เมนูหลัก

แผนที่อำเภอ

อัตรากำลัง
วิสัยทัศน์อำเภอมหาราช
 บทบาทหน้าที่
ข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตร

ศูนย์เรียนรู้ฯ (ศพก)

ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนฯ (ศจช)
  วิสาหกิจชุมชนอำเภอมหาราช    
 การจัดการความรู้ KM
คู่มือสำหรับประชาชน
แผนที่ Zoning
ข้อมูลการผลิตข้าว
แผนพัฒนาการเกษตร (A4)
ข้อมูลสถาบันเกษตรกร
Clip VDO FileDay
ข้อมูลแปลงใหญ่
 
 

ผลิตภัณฑ์เด่นอำเภอมหาราช

 

มะม่วงกวนส้มลิ้มแม่สมบัติ ตำบลท่าตอ

                                                

 
จุดเรียนรู้การปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษ (ผักไฮโดรโปนิกส์)
 
 ประกาศ

ขอเชิญเกษตรกรขึ้นทะเบียนปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร

หลังการเพาะปลูก 15 - 60 วัน เพื่อประโยชน์ในการรับสิทธิ์

เข้ารวมโครงการของรัฐฯ

ณ สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช

 

ภาพข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมของสำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช

         
         
     
เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 นางสกุลณีย์  อุบลวัตร์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช ได้เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฎิบัติการ การเพิ่มศักยภาพในการดำเนินงานโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปื 2561 next>>      
     
เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 นางสาววีณา คงสมบูรณ์ และ นางสาวพรภัค พึ่งเก็บ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช ได้เข้าร่วม ประชุมเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) ครั้งที่ 1/ 2561next>>      
     
เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 นายพิพัฒน์  จันทนา เกษตรอำเภอมหาราช ได้เข้าร่วม ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561 โดยมี นายสุภณ  สยามบุญนัน นายอำเภอมหาราช เป็นประธานในการประชุม next>>      
     
เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 นายพิพัฒน์ จันทนา เกษตรอำเภอมหาราช ได้เข้าร่วม การประชุมเกษตรอำเภอประจำเดือนมกราคม 2561 ณห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา next>>      
     

เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2561 นางสิริมา เต่าคำ และนางสาวพรภัค พึ่งเก็บนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ  เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช พาเกษตรกร สมาชิก ศจช.ตำบลบ้านนา จำนวน 30 ราย ศึกษาดูงานเกษตรอินทรีย์ โดยการนำของเจ้าหน้ากลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา next>>

     
     

เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2561 สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช โดยนางสาวพรภัค  พึ่งเก็บ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เยี่ยมเยียนวิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์พื้นบ้านและข้าวเพื่อสุขภาพตำบลมหาราชยียนวิสาหกิจชุมชนผลิตธูปตำบลมหาราช next>>

     
     

เมื่อวันที่ 9 - 10 มกราคม 2561 นางสาวพรภัค พึ่งเก็บ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช ได้เข้าร่วม การฝึกอบรมฝึกอาชีพเกษตรกรแกนนำและเครือข่าย โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพทางการเกษตร ปี 2561 next>>

     
     

เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2561 นายพิพัฒน์ จันทนา เกษตรอำเภอมหาราช พร้อมด้วย นางสาววีณา คงสมบูรณ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช ได้เข้าร่วมการประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์การเข้าร่วมโครงการพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย next>>

     
     

เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2561 นายพิพัฒน์ จันทนา เกษตรอำเภอมหาราช พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช ได้ดำเนินการ  การประชุมประจำเดือน สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช เดือนมกราคม 2561 next>>

     
     

เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2561 นายพิพัฒน์ จันทนา เกษตรอำเภอมหาราช พร้อมด้วย นางสกุลณีย์ อุบลวัตร์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และ นางสาววีณา คงสมบูรณ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช ได้เข้าร่วม การประกวด กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน     ยอดเยี่ยม ปี 2561 next>> 

     
     
เมื่อวันที่ 13 - 14 ธันวาคม 2560 นายพิพัฒน์ จันทนา เกษตรอำเภอมหาราช พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช ได้เข้าร่วม จัดสวนเศรษฐกิจพอเพียง งานยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลกประจำปี 2560 next>>       
     
เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2560 นายพิพัฒน์ จันทนา เกษตรอำเภอมหาราช พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช ได้เข้าร่วม ประชุมสำนักงานอำเภอมหาราช(DM) ประจำเดือน ธันวาคม 2560 next>>       
     
เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2560 นางสาวพรภัค พึ่งเก็บ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช ได้เข้าร่วม การสัมมนาเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2561 next>>      
     
มื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2560 นายพิพัฒน์ จันทนา เกษตรอำเภอมหาราช พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช ได้ดำเนินการจัด การประชุมคณะกรรมการระดับหมู่บ้าน เพื่อให้ความช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย ครัวเรือนละ 3,000 บาทnext>>      
     
เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2560 นางสกุลณีย์ อุบลวัตร์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช  ได้ตรวจสอบพื้นที่การเกษตรที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ร่วมกับคณะอนุกรรมการฯ ระดับหมู่บ้าน ตำบลโรงช้าง next>>      
     
เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2560 นางสกุลณีย์ อุบลวัตร์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช  ได้ตรวจสอบพื้นที่การเกษตรที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ร่วมกับคณะอนุกรรมการฯ ระดับหมู่บ้าน ตำบลกะทุ่ม next>>      
     
เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 นายพิพัฒน์ จันทนา เกษตรอำเภอมหาราช ได้เข้ารับ ใบประกาศเกียรติคุณ เพื่อแสดงความขอบคุณ ในการให้การสนับสนุนและความร่วมมือ ในการจัดงานพระราชพิธีถวามพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยมีนายสุภณ สยามบุญนัญ นายอำเภอมหาราช เป็นผู้มอบให้ next>>      
     

เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 นายพิพัฒน์ จันทนา เกษตรอำเภอมหาราช ได้เข้าร่วม ประชุมหัวหน้าส่วน กำนัน ผู้ใหญ่ ประจำเดือนพฤศจิกายน ณ หอประชุมกาญจนาภิเษก ที่ว่าการอำเภอมหาราช next>>

     
     

เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2560 นายพิพัฒน์ จันทนา เกษตรอำเภอมหาราช พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช ได้จัด ประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช (DM) ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560     next>>

     
     

เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 นายพิพัฒน์ จันทนา เกษตรอำเภอมหาราช ได้เข้าร่วมการประชุมติดตาม การป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย ประจำปี 2560 next>>

     
     
เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2560 นายพิพัฒน์ จันทนา เกษตรอำเภอมหาราช  พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช ได้เข้าร่วม พิธีถวายดอกไม้จันทน์ ในพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช next>>      
     
เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2560 นายพิพัฒน์ จันทนา เกษตรอำเภอมหาราช พร้อมด้วย ได้เข้าร่วม พิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราชnext>>      
     
เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2560 นายพิพัฒน์ จันทนา เกษตรอำเภอมหาราช จัดงานสัมมนาสร้างการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร โครงการตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ระดับอำเภอ ประจำปีงบประมาณ 2560next>>      
     
เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2560 นายพิพัฒน์ จันทนา เกษตรอำเภอมหาราช ส่งมอบข้าวสารพระราชทานให้อำเภอ เพื่อนำไปจัดเลี้ยงประชาชนที่เข้าร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ในงานพระราชพิธีพระบรมศพพระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช next>>      
     
เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2560 นายพิพัฒน์ จันทนา เกษตรอำเภอมหาราช พร้อมด้วย นางสกุลณีย์ อุบลวัตร์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ได้เข้าร่วม การประชุมคณะกรรมการเครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ระดับจังหวัด ประจำปี 2560 next>>      
     
เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2560 นางสาวพรภัค พึ่งเก็บ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช ได้เข้าเยี่ยมเยียนและติดตามความก้าวหน้า โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืนชุมชนพิตเพียนnext>>      
     
เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2560 นายพิพัฒน์ จันทนา เกษตรอำเภอมหาราช พร้อมด้วย
เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช เข้าร่วม ประชุมวางแผนการดำเนินงานแปลงใหญ่ในฤดูกาลผลิต 2560/61 next>>
     
     
เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2560 นายพิพัฒน์ จันทนา เกษตรอำเภอมหาราช เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอมหาราช next>>      
     
เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2560 นายพิพัฒน์ จันทนา เกษตรอำเภอมหาราช เข้าร่วมประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือน next>>      
     
เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2560 นายพิพัฒน์ จันทนา เกษตรอำเภอมหาราช ต้อนรับเจ้าหน้าที่ทหารประจำท้องที่ชุดใหม่ และให้ข้อมูลการเกษตรอำเภอมหาราช การดำเนินงานโครงการต่างๆ next>>      
     
เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2560 นายพิพัฒน์ จันทนา เกษตรอำเภอมหาราช พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช ร่วมงานแถลงข่าวประชาสัมพันธ์เปิด
แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรของอำเภอบ้านแพรก next>>  
     
     
เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2560 นายพิพัฒน์ จันทนา เกษตรอำเภอมหาราช ติดตามการดำเนินงาน เอกสาร และแนะนำการดำเนินกิจกรรมภายหลังการเบิกจ่ายเงิน
ภายใต้โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมีเพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน ของกลุ่มเกษตรชุมชนพิตเพียน ชุมชนพิตเพียน next>>
     
     

เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2560 นายพิพัฒน์ จันทนา เกษตรอำเภอมหาราช ดำเนินการตรวจสอบและยืนยันเป้าหมายในการดำเนินโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ณ โรงเรียนวัดปากคลอง (ประชามหาราช) next>>

     
     
มื่อวันที่ 5 กันยายน 2560 นายพิพัฒน์ จันทนา เกษตรอำเภอมหาราช ติดตามการดำเนินงาน เอกสาร และแนะนำการดำเนินกิจกรรมภายหลังการเบิกจ่ายเงิน ภายใต้โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมีเพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน ของชุมชนโรงช้าnext>>      
     
เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2560 สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช ติดตามการดำเนินงาน และเอกสารโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมีเพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน ของชุมชนพิตเพียน next>>      
     
เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2560 นายพิพัฒน์ จันทนา เกษตรอำเภอมหาราช เข้ารวมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แบบเบ็ดเสร็จ (Single Command) next>>      
     
เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2560 คณะกรรมการฯ ระดับอำเภอ คณะกรรมการ ฯ ระดับชุมชน และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช ติดตามการดำเนินงาน
กลุ่มเลี้ยงกบอย่างพอเพียง ชุมชนน้ำเต้า เจ้าปลุกรวมใจ  ภายใต้โครงการ 9101 next>>
     
     
มื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2560 คณะกรรมการฯ ระดับอำเภอ คณะกรรมการ ฯ ระดับชุมชน และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช ติดตามการดำเนินงาน
กลุ่มชุมชนผักกางมุ้ง ตำบลบางนา  ชุมชนบางนา  ภายใต้โครงการ 9101 next>>
     
     
เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2560 นายพิพัฒน์  จันทนา เกษตรอำเภอมหาราช และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 next>>       
     

เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2560 นายพิพัฒน์ จันทนา เกษตรอำเภอมหาราช พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช ร่วมรับฟัง VDO CONFERENCE โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ next>>

     
     
เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2560 นายพิพัฒน์ จันทนา เกษตรอำเภอมหาราช ชี้แจงการเบิกจ่ายเงินโครงการฯ การจัดทำบัญชีกลุ่ม ให้แก่ประธานชุมชน ประธานและคณะกรรมการกลุ่ม โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อฯ next>>      
     
เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2560 นายพิพัฒน์ จันทนา เกษตรอำเภอมหาราช พร้อมด้วยประธานชุมชน ประธานและคณะกรรมการกลุ่ม รับฟังคำชี้แจงการเบิกจ่ายเงินโครงการฯ next>>      
     
เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2560 นายพิพัฒน์ จันทนา เกษตรอำเภอมหาราช พร้อมด้วยประธานและคณะกรรมการชุมชน อำเภอมหาราช เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง การขอรับเงินอุดหนุนโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมีเพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน next>>      
     
เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2560 สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช อบรมถ่ายทอดความรู้การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวและการบริหารจัดการศัตรูข้าว ภายใต้โครงการระบบ
ส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ next>>
     
     
เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2560 นายพิพัฒน์ จันทนา เกษตรอำเภอมหาราช พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช นายณรงค์ศักดิ์ ชัยคงสถิตย์
ศบ.2 คบ.โคกกระเทียม เจ้าหน้าที่ทหารประจำพื้นที่ ผู้นำชุมชน และเกษตรกร ประชุมติดตามสถานการณ์น้ำท่วมขัง
next>>
     
     
เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2560 นายพิพัฒน์ จันทนา เกษตรอำเภอมหาราช พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช จัดประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอประจำเดือนมิถุนายน next>>      
     
เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2560 นายพิพัฒน์ จันทนา เกษตรอำเภอมหาราช เข้าร่วมประชุมเกษตรอำเภอประจำเดือนพฤษภาคม 2560 โดยมีนายธีระศักดิ์ ขุมเงิน เกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธาน next>>      
     
เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2560 นายพิพัฒน์ จันทนา เกษตรอำเภอมหาราช ต้อนรับปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในการตรวจเยี่ยมพื้นที่ประสบอุทกภัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา next>>      
     
เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2560 สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช ประชาสัมพันธ์“เชิญชวนปลูกดาวเรือง”เพื่อนำมาใช้ในพระราชพิธี ถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยเชิญเกษตรกรผู้ปลูกดาวเรืองมาให้ความรู้และจำหน่ายต้นกล้าดาวเรืองnext>>      
     
เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2560 นายพิพัฒน์ จันทนา เกษตรอำเภอมหาราช เข้าร่วมประชุมประจำเดือนหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือนมิถุนายน โดยมี
นายประพันธ์ ตรีบุบผา นายอำเภอมหาราช เป็นประธานการประชุม
next>>
     
     
เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2560 นายพิพัฒน์ จันทนา เกษตรอำเภอมหาราช เข้าร่วมงานรับขวัญแม่โพสพในแปลงนาส่วนพระองค์ โดยมีนายสุจินต์ ชัยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธาน next>>      
     
เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2560 นายพิพัฒน์ จันทนา เกษตรอำเภอมหาราช พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) โดยมีนายประพันธ์ ตรีบุบผา นายอำเภอมหาราช เป็นประธานเปิดงาน next>>      
     
เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2560 นายพิพัฒน์ จันทนา เกษตรอำเภอมหาราช พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช จัดประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอประจำเดือนเมษายน next>>      
     
เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2560 นายพิพัฒน์ จันทนา เกษตรอำเภอมหาราช พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช เข้าร่วมงานวันสาธิต
การส่งเสริมการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ (ทดแทนการปลูกข้าวรอบที่ 2 ปี 2559/60
)next>>
     
     
เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2560 นายพิพัฒน์ จันทนา เกษตรอำเภอมหาราช ร่วมโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาตnext>>      
     
เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2560 เวลา 13.00 น. สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช สำนักงานเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอ
ติดตามดำเนินงานของเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่และเกษตรกรรมยั่งยืน และ “5 ประสาน สืบสานทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง”
next>>
     
     
เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2560 เวลา 16.00 น. สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช โดยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช เยี่ยมเยียนเกษตรกรผู้ปลูกแตงโม ตามระบบส่งเสริมการเกษตร T&V system next>>      
     
เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2560 นางสกุลณีย์ อุบลวัตร์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการเข้าร่วมประชุมเตรียมการจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) ประจำปี 2560 next>>      
     
เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2560 สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช โดยเจ้าหน้าที่ของสำนักงานฯ เยี่ยมเยียนเกษตรกรผู้ปลูกละมุด 100 ปี ตำบลบ้านใหมnext>>      
     
เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2560 นางสกุลณีย์ อุบลวัตร์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมประชุมคณะทำงานบริหารจัดการขับเคลื่อนระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่  next>>      
     
เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2560 นายพิพัฒน์ จันทนา เกษตรอำเภอมหาราช เข้าร่วมประชุมเกษตรอำเภอประจำเดือนเมษายน 2560  
โดยมีนายธีระศักดิ์ ขุมเงิน เกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธาน
next>>
     
     
เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2560 สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช โดยนางสาวมณีรัตน์ เต็นเส้า นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ และนางสิริมา เต่าคำ
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี2560 next>>
     
     
เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2560 นายพิพัฒน์ จันทนา เกษตรอำเภอมหาราช พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช ประธาน ศพก. และเกษตรกรอำเภอมหาราช เข้าร่วมงานวันแสดงผลงานส่งเสริมการเกษตร ประจำปี 2560 next>>      
     
เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2560 นายพิพัฒน์ จันทนา เกษตรอำเภอมหาราช พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช ตรวจเยี่ยมศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2560 next>>      
     
เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2560 นายพิพัฒน์ จันทนา เกษตรอำเภอมหาราช และนางกัลยา วิทยาภรณ์ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่และหน่วยงานภาคี ดำเนินการการจัดเวทีชุมชนภายใต้ โครงการลดความเสี่ยงจากการปลูกข้าวรอบที่ 3 next>>      
     
เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2560 นางสิริมา เต่าคำ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมจัดทำแผนการจัดทำพื้นที่การผลิตพืชระดับจังหวัด (Zoning) next>>      
     
เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2560 นายพิพัฒน์ จันทนา เกษตรอำเภอมหาราช เข้าร่วมประชุมประจำเดือนหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือนเมษายน โดยมี
นายสมยศ เกษสุวรรณ ปลัดอำเภออาวุโส รักษาราชการแทนนายอำเภอมหาราช เป็นประธานการประชุม next>>
     
     
เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2560 นางสาวมณีรัตน์ เต็นเส้า นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ  และนางสิริมา เต่าคำ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช สำรวจมะพร้าวที่ถูกหนอนหัวดำทำลาย และมอบกับดักด้วงแรดโดยใช้ฟีโรโมน next>>      
     
เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2560 นายพิพัฒน์ จันทนา เกษตรอำเภอมหาราช พิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระพุทธมนต์เจริญจิตภาวนา และสวดพระอภิธรรม เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ next>>      
     
เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2560 เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช เข้าร่วมแข่งขันกีฬาหน่วยงานสามัคคี อำเภอมหาราช ณ อบต.บ้านนา next>>      
     
เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2560 นายพิพัฒน์ จันทนา เกษตรอำเภอมหาราช พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช ร่วมให้การต้อนรับ
นายธีระศักดิ์ ขุมเงิน เกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา next>>
     
     
เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2560 นายพิพัฒน์ จันทนา เกษตรอำเภอมหาราช ดำเนินการประชุมคณะกรรมการบริหาร โครงการปรับเปลี่ยนการปลูกข้าวไปปลูกพืชที่หลากหลายฤดูนาปรัง ปี 2560 ระดับอำเภอ ครั้งที่ 2/2560 next>>      
     
เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2560  นางสกุลณีย์ อุบลวัตร์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช ดำเนินการจัดประชุมเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการแปลงใหญ่ตำบลโรงช้าง บางนา น้ำเต้า เพื่อสัมภาษณ์ ติดตาม และเก็บข้อมูลพื้นฐานแปลงใหญ่ next>>      
     
เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2560 นายพิพัฒน์ จันทนา เกษตรอำเภอมหาราช เข้าร่วมประชุมประจำเดือนหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือนมีนาคม โดยมี
นายสมยศ เกษสุวรรณ ปลัดอำเภออาวุโส รักษาราชการแทนนายอำเภอมหาราช เป็นประธานการประชุม
next>>
     
     
เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2560 นายพิพัฒน์ จันทนา เกษตรอำเภอมหาราช พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช จัดประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอประจำเดือนกุมภาพันธ์ ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช next>>      
     
เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2560 นายพิพัฒน์ จันทนา เกษตรอำเภอมหาราช เข้าร่วมงาน “มหกรรมสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย” โดยมีนายเรวัต ประสงค์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานการเปิดงาน next>>      
     
เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2560  นางสกุลณีย์ อุบลวัตร์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช ดำเนินการถ่ายทอดความรู้การผลิตผักให้ปลอดภัยโดยการใช้สารชีวภัณฑ์ควบคุมศัตรูพืช next>>      
     
เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 10.00 น.นายพิพัฒน์ จันทนา เกษตรอำเภอมหาราช ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แบบเบ็ดเสร็จ ระดับอำเภอ next>>      
     
เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 นายพิพัฒน์ จันทนา เกษตรอำเภอมหาราช เข้าร่วมกิจกรรม “เศรษฐกิจพอเพียง เรียงร้อยความรัก ปลูกผักและต้นลำพู”
นำโดยนายธีรศักดิ์ ขุมเงิน เกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา next>>
     
     
เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 นายพิพัฒน์ จันทนา เกษตรอำเภอมหาราช ได้ให้ข้อมูลพื้นที่การเกษตรในพื้นที่โครงการส่งน้ำ และบำรุงรักษาโคกกระเทียม
ในเขตอำเภอมหาราช แก่ทหารประจำพื้นที่อำเภอมหาราช next>>
     
     
เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560 นายพิพัฒน์ จันทนา เกษตรอำเภอมหาราช เข้าร่วมประชุมการจัดงานสินค้าเกษตรปลอดภัยใส่ใจสุขภาพ กำหนดการจัดงานในวันที่ 10 - 12 กุมภาพันธ์ 2560 อยุธยาซิตี้พาร์ค โดยมีนายธีระศักดิ์ ขุมเงิน เกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานการประชุม next>>      
     
มื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 9.30 น. นายพิพัฒน์ จันทนา เกษตรอำเภอมหาราช เข้าร่วมประชุมเกษตรอำเภอประจำเดือนมกราคม 2560  โดยมีนายธีระศักดิ์ ขุมเงิน เกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานการประชุม next>>      
     
เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560 นายธีระศักดิ์ ขุมเงิน เกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นำคณะข้าราชการ กลุ่ม/ฝ่าย เกษตรอำเภอและเจ้าหน้าที่ร่วมแสดงพลังต่อต้าน การทุจริตคอรัปชั่น โดยมีนายพิพัฒน์ เกษตรอำเภอมหาราช เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งน ี้next>>      
     
เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2560 นางสกุลณีย์ อุบลวัตร์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช
นำเกษตรกรเข้าอบรมและศึกษาดูงานหลักสูตรเทคโนโลยีการผลิตและการตลาด
next>>
     
     
เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 นายพิพัฒน์ จันทนา เกษตรอำเภอมหาราช เข้าร่วมประชุมผ่านระบบประชุมทางไกล (Web Conference) เพื่อชี้แจงแผนขับเคลื่อนโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ โดยสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ next>>      
     

เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 นางสกุลณีย์ อุบลวัตร์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และนางสิริมาเต่าคำ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราชดำเนินการอบรมถ่ายทอดความรู้ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกรภายใต้โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก. ปี2560 next>>

     
     
มื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 นายพิพัฒน์ จันทนา เกษตรอำเภอมหาราช เข้าร่วมประชุมประจำเดือนหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ โดยมี
นายสมยศ เกษสุวรรณ ปลัดอำเภออาวุโส รักษาราชการแทนนายอำเภอมหาราช เป็นประธานการประชุม next>>
     
     
เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 นายพิพัฒน์ จันทนา เกษตรอำเภอมหาราช เข้าร่วมประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านประจำเดือนกุมภาพันธ์ โดยมีนายสมยศ เกษสุวรรณ ปลัดอำเภออาวุโส รักษาราชการแทนนายอำเภอมหาราช next>>      
     
เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2560 เวลา 09.00 น. เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช ให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 จังหวัดชัยนาท ในการจัดอบรมเกษตรกร โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ หลักสูตร“การเพิ่มประสิทธิภาพด้วยปัจจัยการผลิตข้าวและพืชไร่หลังนา” โดยมี นายพิพัฒน์ จันทนา เกษตรอำเภอมหาราช เป็นประธาน next>>      
     
เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2560 นายพิพัฒน์ จันทนา เกษตรอำเภอมหาราช เข้าร่วมประชุมคณะทำงานกิจกรรมอยุธยามรดกโลก  โดยมีนายสมยศ เกษสุวรรณ
ปลัดอำเภออาวุโส เป็นประธาน next>>
     
     
เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2560 เวลา 09.00 น. สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช
โดยนางสาวพรภัค พึ่งเก็บ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ดำเนินการประเมินศักยภาพและจัดทำแผนพัฒนากิจการวิสาหกิจชุมชน ตามโครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพองค์กรเกษตรและวิสาหกิจชุมชน next>>
     
     
เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2560 นายพิพัฒน์ จันทนา เกษตรอำเภอมหาราช และนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช เข้าร่วมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับจังหวัด เพื่อขับเคลื่อนศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
“การจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการระดับอำเภอ (DW) ปี 2560 next>>
     
     
เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2560 เวลา 9.00 น. สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช โดยนางสาวพรภัค พึ่งเก็บ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ และนางสิริมา เต่าคำ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ดำเนินการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามโครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่และเกษตรกรรมที่ยั่งยืน อำเภอมหาราช next>>      
     
วันที่ 6 มกราคม 2560 นายพิพัฒน์ จันทนา เกษตรอำเภอมหาราช
และกลุ่มเกษตรกรอำเภอมหาราชเข้าร่วมพิธีมอบบรรจุภัณฑ์ภายใต้โครงการพัฒนาระบบธุรกิจอาหารปลอดภัยในระดับชุมชน แก่กลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ  โดยมีนายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธาน
next>>
     
     
เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2560 เวลา 9.30 น. เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช โดยนางสาวพรภัค พึ่งเก็บ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ และนางสิริมา เต่าคำ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมการจัดเวทีการขับเคลื่อนการดำเนินงานวิสาหกิจชุมชนสำหรับเจ้าหน้าที่ ครั้งที่ 1/2560  next>>      
     
เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2560 นายพิพัฒน์ จันทนา เกษตรอำเภอมหาราช
เข้าร่วมประชุมเกษตรอำเภอประจำเดือน  โดยมีนายธีระศักดิ์ ขุมเงิน เกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานการประชุม
next>>
     
     
เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2560 สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช
นำโดยนางสกุลณีย์ อุบลวัตร์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และนางสาวพรภัค พึ่งเก็บ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมด้วยคณะทำงานตรวจสอบพื้นที่โครงการปรับเปลี่ยนการปลูกข้าวไปปลูกพืช
next>>
ที่หลากหลายฤดูนาปรัง ปี 2560
     
     
เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2559 นายธีระศักดิ์ ขุมเงิน เกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยนางกัลยา วิทยาภรณ์ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต และนายพิพัฒน์ จันทนา เกษตรอำเภอมหาราช ตรวจเยี่ยมการปรับปรุงต่อเติมศาลาเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร next>>      
     
เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2559 นายธีระศักดิ์ ขุมเงิน เกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยนางกัลยา วิทยาภรณ์ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต และนายพิพัฒน์ จันทนา เกษตรอำเภอมหาราช และหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานแปลงใหญ่ next>>      
     
เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2559 นายพิพัฒน์ จันทนา เกษตรอำเภอมหาราช มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช ออกกำลังกาย เพื่อสนองนโยบายของรัฐบาลและพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และเป็น
การสร้างเสริมสุขภาพให้แข็งแรงมีความกระฉับกระเฉงในการทำงาน next>>
     
     
เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2559 นายพิพัฒน์ จันทนา เกษตรอำเภอมหาราช
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช จัดประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2559 next>>
     
     

เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2559 นายพิพัฒน์ จันทนา เกษตรอำเภอมหาราช เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบความซ้ำซ้อนและรับรองข้อมูลเกษตรกร ระดับอำเภอ โดยมีนายประพันธ์ ตรีบุบผา เป็นประธานการประชุม next>>

     
     
เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2559 นายพิพัฒน์ จันทนา เกษตรอำเภอมหาราช
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ก.ช.ภ.จ.อย.) โดยมีนายเรวัต ประสงค์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานการประชุม next>>
     
     
เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2559 นายพิพัฒน์ จันทนา เกษตรอำเภอมหาราช
และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช และนายพุฒิพงษ์ นันโท ประธานศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรตำบลโรงช้างร่วมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และถวายสัตย์ปฏิญาณข้าราชการที่ดี next>>
     
     
เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2559 จ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบความเสียหายด้านการเกษตรระดับหมู่บ้านตำบลพิตเพียน ปี 2559 ร่วมกับคณะอนุกรรมการ next>>      
     
เมื่อวันที่ 9  พฤศจิกายน 2559 นายพิพัฒน์ จันทนา เกษตรอำเภอมหาราช พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช ร่วมได้จัดเวทีชุมชนการวางแผนการปลูกข้าวเหลื่อมเวลาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา next>>      
     
เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2559 จ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบความเสียหายด้านการเกษตรระดับหมู่บ้านตำบลบางนา ปี 2559 ร่วมกับคณะอนุกรรมการ next>>      
     
เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2559 นายพิพัฒน์ จันทนา เกษตรอำเภอมหาราช เข้าร่วมประชุมคณะทำงานศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 11/2559 next>>
     
     
เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2559 นายพิพัฒน์ จันทนา เกษตรอำเภอมหาราช เข้าร่วมประชุมประจำเดือนหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือนพฤศจิกายน โดยมีนายประพันธ์ ตรีบุบผา นายอำเภอมหาราช เป็นประธาน next>>      
     
เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2559 นายพิพัฒน์ จันทนา เกษตรอำเภอมหาราช เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาร่วมกับประชุมคณะอนุกรรมการติดตามกำกับดูแลการบริหาร จัดการข้าวระดับจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมี ดร.สุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธาน next>>      
     
เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2559 เวลา 7.30 น. นายประพันธ์ ตรีบุบผา นายอำเภอมหาราช เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลา วันปิยมหาราช โดยมีนายพิพัฒน์ จันทนา เกษตรอำเภอมหาราช และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราชเข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา next>>      
     
เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2559 เวลา 13.00 น. นายพิพัฒน์ จันทนา
เกษตรอำเภอมหาราช
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แบบเบ็ดเตล็ด (Single Command) next>>
     
     
เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2559 เวลา 13.00-14.00 น. นายพิพัฒน์ จันทนา เกษตรอำเภอมหาราช เข้าร่วมงาน"นิทรรศการโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาหมู่บ้านรักษาศีล 5 ของคณะสงฆ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา" โดยมีเจ้าพระคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฎิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชเป็นประธานในพิธีเปิด next>>      
     
เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2559 นายธีระศักดิ์ ขุมเงิน เกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วย นายพิพัฒน์ จันทนา เกษตรอำเภอมหาราช และคณะ  เข้าร่วมแสดงความยินดีกับ นายสมชาย ชาญณรงค์กุล ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร next>>      
     
เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2559 นายพิพัฒน์ จันทนา เกษตรอำเภอมหาราช เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการสนับสนุนเงินช่วยเหลือต้นทุนการผลิตให้แก่เกษตรกร ผู้ปลูกข้าว ณ หอประชุมกาญจนาภิเษก ชั้น 2 next>>      
     
เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2559 นายพิพัฒน์ จันทนา เกษตรอำเภอมหาราช เข้าร่วมประชุมประจำเดือนหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือนตุลาคม โดยมีนายประพันธ์ ตรีบุบผา นายอำเภอมหาราช เป็นประธานการประชุมและมอบใบประกาศนียบัตรแก่เกษตรกรดีเด่น next>>      
     
เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2559 นายพิพัฒน์ จันทนา เกษตรอำเภอมหาราช มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช  ลงเยี่ยมเยียนพื้นที่ปลูกดาวเรืองของนางสมจิตร จุลวก และนางสาวบุญเรือน ท่านัดที เกษตรกรหมู่ที่ 7next>>      
     
เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2559 นายพิพัฒน์ จันทนา เกษตรอำเภอมหาราช พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช และเจ้าหน้าที่ทหารประจำพื้นที่อำเภอมหาราช  ลงเยี่ยมเยียนพื้นที่ปลูกข้าวของนายไพรวัลย์ รัตนผล เกษตรกร
ตำบลบางนา next>>
     
     
เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2559 นายพิพัฒน์ จันทนา เกษตรอำเภอมหาราช พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช จัดประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอ ประจำเดือน ตุลาคม 2559 next>>      
     
เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2559 พิพัฒน์ จันทนา เกษตรอำเภอมหาราช เจ้าหน้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช และเกษตรกรชาวมหาราช เข้าร่วมงานวันเก็บเกี่ยวข้าวในแปลงนาส่วนพระองค์ และรับมอบโล่รางวัลใบประกาศเกียรติคุณเกษตรกรและสถาบันเกษตรดีเด่น next>>      
     
เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2559 นายธีระศักดิ์ ขุมเงิน เกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและนายพิพัฒน์ จันทนา เกษตรอำเภอมหาราช เข้าร่วมการประชุมสินค้าละมุดบ้านใหม่ โดยมีนายประพันธ์ ตรีบุบผา นายอำเภอมหาราชเป็นประธานการประชุม ณ พุทธอุทยานมหาราช ตลาดหลวงปู่ทวดฯ next>>      
     
เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2559 สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช นำโดยนางสกุลณีย์ อุบลวัตร พร้อมทีมงาน จัดเวทีชุมชน เกษตรกรตำบลบ้านใหม่ อำเภอมหาราช ตามนโยบายโครงการปรับเปลี่ยนการปลูกข้าวไปปลูกพืชที่หลากหลายฤดูนาปรัง ปี 2560 next>>      
     
เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2559 สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช รณรงค์ถ่ายทอดความรู้ด้านการขยาย  บิวเวอร์เรีย โดยนางสกุลณีย์  อุบลวัตร์ และนางสาวมณีรัตน์ เต็นเส้าnext>>      
     
เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2559 นายพิพัฒน์ จันทนา เกษตรอำเภอมหาราช เข้าร่วมงานวันกำนันผู้ใหญ่บ้าน อำเภอมหาราช และร่วมมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ใหญ่บ้าน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านดีเด่น next>>      
     
เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2559 สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช จัดประชุมสมาชิกศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลโรงช้าง ตามโครงการตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้ง ปี 258/59 next>>      
     
เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2559 นายพิพัฒน์ จันทนา เกษตรอำเภอมหาราช และนางสกุลณีย์ อุบลวัตร์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เข้าประชุมเจ้าหน้าที่อารักขาพืชระดับอำเภอ เพื่อเตรียมความพร้อมเฝ้าระวังการระบาดของโรคและแมลงศัตรูข้าวฯ next>>
     
     
เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2559 สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช จัดอบรมถ่ายทอดความรู้ ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร กิจกรรมพัฒนาศักยภาพชาวนาในการดำเนินงานศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน และการจัดทำแปลงเมล็ดพันธุ์ข้าว next>>      
     
เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2559 นายพิพัฒน์ จันทนา เกษตรอำเภอมหาราช และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช เข้าร่วมงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่
ในพระราชานุเคราะห์ฯ
next>>
     
     
เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2559 สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช ดำเนินการประชาสัมพันธ์พื้นที่เป้าหมายส่งเสริมการปลูกข้าวรอบที่ 1 ปี 2559/60 ให้เกษตรกรได้ทราบ โดยติดประกาศดังกล่าวในจุดที่สำคัญ next>>      
     
เมื่อวันที่ 14 กรกฏาคม 2559 สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช ขอเชิญชวนชาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยาร่วออกเสียงประชามติ next>>      
     
เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2559 สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช จัดอบรมถ่ายทอดความรู้ ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร กิจกรรมพัฒนาศักยภาพชาวนาในการดำเนินงานศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน และการจัดทำแปลงเมล็ดพันธุ์ข้าว next>>      
     
เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2559 สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช
นำโดยนายพิพัฒน์ จันทนา เกษตรอำเภอมหาราช และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช ต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคัดเลือกสถาบันเกษตรกรดีเด่น ประจำปี 2559 next>>
     
     
เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2559 เวลา 13.00 น. สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช
โดยนายพิพัฒน์ จันทนา เกษตรอำเภอมหาราช และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช ต้อนรับคณะกรรมการคัดเลือกเกษตรกรดีเด่น next>>
     
     
เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2559 เวลา 10.00 น. นายประพันธ์ ตรีบุบผา นายอำเภอมหาราช เป็นประธานเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) next>>      
     
เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2559 สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช จัดอบรมถ่ายทอดความรู้ ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร กิจกรรมพัฒนาศักยภาพชาวนาในการดำเนินงานศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน และการจัดทำแปลงเมล็ดพันธุ์ข้าว next>>      
     
เมื่อวันที่ 7 ก.ค. 59 เวลา 9.00 น. นายประยูร รัตนเสนีย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานพิธีบวงสรวงบูรพกษัตริย์ และสิ่งศักดิ์สิทธิ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา next>>      
     
เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2556 สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช จัดการประชุมคณะกรรมการอาสาสมัครเกษตรระดับอำเภอ ครั้งที่ 1/2559 โดยมีนายพิพัฒน์ จันทนา เกษตรอำเภอมหาราช เป็นประธานเปิดการประชุมฯ next>>      
     
เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2559 นายพิพัฒน์ จันทนา เกษตรอำเภอมหาราช เป็นประธานพิธีเปิด “การจัดเวทีเรียนรู้การผลิตข้าวตามหลักการ Pre-GAP” จัดโดยศูนย์วิจัยข้าวพระนครศรีอยุธยา next>>      
     
เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2559 สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช โดยนายพิพัฒน์ จันทนา เกษตรอำเภอ เข้าร่วมพิธีเปิด
"ศูนย์เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ ตำบลโรงช้าง” โดยมีนายประพันธ์ ตรีบุบผา นายอำเภอ เป็นประธานในพิธี next>>

     
     
เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2559 สานักงานเกษตรอาเภอมหาราช โดยนางสาวมณีรัตน์ เต็นเส้า นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ นำแม่บ้ำนเกษตรกรเข้ำร่วมสัมมนำเชิงปฏิบัติกำรเครือข่ำยกลุ่มแม่บ้ำนเกษตรกร กลุ่มส่งเสริมอำชีพ Smart Farmer และ Young Smart Farmer next>>      
     
เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2559 นายพิพัฒน์ จันทนา เกษตรอำเภอมหาราช พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราชและคณะกรรมการศูนย์ฯ ร่วมต้อนรับเจ้าหน้าที่กลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา next>>      
     
เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2559 สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช โดยนายพิพัฒน์ จันทนา เกษตรอำเภอ ร่วมต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินผลงาน
และตัดสินตามโครงการคัดเลือกหมู่บ้านดีเด่น (บ้านสวย เมืองสุข) ระดับอำเภอ ประจำปี 2559 next>>
     
     
เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2559 นายพิพัฒน์  จันทนา มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช ร่วมกิจกรรมสวดมนต์เย็น ตามโครงการหมู่บ้านรักษาศีลห้า next>>      
     
เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2559 สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช จัดประชุมคณะอนุกรรมการช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจนอำเภอมหาราช next>>        
     
เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2559 เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช  เยี่ยมเยียนเกษตรกร และทำการสำรวจข้อมูลไม้ผลที่ได้รับความเสียหายจากภัยแล้ง ปี 2559 next>>        
     
เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2557 นายพิพัฒน์ จันทนา เกษตรอำเภอมหาราช และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช เข้าร่วมการสาธิตเครื่องหยอดเมล็ดพันธุ์ข้าวฯ next>>      
     
วันที่ 3 มิถุนายน 2559 นายพิพัฒน์ จันทนา เกษตรอาเภอมหาราช พร้อมเจ้าหน้าที่ประจาสานักงานฯ ประชุมสานักงานเกษตรอาเภอประจาเดือนมิถุนายน 2559 (DM) next>>      
     
เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2559 นายพิพัฒน์ จันทนา เกษตรอำเภอมหาราช   เข้าร่วมประชุมประจำเดือนหัวหน้าส่วนราชการ และกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน โดยมีนายประพันธ์ ตรีบุบผา เป็นประธานในการประชุมฯ next>>      
     

นายประพันธ์ ตรีบุบผา นายอำเภอมหาราช เป็นประธานปิดการอบรม ในโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี2558/59 รุ่นที่ 5 next>>

     
     
เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 59 นายพิพัฒน์ จันทนา เกษตรอำเภอมหาราช ให้ความรู้ช่วงเวลาพักเที่ยง เรื่องการป้องกันกำจัดศัตรูพืชแบบชีวภาพ และการปฏิบัติตนให้มีความสุข ในโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี2558/59 รุ่นที่ 4 next>>      
     
เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม  2559 นายพิพัฒน์ จันทนา เกษตรอำเภอมหาราช และนางสกุลณีย์ อุบลวัตร์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ปิดการอบรมการเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง  ปี 2558/59 และจากราคาสินค้าเกษตร รุ่นที่ 3 next>>      
     
เมื่อวันที่ 12  พฤษภาคม 2559 นายพิพัฒน์ จันทนา เกษตรอำเภอมหาราช และนางสกุลณีย์ อุบลวัตร์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ มอบเมล็ดพันธุ์ข้าวโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพผลผลิต ปี ๒๕๕๙ (แปลงใหญ่) next>>      
     
เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2559 นายพิพัฒน์ จันทนา เกษตรอำเภอมหาราช   เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการพัฒนาจิตอาสา อาสาสมัครสภากาชาดไทย เนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการ สภากาชาดไทยทรงเจริญ    พระชนมพรรษา 60 พรรษา    ในปี 2558next>>      
     
เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2559 นายพิพัฒน์ จันทนา เกษตรอำเภอมหาราช พร้อมทั้งคณะกรรมการฯ เข้าร่วมจัดทำแผนโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้าน เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐระดับตำบล (ชปต. )next>>      
     
เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2559 นางสกุลณีย์ อุบลวัตร์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ปิดการอบรมการเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/59 และจากราคาสินค้าเกษตร รุ่นที่ 2 next>>      
     
วันที่ 4 พฤษภาคม 2559 นายพิพัฒน์ จันทนา เกษตรอำเภอมหาราช เข้าร่วมเป็นเกียรติในงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์เพื่อเทิดพระเกียรติเนื่องในวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ ประจำปี 2559 next>>      
     
นายพิพัฒน์ จันทนา เกษตรอำเภอมหาราช และนางสกุลณีย์ อุบลวัตร์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ปิดการอบรมการเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/59 และจากราคาสินค้าเกษตร              รุ่นที่ 1 รอบที่ 3 next>>      
     
สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช จัดอบรมโครงการอบรมเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพผลผลิต ปี 2559 โดยมีคุณยุรี  ศศิรัตน์ หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืชเป็นประธานในการเปิดงานโครงการฯ ร่วมกับหน่วยงานกรมการข้าว next>>      
     
นายพิพัฒน์  จันทนา เกษตรอำเภอมหาราช พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช ร่วมประชุมดำเนินการขับเคลื่อนการทำงานส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่   ปี 2559 โดยมีนายไพศาล สังข์มงคล เกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธาน next>>      
     
วันที่ 8 เมษายน 2559 สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช จัดอบรมเกษตรกร หลักสูตรการผลิตตามระบบการจัดการคุณภาพ GAP พืช ครั้งที่ 2 โดยมีนางสกุลณีย์  อุบลวัตร์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ถ่ายทอดความรู้ ร่วมกับวิทยากรจากหน่วยงานกรมการข้าว จังหวัดพระนครศรีอยุธยา next>>      
     
วันที่ 7 เมษายน 2559 สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช จัดอบรมเกษตรกร หลักสูตรการผลิตตามระบบการจัดการคุณภาพ GAP พืช ครั้งที่ 1 โดยมีนายพิพัฒน์  จันทนา เกษตรอำเภอมหาราช เป็นประธานเปิดการอบรม  และคุณสกุลณีย์  อุบลวัตร์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ถ่ายทอดความรู้ next>>      
     
วันที่ 22 มีนาคม 2559 สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช โดยนายพิพัฒน์ จันทนา เกษตรอำเภอมหาราช เข้าร่วมโครงการสวดมนต์ทำวัตรเย็นในวันธรรมสวนะ โดยมีว่าทีร้อยตรีอภินันท์ เผือกผ่อง เป็นประธานในพิธี  next>>          
     
วันที่ 11 มีนาคม 2559 สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราชจัดอบรมโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ปี 2559  next>>                                                                                                   
     
  วันที่ 18 มีนาคม 2559  สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช จัดอบรมโครงการจัดอบรมเกษตรกรตามโครงการ      เพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/59 โดยบูรณาการร่วมกับศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนอำเภอมหาราช  next>>
     
เมื่อวันที่ 7 มีนาคม พ.ศ.2559 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอมหาราช จักอบรมโครงการส่งเสริมและสนับสนุนปัจจัยการผลิตเพื่อลดรายจ่ายในครัวเรือน โดยมีนายประพันธ์ ตรีบุบผา นายอำเภอมหาราช เป็นประธานในพิธี และนายพิพัฒน์ จันทนา เกษตรอำเภอมหาราช ร่วมเป็นเกียรติ next>>      
     
เมื่อวันที่ 7 มีนาคม  พ.ศ.2559 สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช จัดอบรมเกษตรกร  ตามโครงการเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/59next>>      
     
เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559 สานักงานเกษตรอาเภอมหาราช จัดอบรมเกษตรกร ตามโครงการเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/59 next>>      
     
เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 สานักงานเกษตรอาเภอมหาราช จัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาองค์กรเกษตรกร (3ก) next>>      
     
เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559 สานักงานเกษตรอาเภอมหาราช จัดอบรมเกษตรกร ตามโครงการเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/59 next>>      
     
เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช จัดโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/59 next>>      
     
เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2559 สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช จัดอบรมโครงการส่งเสริมความรู้และสนับสนุนปัจจัยการผลิตเพื่อลดรายจ่ายในครัวเรือน (กิจกรรมการปลูกถั่วเขียว) next>>      
     
เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2559 สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช จัดอบรมกิจกรรมการลดความเสี่ยงจากการระบาดศัตรูพืช ปี 2559 next>>      
     
เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2559 สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช จัดอบรมโครงการส่งเสริมความรู้และสนับสนุนปัจจัยการผลิตเพื่อลดรายจ่ายในครัวเรือน (กิจกรรมการเพาะเห็ดในตะกร้าและเห็ดถุง) next>>      
     
นายพิพัฒน์ จันทนา เกษตรอำเภอมหาราช จัดประชุมคณะทำงานศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจฯ เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2558 เวลา 10.00 น. ณ สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช next>>      
     
นายประพันธ์ ตรีบุบผา นายอำเภอมหาราช และนายพิพัฒน์ จันทนา เกษตรอำเภอมหาราช ต้อนรับคณะ อ.ค.ต.ป.เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 เพื่อตรวจติดตามโครงการปรับปรุงระบบส่งน้ำฯ ต.พิตเพียน next>>      
     
นายพิพัฒน์ จันทนา เกษตรอำเภอมหาราช ร่วมเวทีจัดทำแผนพัฒนาอาชีพการเกษตรในพื้นที่อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ระหว่างวันที่ 11 – 19 พฤศจิกายน 2558 next>>      
     
เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2558 นายพิพัฒน์ จันทนา เกษตรอำเภอมหาราช ร่วมกิจกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง ณ ตำบลโรงช้าง อำเภอมหาราช next>>      
     
นายพิพัฒน์ จันทนา เกษตรอำเภอมหาราช ร่วมบรรยายแก่เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2558 ณ ห้องประชุมวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงห์บุรี next>>      
     
นายพิพัฒน์ จันทนา เกษตรอำเภอมหาราช จัดประชุมคณะทำงานเสริมขับเคลื่อนมาตรการ เมื่อวันที่ 10.00 น. ณ ที่ว่าการอำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยาnext>>      
     
เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2558 นายพิพัฒน์ จันทนา เกษตรอำเภอมหาราช พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช ร่วมพิธีวางพวงมาลา ณ ที่ว่าการอำเภอมหาราช next>>      
     
สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราชร่วมจัดเวทีชุมชนเพื่อการจัดสรรกิจกรรมตามแผนชุมชนเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้ง ปี 2558/59 ระหว่างวันที่ 14 – 22 ตุลาคม 2558 next>>      
     
นายไพศาล สังข์มงคล เกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นหัวหน้าชุดปฏิบัติการลงพื้นที่เพื่อชี้แจงสถานการณ์น้ำและสร้างความเข้าใจในมาตรการของภาครัฐ เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2558 ณ ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลบ้านนา ตำบลบ้านนา next>>      
     
นายไพศาล สังข์มงคล เกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นหัวหน้าชุดปฏิบัติการฯ ลงพื้นที่เพื่อชี้แจงสถานการณ์น้ำและสร้างความเข้าใจในมาตรการของภาครัฐ เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2558 ณ วัดใหม่ปากบาง ตำบลท่าตอ อำเภอมหาราช next>>      
     
สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราชให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่จากสำนักงานคลังจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมคณะ ออกติดตามประเมินผลการดำเนินงานด้านการบริการงานระดับอำเภอ เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2558 ณ สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราชnext>>      
     
คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวงมหาดไทย นำคณะโดย นายจำนง เฉลิมฉัตร ประธานกรรมการติดตาม ตรวจสอบประเมินผลโครงการปรับปรุงระบบส่งน้ำและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเพื่อสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร ตำบลพิตเพียน อำเภอมหาราช เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2558next>>      
     
นายถิรพันธ์ ศุกระศร นายอำเภอมหาราช เป็นประธานการประชุมไกล่เกลี่ยการแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกร เมื่อวันท ี่ 25 สิงหาคม 2558 ณ สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยาnext>>      
     
เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2558 เจ้าหน้าที่จากสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1 จังหวัดชัยนาท ติดตามประเมินโครงการฝึกอาชีพเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2557/2558next>>      
     
สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราชได้ให้การต้อนรับ ท่านสุรพล จารุพงศ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรและคณะ พร้อมทั้งนายถิรพันธ์ ศุกระศร นายอำเภอมหาราช ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์ช่วยเกษตรกร ตำบลโรงช้าง อำเภอมหาราชnext>>      
     
เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2558 นายพิพัฒน์ จันทนา เกษตรอำเภอมหาราช พร้อมด้วย นายไพศาล สังข์มงคล เกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้ลงพื้นที่ ตำบลบ้านนา next>>      
     
เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2558 นายไพศาล สังข์มงคล เกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) next>>      
     
วันที่ 25 มิถุนายน 2558 นายพิพัฒน์ จันทนา เกษตรอำเภอมหาราช จัดการประชุม ชี้แจงทำความเข้าใจสถานการณ์ฝนทิ้งช่วงในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาnext>>      
     
วันที่ 23 มิถุนายน 2558 นายพิพัฒน์ จันทนา เกษตรอำเภอมหาราช ทำหน้าที่ประธานการประชุมคณะกรรมการโครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทา   ปัญหาภัยแล้งnext>>      
     
เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2558 นายพิพัฒน์ จันทนา เกษตรอำเภอมหาราช ร่วมชี้แจงวัตถุประสงค์และรายละเอียดการดำเนินงานส่งเสริมการเกษตรในรูปแบบแปลงใหญ่next>>      
     
เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2558 นางอัชดา มนต์เทวัญ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ได้พาเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเข้าเยี่ยมnext>>      
     
เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2558 นายพิพัฒน์ จันทนา เกษตรอำเภอมหาราช ให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวจากสถานีโทรทัศน์ ช่อง 5 ถ่ายทำการดำเนินงานโครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้งnext>>      
ข่าวประชาสัมพันธ์ 
 
เตือนภัยการระบาดศัตรูพืชด้วงแรด next>>
ือนภัยการระบาดศัตรูพืชเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล next>>
เตรียมพร้อมรับมือ "วิกฤตภัยแล้ง"
รู้ทัน "เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล"
ชะลอการปลูกข้าวนาปีในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระย
 เตือนภัยป้องกันการระบาดของแมลงบั่ว
งดส่งน้ำเพื่อการปลูกข้าวนาปีและนาปรังในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา
เมื่อวันที่ 15-19 ธันวาคม 2557 เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช เข้าร่วมการสัมมนา
เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2557 นายพิพัฒน์ จันทนา เกษตรอำเภอมหาราช ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน และเจ้าหน้าที่ทหาร
เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2558 สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช เข้าร่วมงานคลินิคเกษตรเคลื่อนที่
เตือนภัยป้องกันการระบาดของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล
งดส่งน้ำเพื่อการเพาะปลูกข้าวนาปีต่อเนื่องและข้าวนาปรังในลุ่มน้ำเจ้าพระยา
สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช ร่วมออกหน่วยบริการอำเภอ ยิ้มเคลื่อนที่ (Amphoeyim Mobile Service) ประจำปี 2557
"เทคโนโลยี ปุ๋ยสั่งตัด"
ประสบปัญหาราคาข้าวที่ตกตํ่า รวมทั้งต้นทุนการผลิตที่สูง
เปียกสลับแห้ง แล้งข้าว ลดการใช้นํ้าในการทำนา
เฝ้าระวังการระบาดของด้วงงวงมะพร้าว
การเลือกซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี

 

 

 

พัฒนาระบบและนำเสนอข้อมูลโดย
นางสาววีณา คงสมบูรณ์ นักวิชการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ และ นางสาวสุพัตรา  ประภารัตน์  เจ้าพนักงานธุรการ
สถานที่ตั้ง : สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช
ถนนชาญวิวัฒน์  ตำบลหัวไผ่   อำเภอมหาราช   จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โทรศัพท์/โทรสาร  0 - 3538 - 9126
E-Mail : maharat27@hotmail.com