รับพันธุ์พืชของศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 9 จังหวัดสุพรรณบุรี ตามโครงการบ้านพอเพียงเลี้ยงชีวิต   สู้โควิด - 19 next>>      
     
วันที่ 17 กรกฎาคม  2563 สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช  ร่วมกิจกรรมจิตอาสา  "เราทำความดีเพื่อ ชาติ  ศาสน์  กษัตริย์" next>>      
     
วันที่ 16 กรกฎาคม  2563 สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช ผลิตขยายเชื้อราไตรโคเดอร์มาเพื่อเตรียมสนับสนุนให้แก่เกษตรในการเปิดบริการคลินิคพืชnext>>
     
วันที่ 14 กรกฎาคม  2563 สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช เยี่ยมเยียนเกษตรกรผู้ปลูกผักปลอดสารพิษ และให้คำแนะนำการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนnext>>      
     
วันที่ 12 กรกฎาคม  2563 สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช ติดตามให้คำแนะนำ?ปรึกษาและตรวจประเมินแปลงเบื้องต้นในการเข้าสู่มาตรฐาน? GAP next>>      
     
วันที่ 10 กรกฎาคม  2563 สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช ให้ข้อมูลด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่อำเภอมหาราช next>>      
     
วันที่ 9 กรกฎาคม  2563 สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช สำรวจติดตามให้คำแนะนำ  และจัดเก็บข้อมูลเกษตรกรผู้ปลูกกล้วยไม้ next>>      
     
วันที่ 9 กรกฎาคม  2563 สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช เข้าร่วมการคัดเลือกข้าราชการดีเด่น ประจำปี 2563 next>>      
     
วันที่ 9 กรกฎาคม  2563 สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช  ให้คำแนะนำการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ปีการผลิต 2563/64 โดยใช้แอพพลิเคชั่น Doae Farmbooknext>>      
     
วันที่ 8 กรกฎาคม  2563 สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราชร่วมกับผู้ใหญ่บ้าน?  และอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านตรวจสอบพื้นที่เพาะปลูกจริง? ของเกษตรกรกลุ่ม? ?3next>>      
     
วันที่ 10 กรกฎาคม  2563 สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช  สำรวจการเจริญเติบโต  และตรวจคุณภาพดินของต้นพระศรีมหาโพธิ์ next>>      
     
วันที่ 3 กรกฎาคม  2563 สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช  ประชุมวางแผนการทำงานและติดตามงานในพื้นท ี่ next>>      
     
วันที่ 3 กรกฎาคม  2563 สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช  เข้าร่วมประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ณ ที่ว่าการอำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา next>>      
     
วันที่ 3 กรกฎาคม  2563 สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช  ประชุมวางแผนการทำงานและติดตามงานในพื้นที่ next>>      
     
วันที่ 2 กรกฎาคม  2563 สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช  สำรวจติดตามให้คำแนะนำ  และจัดเก็บข้อมูลเกษตรกรผู้ปลูกกล้วยไม้ โครงการส่งเสริมอาชีพ           ด้านการเกษตรตามอัตลักษณ์และภูมิปัญญาท้องถิ่น next>>      
     
วันที่ 2 กรกฎาคม  2563 สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช ประชาสัมพันธ์การดำเนินการเกี่ยวกับวัตถุอันตรายพาราควอต และคลอร์ไพริฟอส แก่กำนัน ผู้ใหญ่บ้านทุกตำบล  next>>      
     
วันที่ 1  กรกฎาคม  2563 สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช  ให้คำแนะนำการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ปีการผลิต 2563/64 next>>      
     
วันที่ 23 มิถุนายน 2563 สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช ร่วมประชุมพัฒนาโครงการวิจัยเพื่อท้องถิ่น next>>      
     
วันที่ 18 มิถุนายน 2563 สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช ร่วมรับฟังการประชุม ผ่าน Webex Meet เรื่องการติดตามความก้าวหน้าการช่วยเหลือเกษตรกร next>>      
     
วันที่ 18 มิถุนายน 2563 สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช ประชุมชี้แจงแนวทาง การดำเนินงานคลินิคพืช next>>      
     
วันที่ 17 มิถุนายน 2563 สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช พร้อมด้วยสำนักงานเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร ร่วมต้อนรับนางสาวกังสดาล ชาตกุล ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร และคณะ next>>
     
วันที่ 15 มิถุนายน 2563 สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช เข้าร่วมประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้าน next>>      
     
วันที่ 16 มิถุนายน 2563 สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช ร่วมรับฟังการประชุมผ่าน Webex Meet next>>      
     
วันที่ 12 มิถุนายน 2563 สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช ต้อนรับทีมงานจากกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร next>>      
     
วันที่ 12 มิถุนายน 2563 สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช สำรวจการเจริญเติบโต และตรวจคุณภาพดินของต้นพระศรีมหาโพธิ์ next>>      
     
วันที่ 19 มิถุนายน 2563 สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช  เข้าร่วมกิจกรรมการประกวดกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ปี 2563 next>>      
     
วันที่ 19 มิถุนายน 2563 สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช? รับตัวอย่างดินเพื่อตรวจวิเคราะห์ธาตุอาหารและความเป็นกรด? ด่างของดิน? จากอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านตำบลมหาราชnext>>      
     
วันที่ 15 มิถุนายน 2563 สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช ประชุมชี้แจงแนวทาง การดำเนินงานคลินิคพืช? next>>      
     
วันที่ 15 มิถุนายน 2563 สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช เข้าร่วมประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้าน next>>      
     
วันที่ 9 มิถุนายน 2563   สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช ประชุมชี้แจงการจัดทำโครงการภายใต้กรอบฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) next>>      
     
วันที่ 9 มิถุนายน 2563 สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช ร่วมจิต?อาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ? next>>
     
วันที่ 4 มิถุนายน 2563 สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช ประชุมวางแผนการทำงานและติดตามงานโครงการในพื้นที่อำเภอมหาราช และโครงการฯ next>>      
     
    วันที่ 4 มิถุนายน 2563 สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช สำรวจการเจริญเติบโต และตรวจคุณภาพดินของต้นพระศรีมหาโพธิ์ next>>      
     
วันที่ 2 มิถุนายน 2563 สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช เข้าร่วมประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน next>>      
     
วันที่ 2 มิถุนายน 2563 สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช ประชุมคณะทำงานปฏิบัติการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและแก้ไขปัญหาการเกษตรระดับอำเภอ (OT) next>>      
     
วันที่ 2 มิถุนายน 2563 สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช ให้บริการรับเรื่องอุทธรณ์เยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) next>>      
     

วันที่ 4 มิถุนายน 2563 สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน? เยี่ยมเยียนเกษตรกรปลูกพืชผักปลอดภัย? ให้คำแนะนำการปลูกหญ้าแฝก           ริมบ่อเพื่อป้องกันการพังทะลายของดิน next>>

     
     
วันที่ 3 มิถุนายน 2563 สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช ให้บริการรับเรื่องอุทธรณ์เยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการะบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) next>>      
     
วันที่ 29 พฤษภาคม  2563 สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราประชุมชี้แจงแนวทางการเสนอโครงการภายใต้กรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม next>>      
     
วันที่ 29 พฤษภาคม  2563 สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช  เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ zoom ร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา next>>      
     
วันที่ 26 พฤษภาคม  2563 สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช ?รับบริการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร? รับเรื่องอุทธรณ์เยียวยาเกษตรกรฯ next>>      
     
วันที่ 26 พฤษภาคม  2563 สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช เข้าร่วมการประชุมชี้แจงแนวทางการเสนอโครงการภายใต้กรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศ next>>      
     
วันที่ 26 พฤษภาคม  2563 สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช บริการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร รับเรื่องอุทธรณ์เยียวยาเกษตรกรฯ next>>      
     
วันที่ 26 พฤษภาคม 2563 สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช จัดประชุมชี้แจงแนวทางการเสนอโครงการภายใต้กรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจ next>>      
     
วันที่ 26 พฤษภาคม 2563 สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช สำรวจการเจริญเติบโต และตรวจคุณภาพดินของต้นพระศรีมหาโพธิ์ next>>      
     
  วันที่ 26 พฤษภาคม 2563 สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราชเข้าร่วมการประชุมชี้แจงแนวทางการเสนอโครงการภายใต้กรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ next>>      
     
วันที่ 26 พฤษภาคม 2563 สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช ? บริการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร? รับเรื่องอุทธรณ์เยียวยาเกษตรกรฯ next>>
     
       วันที่ 25 พฤษภาคม 2563 สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช ?ร่วมกับ? Young smart farmer เยี่ยมเยียนเกษตรกรผู้ปลูกพริกไทย? ไม้ผล? และไม้ยืนต้นและแลก ?         เปลี่ยนประสบการณ์การทำเกษตร next>>      
     
วันที่ 22 พฤษภาคม 2563 สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช ให้บริการแก่เกษตรกรที่มาติดต่อปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร next>>      
     
วันที่ 21 พฤษภาคม 2563 สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช สำรวจการเจริญเติบโต และตรวจคุณภาพดินของต้นพระศรีมหาโพธิ์ next>>      
     
วันที่ 18 พฤษภาคม  2563 สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช? รับตัวอย่างดินเพื่อตรวจวิเคราะห์ธาตุอาหารและความเป็นกรด? ด่างของดิน? จากอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านตำบลมหาราช next>>      
     
วันที่ 15 พฤษภาคม  2563 สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ ZOOM เรื่องแนวทางการปฏิบัติการเยียวยาเกษตรกรและอุทธรณ์เงินเยียวยาเกษตรกร next>>      
     
วันที่ 15 พฤษภาคม  2563 สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช พร้อมด้วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2 ตำบลบ้านใหม่ สำรวจการเจริญเติบโต และตรวจคุณภาพดินของต้น        พระศรีมหาโพธิ์ next>>      
     
วันที่ 15 พฤษภาคม  2563 สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช ร่วมกับผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ตรวจสอบพื้นที่เพาะปลูกพืชผัก ?ไม้ผล? และไม้ยืนต้น next>>      
     
วันที่ 13  พฤษภาคม  2563 สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช ร่วมกับผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ตรวจสอบพื้นที่เพาะปลูกพืชผัก ?ไม้ผล? และไม้ยืนต้น next>>      
     
วันที่ 8 พฤษภาคม 2563 สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช ร่วมกับผู้ใหญ่บ้าน ตรวจสอบพื้นที่เพาะปลูกพืชผัก ไม้ผล และไม้ยืนต้น next>>      
     
วันที่ 8 พฤษภาคม  2563 สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช ร่วมกับผู้ใหญ่บ้านตรวจสอบพื้นที่เพาะปลูกพืชผัก? ไม้ผล? และไม้ยืนต้น next>>      
     
วันที่ 10  พฤษภาคม  2563 สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช ให้การต้อนรับคณะ ตรวจเยี่ยมจากสำนักงานเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ พร้อมมอบสิ่งของสำหรับการปฏิบัติงานตามมาตรการป้องกันโควิด 19 next>>      
     
วันที่ 3  เมษายน  2563 สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช เยี่ยมเยียน?ติดตามสวนไม้ผล?ที่ได้รับการช่วยเหลือรถน้ำเพื่อการเกษตร? ซึ่งปัจจุบันต้นน้อยหน่าเริ่มแตก ใบอ่อน? และเกษตรกรใช้เศษใบไม้ห่มโคนต้นเพื่อให้ดินชุ่มชื้น next>>
     
วันที่ 3  เมษายน  2563 สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช สำรวจการเจริญเติบโต     และตรวจคุณภาพดินของต้นพระศรีมหาโพธิ์ next>>      
     
วันที่ 1  เมษายน  2563 สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราชร่วมแสดงความยินดี กับนายสมยศ เกษสุวรรณ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอมหาราช ได้รับดำรงตำแหน่งนายอำเภอบางซ้าย next>>      
     
วันที่ 17 มีนาคม  2563 สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช เยี่ยมเยียนเกษตรกรผู้ปลูกไม้ผล ไม้ยืนต้น เก็บตัวอย่างดินเพื่อวิเคราะห์ธาตุอาหารพืช  และสร้างการรับรู้สถานการณ์ภัยแล้ง next>>      
     
วันที่ 16 มีนาคม  2563 สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช ประชุมวางแผนการทำงานและติดตามโครงการในพื้นที่อำเภอมหาราช พร้อมชี้แจงแนวทางการทำงานของนักศึกษาฝึกงาน next>>      
     
วันที่ 13 มีนาคม  2563 สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช เข้าร่วมประชุม คณะอนุกรรมการกลั่นกรอง และติดตามการดำเนินงานของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอมหาราชnext>>      
     
วันที่ 11 มีนาคม  2563 สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการสังคมผู้สูงอายุแบบบูรณาการ และคณะกรรมการพัฒนาชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) next>>      
     
วันที่ 11 มีนาคม  2563 สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช ร่วมกับเกษตรกรผู้ปลูกโสน เข้าร่วมประชุมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ธรรมชาติจากพืชอัตลักษณ์next>>      
     
วันที่  10  มีนาคม  2563 สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช ได้ดำเนินการจัดเวทีวิเคราะห์ศักยภาพและจัดทำแผนการผลิตรายบุคคล (IFPP) ครั้งที่ 2 next>>      
     
วันที่  10  มีนาคม  2563 สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช ร่วมกับนางอมรรัตน์ กรึงไกร นายอำเภอมหาราช ลงพื้นที่ติดตามกิจกรรมการเกษตรของเกษตรกรแปลง  ไม้ผล และไม้ยืนต้นที่ได้รับการสนับสนุนรถน้ำเพื่อการเกษตร โดยส่งเสริม        ให้เกษตรกรขยายจุลินทรีย์สงเคราะห์แสง ไตโครเดอร์มา และใช้ฟางห่มดินบริเวณโคนต้นไม้ next>>      
     
วันที่  7  มีนาคม  2563 สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช พร้อมด้วยสำนักงานเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และฝ่ายปกครอง?อำเภอมหาราชร่วมต้อนรับนายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เยี่ยมเยียนเกษตรกร สวนไม้ผล ไม้ยืนต้น สร้างการรับรู้สถานการณ์ภัยแล้ง next>>      
     
วันที่  6  มีนาคม  2563 สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช จัดกระบวนการเรียนรู้ดิน และปุ๋ยอย่างมีประสิทธิภาพ? ภายใต้โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร? ประจำปี? 2563 next>>      
     
วันที่  5  มีนาคม  2563 สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช เยี่ยมเยียนและติดตามการทำกิจกรรมของสมาชิกกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรตำบลท่าตอสามัคคี ด้านการปลูกผักสวนครัวปลอดสารพิษ next>>      
     
วันที่  4  มีนาคม  2563 สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช งานวันรณรงค์งดเผาในท้องถิ่นภายในโครงการส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตร next>>      
     
วันที่  3  มีนาคม  2563 สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช เข้าร่วมประชุมกำนัน และผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือนมีนาคม 2563 next>>      
     
วันที่  3  มีนาคม  2563 สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช ประชุมสำนักงานเกษตรประจำเดือนมีนาคม 2563 next>>      
     
วันที่  2  มีนาคม  2563 สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช เข้าร่วมจัดเวทีชุมชนครั้งที่ 1 งานเกษตรเชิงพื้นที่ next>>      
     
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช เข้าร่วมประชุมเกษตรอำเภอ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 next>>      
     
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช ประชุมคณะทำงานปฏิบัติการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญ และการแก้ไขปัญหาการเกษตรระดับอำเภอ (Operation Team) next>>      
     
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช ถ่ายทอดความรู้การตรวจวิเคราะห์ดิน? และตรวจวิเคราะห์ดินแก่สมาชิก? และเกษตรกร? ณ? ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนตำบลบ้านขวาง next>>      
     
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช ดำเนินการประชาสัมพันธ์ข่าวสารการเกษตร เรื่องการหยุดเผาวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร ไม่เผา       ในพื้นที่โล่งแจ้งและในบริเวณบ้านเรือน ณ? ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน ตำบลบ้านขวาง? next>>      
     
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช มอบจักรยานให้อำเภอมหาราช ในวันรวมน้ำใจช่วยกาชาด ประจำปี 2563 งาน “ยอยศยิ่งฟ้า อยุธยามรดกโลก” next>>      
     
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช ร่วมกับศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนตำบลน้ำเต้า และเครือข่าย บริการตรวจวิเคราะห์ดิน ทดสอบความเป็นกรด ด่าง ของดินแก่สมาชิก และเกษตรกร และให้คำแนะนำการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน next>>       
     
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน กิจกรรมส่งเสริม และพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานเชิงอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน ประจำปี 2563 แลกเปลี่ยนองค์ความรู้เรื่องการลดต้นทุนการผลิต GAP next>>       
     
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช ถ่ายทำรายการเพื่อประชาสัมพันธ์สวนอโกลนีมา ทางช่อง 67 บุญมาทีวี  PSI next>>       
     
วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช เข้าร่วมกิจกรรมประชาสัมพันธ์และรณรงค์การป้องกันและรับมือกับสถานการณ์ของฝุ่นละออง PM 2.5 และไวรัสโคโลน่า next>>       
     
วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช เยี่ยมเยียนและติดตาม การดำเนินกิจกรรมของสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์พื้นบ้าน        และแปรรูปข้าวเพื่อสุขภาพ ณ ที่ทำการกลุ่มฯ next>>       
     
วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช เยี่ยมเยียนเกษตรผู้ปลูกไม้ประดับ (อโกลนีมา) next>>       
     
วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช ให้คำแนะนำเกษตรกร  เรื่องการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรโดยใช้แอพพลิเคชั่น Doae Farmbooknext>>       
     
วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช พร้อมด้วยกำนัน    และอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน เยี่ยมเยียนเกษตรกร วางแผนการผลิตพืช  และให้คำแนะนำข้อกำหนดมาตรฐานสินค้าเกษตร GAP next>>      
     
วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช เข้าร่วมประชุมกำนัน และผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 next>>      
     
วันที่ 30 มกราคม 2563 สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช และเกษตรกรอำเภอมหาราชร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนงาน GAP ในเครือข่ายเกษตรกร?ศพก.? แปลงใหญ่? และ? Young Smart? Farmer next>>      
     
วันที่ 28 มกราคม 2563 สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช  และเกษตรกรอำเภอมหาราช ?เข้าร่วมอบรมพัฒนาศักยภาพเกษตรกรผู้นำศพก.เครือข่าย? next>>      
     
วันที่ 23 มกราคม 2563 สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช ร่วมประชุมจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่? พ.ศ. 2561 - 2565next>>      
     
วันที่ 22 มกราคม 2563 สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช จัดเวทีขับเคลื่อนงานคณะกรรมการอาสาสมัครเกษตรอำเภอ กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานเชิงอาสาสมัครเกษตร โครงการอาสาสมัครเกษตร ปี 2563 next>>      
     

วันที่ 21 มกราคม 2563 สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช  ต้อนรับท่านสมโชค ณ นคร ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 จังหวัดชัยนาท เพื่อให้แนวทางในการดำเนินงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ประจำปี 2563 next>>

     
     
วันที่ 22 มกราคม 2563 สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช ร่วมกิจกรรมโครงการผู้ว่าฯ พานายอำเภอและผู้นำกินข้าวเที่ยงกับนักเรียน next>>      
     
วันที่ 19 มกราคม 2563 สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช ร่วมงานช้างยิ้มเฟสติวัล ครั้งที่ 3 โชว์ ชม ชิล กล้วยไม้ช้าง next>>      
     
วันที่ 17 มกราคม 2563 สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราชเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์สถานศึกษา เนื่องในวันสำคัญของชาติ                 วันพ่อขุนรามคำแหง next>>      
     
วันที่ 16 มกราคม 2563 สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราชประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล            เจ้าปลุกnext>>      
     
วันที่ 17 มกราคม 2563 สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราชประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลกะทุ่มnext>>      
     
วันที่ 14 มกราคม 2563 สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช เยี่ยมเยียนและติดตามการดำเนินงานกิจกรรมการเกษตร โครงการ 5 ประสาน next>>      
     
วันที่ 15 มกราคม 2563 สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช จัดเวทีวิเคราะห์ศักยภาพและการทำแผนการผลิตรายบุคคล โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ครั้งที่ ๑ next>>      
     
วันที่ 15 มกราคม 2563 สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช  เข้าร่วมประชุมสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ณ ที่ทำการกำนันตำบลบางนา next>>      
     
วันที่ 14 มกราคม 2563 สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการพัฒนางานส่งเสริมการเกษตรเชิงพื้นที่ (ประชุมทางไกล : VDO Conference) next>>      
     
วันที่ 13 มกราคม 2563 สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช ต้อนรับทีมนิเทศงานทีมที่ 3 นำโดยคุณยุรี ศศิรัตน์ ติดตามการนิเทศงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร ครั้งที่  2/2563 next>>           
     
วันที่ 10 มกราคม  2563 สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช ร่วมประชุมแนวทางการดำเนินโครงการอาสาสมัครเกษตร ปี 2563 next>>      
     
วันที่ 8 - 9 มกราคม  2563 สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช สัมมนาเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ด้านดินปุ๋ยและเครือข่ายศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน?ระดับเขตที่? 1  next>>           
     
วันที่ 7 มกราคม  2563       สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช จัดฝึกอบรมจัดกระบวน   การเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพกลุ่มยุวเกษตรกร next>>      
     

 

วันที่ 3  มกราคม  2563 สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช สำรวจการเจริญเติบโต   และตรวจคุณภาพดินของต้นพระศรีมหาโพธิ์next>>
     
     
เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2562 สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช เข้าร่วมกิจกรรมงาน 5 ธันวาคม วันดินโลก ปี 2562 ร่วมรณรงค์ปลูกหญ้าแฝก และชมนิทรรศการความสำเร็จของงานพัฒนาที่ดิน next>>      
     
เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2562 สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช ร่วมกับ เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอำเภอมหาราช กำนัน? ผู้ใหญ่บ้าน และเกษตรกร? ?ร่วมกันปิดน้ำเพื่อไม่ให้น้ำในทุ่งลดปริมาณลง next>>      
     
เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2562 สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช  จัดประชุมยุวเกษตรกรโรงเรียนชุมชนวัดสุเมธ next>>      
     
เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2562 สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช ดำเนินการจัดเวทีชุมชนเตรียมความพร้อมและรับสมัครเกษตรกรผลิตพืชหลากหลายฯnext>>      
     
เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช ร่วมงานงานลอยกระทง  “หิ้วปิ่นโต โชว์ของดี ชมวิถีชุมชน” ณ ชุมชนท่องเที่ยว OTOP      นวัตวิถีบ้านกะทุ่ม next>>      
     
เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช เยี่ยมเยียนเกษตรกรผู้ปลูกละมุด 100 ปี ตำบลบ้านใหม่ next>>      
     
เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช เยี่ยมเยียนและสร้าง การรับรู้ให้กับร้านขายวัตถุอันตรายจำกัดการใช้ ที่ได้รับการรับรองจาก       กรมวิชาการเกษตรถึงบทบาทหน้าที่ผู้ขาย next>>      
     
เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช ร่วมต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ลงพื้นที่อำเภอมหาราช เยี่ยมเยียนกลุ่ม              วิสากิจชุมชน และกลุ่มสัมมาชีพ ผลิตภัณฑ์โอทอป next>>      
     
เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช เข้าร่วมประชุมกำนัน และผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือนตุลาคม 2562 next>>      
     
เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2562  สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล และพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ              พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว next>>      
     
เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2562 สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช เข้าร่วมประชุมรับนโยบายแนวทางการขับเคลื่อนงานของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา next>>      
     
เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2562 สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช ประชุมเพื่อแก้ไขปัญหาเกษตรกรในทุ่งมหาราช ณ วัดกระโจมทอง ตำบลพิตเพียน อำเภอมหาราช  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา next>>      
     
เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2562 สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช  เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการฝ่ายจัดแสดงวิถีไทย การดำเนินวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง (เกษตร) ในงานยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก ประจำปี 2562 next>>      
     
เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2562 สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช เข้าร่วมกิจกรรมงานจิตอาสา ณ ที่ว่าการอำเภอมหาราช  next>>      
     
 เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2562 สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช ประชุมคณะทำงานปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายและแก้ไขปัญหาการเกษตรระดับอำเภอ (Operation Team) ประจำเดือนตุลาคม 2562 next>>      
     
เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2562 สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช ประชุมสำนักงานประจำเดือนตุลาคม 2562 next>>      
     
  เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2562 สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช ร่วมแสดงความยินดีกับท่านอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ท่านเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง next>>      
     
 เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2562 สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช เข้าร่วมประชุมกำนัน และผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือนตุลาคม 2562 next>>      
     
เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม  2562 สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช ต้อนรับ รศ.ดร.ชุลีมาศ บุญไทย อิวาย ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการ  หัวหน้าสาขาวิชาปฐพี มหาวิทยาลัยขอนแก่น และคณะ next>>      
     
เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2562 สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช เข้าร่วมประชุมเกษตรอำเภอประจำเดือนกันยายน 2562 next>>      
     
เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2562 สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช เข้าร่วมงาน Ayutthaya  Co - Farm Fair 2019 งานแสดงสินค้าเกษตรแปลงใหญ่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา next>>      
     
เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2562 สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช สำรวจการเจริญเติบโต และตรวจคุณภาพดินของต้นพระศรีมหาโพธิ์ next>>      
     
เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2562 สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช ร่วมประชุมสร้างความเข้าใจมาตรา 21 พรบ.สภาองค์กรชุมชน พ.ศ. 2551 next>>      
     
เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2562 สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช ร่วมต้อนรับคณะกรรมการออกตรวจประเมินตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการ รอบที่ 2 ปี 2562 next>>      
     
เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2562 สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช เข้าร่วมกิจกรรมงานจิตอาสา ณ วัดเจ้าปลุก next>>      
     
เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2562 สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช ร่วมงานรณรงค์การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน เพื่อลดต้นทุนการผลิต โครงการพัฒนาอาชีพอย่างยั่งยืน ในพระราชดำริ next>>      
     
เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2562 สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช เยี่ยมเยียนศูนย์เครือข่ายศพก. ด้านเกษตรทฤษฏีใหม่ ของนายจีระพันธ์ พิมพ์เดช YSF next>>      
     
มื่อวันที่ 3 กันยายน 2562 สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช เข้าร่วมประชุมกำนัน และผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือนกันยายน 2562 next>>      
     
เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2562 สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช ประชุมสำนักงานประจำเดือนกันยายน 2562 เพื่อวางแผนการทำงานและติดตามโครงการ    ในพื้นที่อำเภอมหาราช next>>      
     
เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2562 สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช เข้าร่วมกิจกรรมงานจิตอาสา ณ วันเวฬุวัน next>>      
     
เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2562 สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช เยี่ยมเยียนนายพุฒิพงษ์ นันโท ประธาน ศพก.ตำบลโรงช้าง ให้คำแนะนำออกแบบ Packaging บรรจุภัณฑ์ถุงข้าวสาร next>>      
     
เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2562 สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรอง และติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีnext>>      
     
เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2562 สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช เยี่ยมเยียนติดตามเกษตรกรผู้ใช้ปุ๋ยชีวภาพ pgpr2 next>>  
     
เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2562 สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช ร่วมพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง next>>      
     
เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2562 สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช เข้าร่วมกิจกรรมงานจิตอาสา ณ วันเวฬุวัน ตำบลโรงช้าง next>>      
     
เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2562 สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช ร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เยี่ยมเยียนเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการ    เกษตรกรรมทางเลือก ปี 2562next>>      
     
เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2562 สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช  เยี่ยมเยียนเกษตรกรโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ พร้อมให้คำแนะนำการกำจัดวัชพืชในนาข้าวของนายสมพิศ แสงเทียรnext>>      
     
เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2562 สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช  ติดตามเยี่ยมเยียนประธาน ศพก.ตำบลโรงช้าง next>>      
     
เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2562 สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช  เข้าร่วมประชุมปัจฉิมนิเทศโครงการศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม next>>      
     
เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช เข้าร่วมงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว next>>      
     
เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2562 สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช ต้อนรับคณะนิเทศ ทีม 3 จากสำนักงานเกษตรจังหวัด โดยมีคุณวิภาดา สุภานันท์ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร next>>      
     
 เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2562 สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช ประชาคมตรวจสอบพื้นที่ผู้ปลูกข้าวนาปี 2562 ครั้งที่ 1 next>>      
     
 เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2562  สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช จัดประชุมคณะกรรมการ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรตำบลโรงช้าง ระดับอำเภอ next>>      
     
เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2562 สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช เยี่ยมเยียนเกษตรกรให้ความรู้ การป้องกันและกำจัดหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด และประชาสัมพันธ์มาตรการจำกัดการใช้ 3 สาร next>>      
     
เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2562 สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช ร่วมกับสถานีพัฒนาที่ดินพระนครศรีอยุธยา เก็บตัวอย่างดินแปลงปลูกต้นพระศรีมหาโพธิ์ เพื่อส่งตรวจวิเคราะห์ next>>      
     
เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2562 สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช ร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์    กุ้งกรามกรามในแหล่งน้ำพื้นที่อำเภอมหาราช next>>      
     
เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2562 สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช สำรวจการเจริญเติบโต และตรวจคุณภาพดินของต้นพระศรีมหาโพธิ์ next>>      
     
เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2562 สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช ประชุมกลุ่มยุวเกษตรกร วัดตะบอง ณ (ธรรมาภิรมอุปถัมภ์) ประจำเดือน next>>      
     
เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2562 สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช ร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยกลุ่มอารักขาพืช สาธิต และให้คำแนะนำการทำกับดักผีเสื้อหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด next>>      
     
    เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช ติดตามสถานการณ์การระบาดศัตรูพืช หนอนกระทู้ลายจุดข้าวโพด next>>      
     
เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม  2562 สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช ประชุมสำนักงานประจำเดือนกรกฎาคม 2562 เพื่อวางแผนการทำงานและติดตามโครงการในพื้นที่อำเภอมหาราช next>>      
     
เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2562 สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช กับสมาชิกศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน ร่วมเวทีเสวนาพัฒนาเครือข่ายศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน     ระดับจังหวัด next>>      
     
เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2562 สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราชประชุมคณะทำงานปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญและแก้ไขปัญหาภาคการเกษตรระดับอำเภอ (Operation Team : OT) next>>      
     
เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2562 สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช ร่วม"Kick off" กำจัดผักตบชวาและวัชพืช?คลองหนองหลวง next>>      
     
 เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2562 สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช ร่วมงานส่งเสริมการบริโภคผลไม้ และสินค้าแปรรูปจังหวัดจันทบุรี “จันทบุรีดินแดด แห่งผลไม้        เมืองร้อน” ณ ศูนย์การค้าอยุธยาชิตี้พาร์ค next>>      
     
เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2562 สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราชร่วมงานรำลึกครบรอบ 7 ปี เสด็จพระราชดำเนินทุ่งมะขามหย่อง เพื่อเป็นการน้อมรำลึกใน                พระมหากรุณาธิคุณในการเสด็จพระราชดำเนินทุ่งมะขามหย่องของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรnext>>                
     
เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2562 สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราชร่วมกับส่วนราชการอำเภอมหาราช และหน่วยงานในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ Field Day ประจำปี 2562 next>>      
     
เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช ร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ประจำปี 2562next>>      
     
เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2562 สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช พร้อมด้วยสำนักงานพัฒนาที่ดินพระนครศรีอยุธยา มอบปัจจัยการผลิตให้แก่เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการ 5 ประสาน next>>      
     
เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2562 สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช ร่วมพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพิธีถวายพระพรชัยมงคล next>>      
     
เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2562 สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช  พร้อมด้วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2 ตำบลบ้านใหม่ สำรวจการเจริญเติบโตของต้นพระศรีมหาโพธิ์ ณ วัดวชิรธรรมาราม ตำบลบ้านใหม่ อำเภอมหาราช  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา next>>      
     
เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2562 สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ” ณ บริเวณลานด้านหน้าที่ว่าการอำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา next>>      
     
เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2562 สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช  ประชุมสำนักงานประจำเดือนมีนาคม 2562 next>>      
     
เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2562 สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช เข้าร่วมกิจกรรม วันกรรมการหมู่บ้านชมนิทรรศการกิจกรรมกรรมการหมู่บ้านทั้ง 12 ตำบล ของอำเภอมหาราชnext>>
     
เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2562 สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช เข้าร่วมประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ณ หอประชุมกาญจนาภิเษกอำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยาnext>>      
     
เมิ่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช  ร่วมขบวนแห่รับต้นหน่อ
พระศรีมหำโพธิ์จำกรัฐบำลศรีลังกำอย่ำงสมพระเกียรติ ด้วยขบวนช้ำงแต่งกำยประดับ next>>
     
     
เมิ่อวันที่ 15  กุมภาพันธ์ 2562 สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมประรำพิธีพิธีปลูกต้นหน่อพระศรีมหาโพธิ์จากรัฐบาลศรีลังกา next>>      
     
เมิ่อวันที่ 6  กุมภาพันธ์ 2562 สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเครือข่าย ศพก.และเครือข่ายแปลงใหญ่ ระดับจังหวัด ครั้งที่ 2/2562 next>>
       
เมิ่อวันที่ กุมภาพันธ์ 2562 สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช  เข้าร่วมอบรมเรื่องสถาบัน พระมหากษัตริย์กับประเทศไทย โดยวิทยากรจากหลักสูตรจิตอาสา 904 next>>      
     
เมิ่อวันที่ 21 มกราคม 2562 สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช ตอนรับคณะนิเทศจากสำนักงานเกษตรจังหวัดเพื่อติดตามให้คำแนะนำnext>>      
     
เมิ่อวันที่ 21 มกราคม 2562 สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช  ประชุมคณะทำงาน การขับเคลื่อนงานนโยบาย (Operation Team) next>>      
     
เมิ่อวันที่ 11 มกราคม 2562 สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช  เข้าร่วมโครงการบูรณา การหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ เพื่อดูแลประชาชนอุทิศถวายพระบาทสมเด็จ              พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ next>>      
     
เมิ่อวันที่ 7 มกราคม 2562 สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช  ร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” next>>      
     
เมิ่อวันที่ 7 ธันวาคม 2561 สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช  พร้อมด้วยกลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมจัดอบรมโครงการ           การใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตรฯ next>>      
     
เมิ่อวันที่ 8 ธันวาคม 2561 สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช  เข้าร่วมงานแข่งขันส้มตำลีลา งานยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก ประจำปี 2561next>>      
     
เมิ่อวันที่ 7 ธันวาคม 2561 สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช  เยี่ยมร้านวิสาหกิจชุมชน/กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร ที่เข้าร่วมจำหน่ายผลิตภัณฑ์งานยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก next>>      
     

เมิ่อวันที่ 6 ธันวาคม 2561 สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช เข้าร่วมประชุม Conference next>>

     
     
เมิ่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 สานักงานเกษตรอาเภอมหาราช พร้อมด้วยประมงอาเภอมหาราชและปศุสัตว์อาเภอมหาราช ร่วมต้อนรับแสดงความยินดีกับนางอมรรัตน์ กรึงไกร นายอาเภอมหาราช next>>      
     
เมิ่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช  เข้าร่วมประชุมชี้แจงการบันทึกข้อมูลในระบบ http://bigfarm60.doae.go.thnext>>          
     
เมิ่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช เข้าร่วมประชุมรับฟัง VDO Conference โครงการส่งเสริมการปลูกพืชหลากหลาย ฤดูนางปรัง ปี 2562 next>>            
     
เมิ่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช  เข้าร่วมประชุมเกษตรอำเภอประจำเดือนตุลาคม 2561 next>>      
     
เมิ่อวัน 1 พฤศจิกายน 2561สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราชประชุมคณะกรรมการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าตำบลโรงช้าง next>>      
     
เมิ่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 สำนักงานเกษตรอำเภอ ได้เข้าร่วมประชุมหัวหน?าส่วน กํานันและผู้ใหญ่บ้าน ประจําเดือนพฤศจิกายน  2561 next>>      
     
เมิ่อวันที่ 13 ตุลาคม 2561 สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช  ร่วมประชุมจัดเตรียมข้อมูลพื้นฐานทางการเกษตรของโครงการฟื้นฟูทุ่งมหาราช next>>      
     
เมิ่อวันที่ 13 ตุลาคม 2561 สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช  ร่วมพิธีวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยบรมนาถบพิตรnext>>      
     
เมิ่อวันที่ 4 ตุลาคม 2561 สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช  เข้าร่วมต้อนรับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดร.วิวัฒน์ ศัลยกำธร และคณะ ลงพื้นที่ตรวจติดตามงานพื้นที่ทุ่งมหาราช next>>      
     
เมิ่อวันที่ 10 ตุลาคม 2561 สำนักงานเกษตรอำเภอ เข้าร่วมการประชุมปฐมนิเทศโครงการศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเขื่อนพระนครศรีอยุธยา ณ ห้องประชุมแกรนด์บอลรูม โรมแรมอยุธยาแกรนด์โฮเต็ล next>>      
     
เมิ่อวันที่ 9 ตุลาคม 2561 สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช  พร้อมด้วยผู้แทนสำนักงานเกษตรจังหวัด เข้าร่วมประชุมแนวทางการส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่ให้เกิดเป็นรูปธรรม ณ หอประชุมกาญจนาภิเษกอำเภอมหาราช ชั้นที่ 2next>>       
     
เมิ่อวันที่ 1 ตุลาคม 2561 สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช  ได้ประชุมสำนักงานประจำเดือนตุลาคม 2561 เพื่อวางแผนการทำงานและติดตามโครงการในพื้นที่อำเภอมหาราช DM next>>           
     
เมิ่อวันที่ 13 กันยายน 2561 สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช  ได้ออกพื้นที่ร่วมกับหน่วยงานประมง ปศุสัตว์ ทหารในพื้นที่ เพื่อติดตามความก้าวหน้าโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรกลุ่มเพาะเห็ดขอน next>>      
     
เมิ่อวันที่ 13 กันยายน 2561 สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช  ได้ออกพื้นที่ร่วมกับหน่วยงานประมง ปศุสัตว์ ทหารในพื้นที่ เพื่อติดตามความก้าวหน้าโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรกลุ่มบ้านใหม่รวมใจ next>>      
     
เมิ่อวันที่ 13 กันยายน 2561 สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช  ได้ออกพื้นที่ร่วมกับหน่วยงานประมง ปศุสัตว์ ทหารในพื้นที่ เพื่อติดตามความก้าวหน้าโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรกลุ่มกะทุ่มสามัคคี next>>      
     
เมิ่อวันที่ 12 กันยายน 2561 สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช  ได้ร่วมงาน“วันเกี่ยวข้าวแปลงนาสุดท้าย ณ ทุ่งรับน้ำบางบาล” next>>      
     
เมิ่อวันที่ 5 กันยายน 2561 สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช  ได้ออกพื้นที่เยี่ยมเยียนเกษตรกรโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย และตรวจรับวัสดุอุปกรณ์  ตรวจรับวัสดุอุปกรณ์ กลุ่มโรงช้างพัฒนา next>>      
     
เมิ่อวันที่ 5 กันยายน 2561 สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช  ได้เข้าร่วมประชุมการเชื่อมโยง ตลาดข้าวอินทรีย์และข้าว GAP ในนาแปลงใหญ่ next>>      
     
มิ่อวันที่ 21 สิงหาคม 2561 สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช  ได้ชี้แจงการทำบัญชีโครงการเสริมสร้างรายได้ฯ โดยสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พระนครศรีอยุธยาnext>>      
     
เมิ่อวันที่ 9 สิงหาคม 2561 สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช  เข้าร่วมงานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง การขอรับเงินอุดหนุนโครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพการเกษตร (โครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย) next>>      
     
เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 256 สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช  ได้เข้าร่วม การประชุมเกษตรอำเภอประจำเดือนสิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา next>>      
     
เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2561 สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช  ได้ร่วมงานโครงการคลินิกเคลื่อนที่ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพวรางกูร next>>      
     
เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2560สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช ได้จัดกิจกรรมการฝึกอบรมเกษตรกร     โครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย หลักสูตรการพัฒนาการเกษตร ชุมชนมหาราช กะทุ่ม next>>      
     
เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2561 สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช ได้ดำเนินการจัดเวทีโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย เวทีที่ 2 next>>      
     
มื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2561 สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช  ได้จัดกิจกรรมการฝึกอบรมเกษตรกรโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย หลักสูตรการพัฒนาการเกษตร ชุมชนโรงช้าง next>>      
     
เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2561 สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช  ได้จัดกิจกรรมการฝึกอบรมเกษตรกรโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย หลักสูตรการพัฒนาการเกษตร    ชุมชนบ้านขวาง ท่าตอ next>>      
     
เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2561 สานักงานเกษตรอาเภอมหาราช ได้จัดกิจกรรมการฝึกอบรมเกษตรกรโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย หลักสูตรการพัฒนาการเกษตรชุมชนบ้านนา 1 ณ ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนเครือข่ายตาบลบ้านนา next>>      
     
เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2561 สานักงานเกษตรอาเภอมหาราช ได้จัดกิจกรรมการฝึกอบรมเกษตรกรโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย หลักสูตรการพัฒนาการเกษตรชุมชนนาเต้า เจ้าปลุก ณ ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนตาบลนาเต้า next>>      
     
เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2561 สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช  ได้เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วน กำนันและผู้ใหญ่บ้าน ประจําเดือนมิถุนายน 2561 โดยมีนายสุภณ สยามบุญนัญ เป็นประธาน  ในการประชุม next>>      
     
เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2561 สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช จัดประชุมการจัดเวทีชุมชน ครั้งที่ 1 โครงการเสริมสร้างทักษะส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร กิจกรรมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย next>>