เมนูหลัก

แผนที่อำเภอ

อัตรากำลัง
วิสัยทัศน์อำเภอมหาราช
 บทบาทหน้าที่
ข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตร

ศูนย์เรียนรู้ฯ (ศพก)

ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนฯ (ศจช)
  วิสาหกิจชุมชนอำเภอมหาราช    
 การจัดการความรู้ KM
คู่มือสำหรับประชาชน
แผนที่ Zoning
ข้อมูลการผลิตข้าว
แผนพัฒนาการเกษตร (A4)
Clip VDO FileDay
ข้อมูลแปลงใหญ่
 
 

ผลิตภัณฑ์เด่นอำเภอมหาราช

 

มะม่วงกวนส้มลิ้มแม่สมบัติ ตำบลท่าตอ

                                                

 
จุดเรียนรู้การปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษ (ผักไฮโดรโปนิกส์)
 
 ประกาศ

ขอเชิญเกษตรกรขึ้นทะเบียนปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร

หลังการเพาะปลูก 15 - 60 วัน เพื่อประโยชน์ในการรับสิทธิ์

เข้ารวมโครงการของรัฐฯ

ณ สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช

 

ภาพข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมของสำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช

         
     

เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2561 สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช โดยนางสาวพรภัค  พึ่งเก็บ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เยี่ยมเยียนวิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์พื้นบ้านและข้าวเพื่อสุขภาพตำบลมหาราชยียนวิสาหกิจชุมชนผลิตธูปตำบลมหาราช next>>

     
     

เมื่อวันที่ 9 - 10 มกราคม 2561 นางสาวพรภัค พึ่งเก็บ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช ได้เข้าร่วม การฝึกอบรมฝึกอาชีพเกษตรกรแกนนำและเครือข่าย โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพทางการเกษตร ปี 2561 next>>

     
     

เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2561 นายพิพัฒน์ จันทนา เกษตรอำเภอมหาราช พร้อมด้วย นางสาววีณา คงสมบูรณ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช ได้เข้าร่วมการประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์การเข้าร่วมโครงการพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย next>>

     
     

เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2561 นายพิพัฒน์ จันทนา เกษตรอำเภอมหาราช พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช ได้ดำเนินการ  การประชุมประจำเดือน สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช เดือนมกราคม 2561 next>>

     
     

เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2561 นายพิพัฒน์ จันทนา เกษตรอำเภอมหาราช พร้อมด้วย นางสกุลณีย์ อุบลวัตร์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และ นางสาววีณา คงสมบูรณ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช ได้เข้าร่วม การประกวด กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน     ยอดเยี่ยม ปี 2561 next>> 

     
     
เมื่อวันที่ 13 - 14 ธันวาคม 2560 นายพิพัฒน์ จันทนา เกษตรอำเภอมหาราช พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช ได้เข้าร่วม จัดสวนเศรษฐกิจพอเพียง งานยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลกประจำปี 2560 next>>       
     
เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2560 นายพิพัฒน์ จันทนา เกษตรอำเภอมหาราช พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช ได้เข้าร่วม ประชุมสำนักงานอำเภอมหาราช(DM) ประจำเดือน ธันวาคม 2560 next>>       
     
เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2560 นางสาวพรภัค พึ่งเก็บ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช ได้เข้าร่วม การสัมมนาเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2561 next>>      
     
มื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2560 นายพิพัฒน์ จันทนา เกษตรอำเภอมหาราช พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช ได้ดำเนินการจัด การประชุมคณะกรรมการระดับหมู่บ้าน เพื่อให้ความช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย ครัวเรือนละ 3,000 บาทnext>>      
     
เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2560 นางสกุลณีย์ อุบลวัตร์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช  ได้ตรวจสอบพื้นที่การเกษตรที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ร่วมกับคณะอนุกรรมการฯ ระดับหมู่บ้าน ตำบลโรงช้าง next>>      
     
เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2560 นางสกุลณีย์ อุบลวัตร์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช  ได้ตรวจสอบพื้นที่การเกษตรที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ร่วมกับคณะอนุกรรมการฯ ระดับหมู่บ้าน ตำบลกะทุ่ม next>>      
     
เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 นายพิพัฒน์ จันทนา เกษตรอำเภอมหาราช ได้เข้ารับ ใบประกาศเกียรติคุณ เพื่อแสดงความขอบคุณ ในการให้การสนับสนุนและความร่วมมือ ในการจัดงานพระราชพิธีถวามพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยมีนายสุภณ สยามบุญนัญ นายอำเภอมหาราช เป็นผู้มอบให้ next>>      
     

เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 นายพิพัฒน์ จันทนา เกษตรอำเภอมหาราช ได้เข้าร่วม ประชุมหัวหน้าส่วน กำนัน ผู้ใหญ่ ประจำเดือนพฤศจิกายน ณ หอประชุมกาญจนาภิเษก ที่ว่าการอำเภอมหาราช next>>

     
     

เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2560 นายพิพัฒน์ จันทนา เกษตรอำเภอมหาราช พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช ได้จัด ประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช (DM) ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560     next>>

     
     

เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 นายพิพัฒน์ จันทนา เกษตรอำเภอมหาราช ได้เข้าร่วมการประชุมติดตาม การป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย ประจำปี 2560 next>>

     
     
เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2560 นายพิพัฒน์ จันทนา เกษตรอำเภอมหาราช  พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช ได้เข้าร่วม พิธีถวายดอกไม้จันทน์ ในพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช next>>      
     
เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2560 นายพิพัฒน์ จันทนา เกษตรอำเภอมหาราช พร้อมด้วย ได้เข้าร่วม พิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราชnext>>      
     
เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2560 นายพิพัฒน์ จันทนา เกษตรอำเภอมหาราช จัดงานสัมมนาสร้างการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร โครงการตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ระดับอำเภอ ประจำปีงบประมาณ 2560next>>      
     
เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2560 นายพิพัฒน์ จันทนา เกษตรอำเภอมหาราช ส่งมอบข้าวสารพระราชทานให้อำเภอ เพื่อนำไปจัดเลี้ยงประชาชนที่เข้าร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ในงานพระราชพิธีพระบรมศพพระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช next>>      
     
เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2560 นายพิพัฒน์ จันทนา เกษตรอำเภอมหาราช พร้อมด้วย นางสกุลณีย์ อุบลวัตร์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ได้เข้าร่วม การประชุมคณะกรรมการเครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ระดับจังหวัด ประจำปี 2560 next>>      
     
เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2560 นางสาวพรภัค พึ่งเก็บ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช ได้เข้าเยี่ยมเยียนและติดตามความก้าวหน้า โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืนชุมชนพิตเพียนnext>>      
     
เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2560 นายพิพัฒน์ จันทนา เกษตรอำเภอมหาราช พร้อมด้วย
เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช เข้าร่วม ประชุมวางแผนการดำเนินงานแปลงใหญ่ในฤดูกาลผลิต 2560/61 next>>
     
     
เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2560 นายพิพัฒน์ จันทนา เกษตรอำเภอมหาราช เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอมหาราช next>>      
     
เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2560 นายพิพัฒน์ จันทนา เกษตรอำเภอมหาราช เข้าร่วมประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือน next>>      
     
เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2560 นายพิพัฒน์ จันทนา เกษตรอำเภอมหาราช ต้อนรับเจ้าหน้าที่ทหารประจำท้องที่ชุดใหม่ และให้ข้อมูลการเกษตรอำเภอมหาราช การดำเนินงานโครงการต่างๆ next>>      
     
เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2560 นายพิพัฒน์ จันทนา เกษตรอำเภอมหาราช พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช ร่วมงานแถลงข่าวประชาสัมพันธ์เปิด
แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรของอำเภอบ้านแพรก next>>  
     
     
เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2560 นายพิพัฒน์ จันทนา เกษตรอำเภอมหาราช ติดตามการดำเนินงาน เอกสาร และแนะนำการดำเนินกิจกรรมภายหลังการเบิกจ่ายเงิน
ภายใต้โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมีเพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน ของกลุ่มเกษตรชุมชนพิตเพียน ชุมชนพิตเพียน next>>
     
     

เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2560 นายพิพัฒน์ จันทนา เกษตรอำเภอมหาราช ดำเนินการตรวจสอบและยืนยันเป้าหมายในการดำเนินโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ณ โรงเรียนวัดปากคลอง (ประชามหาราช) next>>

     
     
มื่อวันที่ 5 กันยายน 2560 นายพิพัฒน์ จันทนา เกษตรอำเภอมหาราช ติดตามการดำเนินงาน เอกสาร และแนะนำการดำเนินกิจกรรมภายหลังการเบิกจ่ายเงิน ภายใต้โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมีเพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน ของชุมชนโรงช้าnext>>      
     
เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2560 สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช ติดตามการดำเนินงาน และเอกสารโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมีเพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน ของชุมชนพิตเพียน next>>      
     
เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2560 นายพิพัฒน์ จันทนา เกษตรอำเภอมหาราช เข้ารวมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แบบเบ็ดเสร็จ (Single Command) next>>      
     
เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2560 คณะกรรมการฯ ระดับอำเภอ คณะกรรมการ ฯ ระดับชุมชน และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช ติดตามการดำเนินงาน
กลุ่มเลี้ยงกบอย่างพอเพียง ชุมชนน้ำเต้า เจ้าปลุกรวมใจ  ภายใต้โครงการ 9101 next>>
     
     
มื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2560 คณะกรรมการฯ ระดับอำเภอ คณะกรรมการ ฯ ระดับชุมชน และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช ติดตามการดำเนินงาน
กลุ่มชุมชนผักกางมุ้ง ตำบลบางนา  ชุมชนบางนา  ภายใต้โครงการ 9101 next>>
     
     
เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2560 นายพิพัฒน์  จันทนา เกษตรอำเภอมหาราช และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 next>>       
     

เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2560 นายพิพัฒน์ จันทนา เกษตรอำเภอมหาราช พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช ร่วมรับฟัง VDO CONFERENCE โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ next>>

     
     
เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2560 นายพิพัฒน์ จันทนา เกษตรอำเภอมหาราช ชี้แจงการเบิกจ่ายเงินโครงการฯ การจัดทำบัญชีกลุ่ม ให้แก่ประธานชุมชน ประธานและคณะกรรมการกลุ่ม โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อฯ next>>      
     
เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2560 นายพิพัฒน์ จันทนา เกษตรอำเภอมหาราช พร้อมด้วยประธานชุมชน ประธานและคณะกรรมการกลุ่ม รับฟังคำชี้แจงการเบิกจ่ายเงินโครงการฯ next>>      
     
เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2560 นายพิพัฒน์ จันทนา เกษตรอำเภอมหาราช พร้อมด้วยประธานและคณะกรรมการชุมชน อำเภอมหาราช เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง การขอรับเงินอุดหนุนโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมีเพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน next>>      
     
เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2560 สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช อบรมถ่ายทอดความรู้การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวและการบริหารจัดการศัตรูข้าว ภายใต้โครงการระบบ
ส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ next>>
     
     
เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2560 นายพิพัฒน์ จันทนา เกษตรอำเภอมหาราช พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช นายณรงค์ศักดิ์ ชัยคงสถิตย์
ศบ.2 คบ.โคกกระเทียม เจ้าหน้าที่ทหารประจำพื้นที่ ผู้นำชุมชน และเกษตรกร ประชุมติดตามสถานการณ์น้ำท่วมขัง
next>>
     
     
เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2560 นายพิพัฒน์ จันทนา เกษตรอำเภอมหาราช พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช จัดประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอประจำเดือนมิถุนายน next>>      
     
เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2560 นายพิพัฒน์ จันทนา เกษตรอำเภอมหาราช เข้าร่วมประชุมเกษตรอำเภอประจำเดือนพฤษภาคม 2560 โดยมีนายธีระศักดิ์ ขุมเงิน เกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธาน next>>      
     
เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2560 นายพิพัฒน์ จันทนา เกษตรอำเภอมหาราช ต้อนรับปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในการตรวจเยี่ยมพื้นที่ประสบอุทกภัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา next>>      
     
เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2560 สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช ประชาสัมพันธ์“เชิญชวนปลูกดาวเรือง”เพื่อนำมาใช้ในพระราชพิธี ถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยเชิญเกษตรกรผู้ปลูกดาวเรืองมาให้ความรู้และจำหน่ายต้นกล้าดาวเรืองnext>>      
     
เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2560 นายพิพัฒน์ จันทนา เกษตรอำเภอมหาราช เข้าร่วมประชุมประจำเดือนหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือนมิถุนายน โดยมี
นายประพันธ์ ตรีบุบผา นายอำเภอมหาราช เป็นประธานการประชุม
next>>
     
     
เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2560 นายพิพัฒน์ จันทนา เกษตรอำเภอมหาราช เข้าร่วมงานรับขวัญแม่โพสพในแปลงนาส่วนพระองค์ โดยมีนายสุจินต์ ชัยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธาน next>>      
     
เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2560 นายพิพัฒน์ จันทนา เกษตรอำเภอมหาราช พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) โดยมีนายประพันธ์ ตรีบุบผา นายอำเภอมหาราช เป็นประธานเปิดงาน next>>      
     
เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2560 นายพิพัฒน์ จันทนา เกษตรอำเภอมหาราช พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช จัดประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอประจำเดือนเมษายน next>>      
     
เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2560 นายพิพัฒน์ จันทนา เกษตรอำเภอมหาราช พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช เข้าร่วมงานวันสาธิต
การส่งเสริมการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ (ทดแทนการปลูกข้าวรอบที่ 2 ปี 2559/60
)next>>
     
     
เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2560 นายพิพัฒน์ จันทนา เกษตรอำเภอมหาราช ร่วมโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาตnext>>      
     
เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2560 เวลา 13.00 น. สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช สำนักงานเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอ
ติดตามดำเนินงานของเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่และเกษตรกรรมยั่งยืน และ “5 ประสาน สืบสานทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง”
next>>
     
     
เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2560 เวลา 16.00 น. สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช โดยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช เยี่ยมเยียนเกษตรกรผู้ปลูกแตงโม ตามระบบส่งเสริมการเกษตร T&V system next>>      
     
เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2560 นางสกุลณีย์ อุบลวัตร์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการเข้าร่วมประชุมเตรียมการจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) ประจำปี 2560 next>>      
     
เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2560 สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช โดยเจ้าหน้าที่ของสำนักงานฯ เยี่ยมเยียนเกษตรกรผู้ปลูกละมุด 100 ปี ตำบลบ้านใหมnext>>      
     
เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2560 นางสกุลณีย์ อุบลวัตร์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมประชุมคณะทำงานบริหารจัดการขับเคลื่อนระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่  next>>      
     
เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2560 นายพิพัฒน์ จันทนา เกษตรอำเภอมหาราช เข้าร่วมประชุมเกษตรอำเภอประจำเดือนเมษายน 2560  
โดยมีนายธีระศักดิ์ ขุมเงิน เกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธาน
next>>
     
     
เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2560 สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช โดยนางสาวมณีรัตน์ เต็นเส้า นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ และนางสิริมา เต่าคำ
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี2560 next>>
     
     
เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2560 นายพิพัฒน์ จันทนา เกษตรอำเภอมหาราช พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช ประธาน ศพก. และเกษตรกรอำเภอมหาราช เข้าร่วมงานวันแสดงผลงานส่งเสริมการเกษตร ประจำปี 2560 next>>      
     
เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2560 นายพิพัฒน์ จันทนา เกษตรอำเภอมหาราช พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช ตรวจเยี่ยมศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2560 next>>      
     
เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2560 นายพิพัฒน์ จันทนา เกษตรอำเภอมหาราช และนางกัลยา วิทยาภรณ์ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่และหน่วยงานภาคี ดำเนินการการจัดเวทีชุมชนภายใต้ โครงการลดความเสี่ยงจากการปลูกข้าวรอบที่ 3 next>>      
     
เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2560 นางสิริมา เต่าคำ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมจัดทำแผนการจัดทำพื้นที่การผลิตพืชระดับจังหวัด (Zoning) next>>      
     
เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2560 นายพิพัฒน์ จันทนา เกษตรอำเภอมหาราช เข้าร่วมประชุมประจำเดือนหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือนเมษายน โดยมี
นายสมยศ เกษสุวรรณ ปลัดอำเภออาวุโส รักษาราชการแทนนายอำเภอมหาราช เป็นประธานการประชุม next>>
     
     
เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2560 นางสาวมณีรัตน์ เต็นเส้า นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ  และนางสิริมา เต่าคำ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช สำรวจมะพร้าวที่ถูกหนอนหัวดำทำลาย และมอบกับดักด้วงแรดโดยใช้ฟีโรโมน next>>      
     
เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2560 นายพิพัฒน์ จันทนา เกษตรอำเภอมหาราช พิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระพุทธมนต์เจริญจิตภาวนา และสวดพระอภิธรรม เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ next>>      
     
เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2560 เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช เข้าร่วมแข่งขันกีฬาหน่วยงานสามัคคี อำเภอมหาราช ณ อบต.บ้านนา next>>      
     
เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2560 นายพิพัฒน์ จันทนา เกษตรอำเภอมหาราช พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช ร่วมให้การต้อนรับ
นายธีระศักดิ์ ขุมเงิน เกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา next>>
     
     
เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2560 นายพิพัฒน์ จันทนา เกษตรอำเภอมหาราช ดำเนินการประชุมคณะกรรมการบริหาร โครงการปรับเปลี่ยนการปลูกข้าวไปปลูกพืชที่หลากหลายฤดูนาปรัง ปี 2560 ระดับอำเภอ ครั้งที่ 2/2560 next>>      
     
เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2560  นางสกุลณีย์ อุบลวัตร์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช ดำเนินการจัดประชุมเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการแปลงใหญ่ตำบลโรงช้าง บางนา น้ำเต้า เพื่อสัมภาษณ์ ติดตาม และเก็บข้อมูลพื้นฐานแปลงใหญ่ next>>      
     
เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2560 นายพิพัฒน์ จันทนา เกษตรอำเภอมหาราช เข้าร่วมประชุมประจำเดือนหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือนมีนาคม โดยมี
นายสมยศ เกษสุวรรณ ปลัดอำเภออาวุโส รักษาราชการแทนนายอำเภอมหาราช เป็นประธานการประชุม
next>>
     
     
เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2560 นายพิพัฒน์ จันทนา เกษตรอำเภอมหาราช พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช จัดประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอประจำเดือนกุมภาพันธ์ ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช next>>      
     
เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2560 นายพิพัฒน์ จันทนา เกษตรอำเภอมหาราช เข้าร่วมงาน “มหกรรมสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย” โดยมีนายเรวัต ประสงค์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานการเปิดงาน next>>      
     
เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2560  นางสกุลณีย์ อุบลวัตร์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช ดำเนินการถ่ายทอดความรู้การผลิตผักให้ปลอดภัยโดยการใช้สารชีวภัณฑ์ควบคุมศัตรูพืช next>>      
     
เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 10.00 น.นายพิพัฒน์ จันทนา เกษตรอำเภอมหาราช ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แบบเบ็ดเสร็จ ระดับอำเภอ next>>      
     
เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 นายพิพัฒน์ จันทนา เกษตรอำเภอมหาราช เข้าร่วมกิจกรรม “เศรษฐกิจพอเพียง เรียงร้อยความรัก ปลูกผักและต้นลำพู”
นำโดยนายธีรศักดิ์ ขุมเงิน เกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา next>>
     
     
เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 นายพิพัฒน์ จันทนา เกษตรอำเภอมหาราช ได้ให้ข้อมูลพื้นที่การเกษตรในพื้นที่โครงการส่งน้ำ และบำรุงรักษาโคกกระเทียม
ในเขตอำเภอมหาราช แก่ทหารประจำพื้นที่อำเภอมหาราช next>>
     
     
เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560 นายพิพัฒน์ จันทนา เกษตรอำเภอมหาราช เข้าร่วมประชุมการจัดงานสินค้าเกษตรปลอดภัยใส่ใจสุขภาพ กำหนดการจัดงานในวันที่ 10 - 12 กุมภาพันธ์ 2560 อยุธยาซิตี้พาร์ค โดยมีนายธีระศักดิ์ ขุมเงิน เกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานการประชุม next>>      
     
มื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 9.30 น. นายพิพัฒน์ จันทนา เกษตรอำเภอมหาราช เข้าร่วมประชุมเกษตรอำเภอประจำเดือนมกราคม 2560  โดยมีนายธีระศักดิ์ ขุมเงิน เกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานการประชุม next>>      
     
เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560 นายธีระศักดิ์ ขุมเงิน เกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นำคณะข้าราชการ กลุ่ม/ฝ่าย เกษตรอำเภอและเจ้าหน้าที่ร่วมแสดงพลังต่อต้าน การทุจริตคอรัปชั่น โดยมีนายพิพัฒน์ เกษตรอำเภอมหาราช เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งน ี้next>>      
     
เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2560 นางสกุลณีย์ อุบลวัตร์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช
นำเกษตรกรเข้าอบรมและศึกษาดูงานหลักสูตรเทคโนโลยีการผลิตและการตลาด
next>>
     
     
เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 นายพิพัฒน์ จันทนา เกษตรอำเภอมหาราช เข้าร่วมประชุมผ่านระบบประชุมทางไกล (Web Conference) เพื่อชี้แจงแผนขับเคลื่อนโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ โดยสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ next>>      
     

เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 นางสกุลณีย์ อุบลวัตร์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และนางสิริมาเต่าคำ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราชดำเนินการอบรมถ่ายทอดความรู้ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกรภายใต้โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก. ปี2560 next>>

     
     
มื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 นายพิพัฒน์ จันทนา เกษตรอำเภอมหาราช เข้าร่วมประชุมประจำเดือนหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ โดยมี
นายสมยศ เกษสุวรรณ ปลัดอำเภออาวุโส รักษาราชการแทนนายอำเภอมหาราช เป็นประธานการประชุม next>>
     
     
เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 นายพิพัฒน์ จันทนา เกษตรอำเภอมหาราช เข้าร่วมประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านประจำเดือนกุมภาพันธ์ โดยมีนายสมยศ เกษสุวรรณ ปลัดอำเภออาวุโส รักษาราชการแทนนายอำเภอมหาราช next>>      
     
เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2560 เวลา 09.00 น. เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช ให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 จังหวัดชัยนาท ในการจัดอบรมเกษตรกร โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ หลักสูตร“การเพิ่มประสิทธิภาพด้วยปัจจัยการผลิตข้าวและพืชไร่หลังนา” โดยมี นายพิพัฒน์ จันทนา เกษตรอำเภอมหาราช เป็นประธาน next>>      
     
เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2560 นายพิพัฒน์ จันทนา เกษตรอำเภอมหาราช เข้าร่วมประชุมคณะทำงานกิจกรรมอยุธยามรดกโลก  โดยมีนายสมยศ เกษสุวรรณ
ปลัดอำเภออาวุโส เป็นประธาน next>>
     
     
เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2560 เวลา 09.00 น. สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช
โดยนางสาวพรภัค พึ่งเก็บ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ดำเนินการประเมินศักยภาพและจัดทำแผนพัฒนากิจการวิสาหกิจชุมชน ตามโครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพองค์กรเกษตรและวิสาหกิจชุมชน next>>
     
     
เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2560 นายพิพัฒน์ จันทนา เกษตรอำเภอมหาราช และนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช เข้าร่วมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับจังหวัด เพื่อขับเคลื่อนศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
“การจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการระดับอำเภอ (DW) ปี 2560 next>>
     
     
เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2560 เวลา 9.00 น. สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช โดยนางสาวพรภัค พึ่งเก็บ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ และนางสิริมา เต่าคำ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ดำเนินการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามโครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่และเกษตรกรรมที่ยั่งยืน อำเภอมหาราช next>>      
     
วันที่ 6 มกราคม 2560 นายพิพัฒน์ จันทนา เกษตรอำเภอมหาราช
และกลุ่มเกษตรกรอำเภอมหาราชเข้าร่วมพิธีมอบบรรจุภัณฑ์ภายใต้โครงการพัฒนาระบบธุรกิจอาหารปลอดภัยในระดับชุมชน แก่กลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ  โดยมีนายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธาน
next>>
     
     
เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2560 เวลา 9.30 น. เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช โดยนางสาวพรภัค พึ่งเก็บ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ และนางสิริมา เต่าคำ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมการจัดเวทีการขับเคลื่อนการดำเนินงานวิสาหกิจชุมชนสำหรับเจ้าหน้าที่ ครั้งที่ 1/2560  next>>      
     
เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2560 นายพิพัฒน์ จันทนา เกษตรอำเภอมหาราช
เข้าร่วมประชุมเกษตรอำเภอประจำเดือน  โดยมีนายธีระศักดิ์ ขุมเงิน เกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานการประชุม
next>>
     
     
เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2560 สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช
นำโดยนางสกุลณีย์ อุบลวัตร์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และนางสาวพรภัค พึ่งเก็บ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมด้วยคณะทำงานตรวจสอบพื้นที่โครงการปรับเปลี่ยนการปลูกข้าวไปปลูกพืช
next>>
ที่หลากหลายฤดูนาปรัง ปี 2560
     
     
เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2559 นายธีระศักดิ์ ขุมเงิน เกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยนางกัลยา วิทยาภรณ์ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต และนายพิพัฒน์ จันทนา เกษตรอำเภอมหาราช ตรวจเยี่ยมการปรับปรุงต่อเติมศาลาเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร next>>      
     
เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2559 นายธีระศักดิ์ ขุมเงิน เกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยนางกัลยา วิทยาภรณ์ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต และนายพิพัฒน์ จันทนา เกษตรอำเภอมหาราช และหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานแปลงใหญ่ next>>      
     
เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2559 นายพิพัฒน์ จันทนา เกษตรอำเภอมหาราช มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช ออกกำลังกาย เพื่อสนองนโยบายของรัฐบาลและพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และเป็น
การสร้างเสริมสุขภาพให้แข็งแรงมีความกระฉับกระเฉงในการทำงาน next>>
     
     
เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2559 นายพิพัฒน์ จันทนา เกษตรอำเภอมหาราช
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช จัดประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2559 next>>
     
     

เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2559 นายพิพัฒน์ จันทนา เกษตรอำเภอมหาราช เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบความซ้ำซ้อนและรับรองข้อมูลเกษตรกร ระดับอำเภอ โดยมีนายประพันธ์ ตรีบุบผา เป็นประธานการประชุม next>>

     
     
เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2559 นายพิพัฒน์ จันทนา เกษตรอำเภอมหาราช
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ก.ช.ภ.จ.อย.) โดยมีนายเรวัต ประสงค์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานการประชุม next>>
     
     
เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2559 นายพิพัฒน์ จันทนา เกษตรอำเภอมหาราช
และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช และนายพุฒิพงษ์ นันโท ประธานศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรตำบลโรงช้างร่วมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และถวายสัตย์ปฏิญาณข้าราชการที่ดี next>>
     
     
เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2559 จ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบความเสียหายด้านการเกษตรระดับหมู่บ้านตำบลพิตเพียน ปี 2559 ร่วมกับคณะอนุกรรมการ next>>      
     
เมื่อวันที่ 9  พฤศจิกายน 2559 นายพิพัฒน์ จันทนา เกษตรอำเภอมหาราช พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช ร่วมได้จัดเวทีชุมชนการวางแผนการปลูกข้าวเหลื่อมเวลาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา next>>      
     
เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2559 จ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบความเสียหายด้านการเกษตรระดับหมู่บ้านตำบลบางนา ปี 2559 ร่วมกับคณะอนุกรรมการ next>>      
     
เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2559 นายพิพัฒน์ จันทนา เกษตรอำเภอมหาราช เข้าร่วมประชุมคณะทำงานศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 11/2559 next>>
     
     
เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2559 นายพิพัฒน์ จันทนา เกษตรอำเภอมหาราช เข้าร่วมประชุมประจำเดือนหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือนพฤศจิกายน โดยมีนายประพันธ์ ตรีบุบผา นายอำเภอมหาราช เป็นประธาน next>>      
     
เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2559 นายพิพัฒน์ จันทนา เกษตรอำเภอมหาราช เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาร่วมกับประชุมคณะอนุกรรมการติดตามกำกับดูแลการบริหาร จัดการข้าวระดับจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมี ดร.สุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธาน next>>      
     
เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2559 เวลา 7.30 น. นายประพันธ์ ตรีบุบผา นายอำเภอมหาราช เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลา วันปิยมหาราช โดยมีนายพิพัฒน์ จันทนา เกษตรอำเภอมหาราช และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราชเข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา next>>      
     
เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2559 เวลา 13.00 น. นายพิพัฒน์ จันทนา
เกษตรอำเภอมหาราช
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แบบเบ็ดเตล็ด (Single Command) next>>
     
     
เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2559 เวลา 13.00-14.00 น. นายพิพัฒน์ จันทนา เกษตรอำเภอมหาราช เข้าร่วมงาน"นิทรรศการโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาหมู่บ้านรักษาศีล 5 ของคณะสงฆ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา" โดยมีเจ้าพระคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฎิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชเป็นประธานในพิธีเปิด next>>      
     
เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2559 นายธีระศักดิ์ ขุมเงิน เกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วย นายพิพัฒน์ จันทนา เกษตรอำเภอมหาราช และคณะ  เข้าร่วมแสดงความยินดีกับ นายสมชาย ชาญณรงค์กุล ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร next>>      
     
เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2559 นายพิพัฒน์ จันทนา เกษตรอำเภอมหาราช เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการสนับสนุนเงินช่วยเหลือต้นทุนการผลิตให้แก่เกษตรกร ผู้ปลูกข้าว ณ หอประชุมกาญจนาภิเษก ชั้น 2 next>>      
     
เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2559 นายพิพัฒน์ จันทนา เกษตรอำเภอมหาราช เข้าร่วมประชุมประจำเดือนหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือนตุลาคม โดยมีนายประพันธ์ ตรีบุบผา นายอำเภอมหาราช เป็นประธานการประชุมและมอบใบประกาศนียบัตรแก่เกษตรกรดีเด่น next>>      
     
เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2559 นายพิพัฒน์ จันทนา เกษตรอำเภอมหาราช มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช  ลงเยี่ยมเยียนพื้นที่ปลูกดาวเรืองของนางสมจิตร จุลวก และนางสาวบุญเรือน ท่านัดที เกษตรกรหมู่ที่ 7next>>      
     
เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2559 นายพิพัฒน์ จันทนา เกษตรอำเภอมหาราช พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช และเจ้าหน้าที่ทหารประจำพื้นที่อำเภอมหาราช  ลงเยี่ยมเยียนพื้นที่ปลูกข้าวของนายไพรวัลย์ รัตนผล เกษตรกร
ตำบลบางนา next>>
     
     
เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2559 นายพิพัฒน์ จันทนา เกษตรอำเภอมหาราช พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช จัดประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอ ประจำเดือน ตุลาคม 2559 next>>      
     
เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2559 พิพัฒน์ จันทนา เกษตรอำเภอมหาราช เจ้าหน้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช และเกษตรกรชาวมหาราช เข้าร่วมงานวันเก็บเกี่ยวข้าวในแปลงนาส่วนพระองค์ และรับมอบโล่รางวัลใบประกาศเกียรติคุณเกษตรกรและสถาบันเกษตรดีเด่น next>>      
     
เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2559 นายธีระศักดิ์ ขุมเงิน เกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและนายพิพัฒน์ จันทนา เกษตรอำเภอมหาราช เข้าร่วมการประชุมสินค้าละมุดบ้านใหม่ โดยมีนายประพันธ์ ตรีบุบผา นายอำเภอมหาราชเป็นประธานการประชุม ณ พุทธอุทยานมหาราช ตลาดหลวงปู่ทวดฯ next>>      
     
เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2559 สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช นำโดยนางสกุลณีย์ อุบลวัตร พร้อมทีมงาน จัดเวทีชุมชน เกษตรกรตำบลบ้านใหม่ อำเภอมหาราช ตามนโยบายโครงการปรับเปลี่ยนการปลูกข้าวไปปลูกพืชที่หลากหลายฤดูนาปรัง ปี 2560 next>>      
     
เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2559 สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช รณรงค์ถ่ายทอดความรู้ด้านการขยาย  บิวเวอร์เรีย โดยนางสกุลณีย์  อุบลวัตร์ และนางสาวมณีรัตน์ เต็นเส้าnext>>      
     
เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2559 นายพิพัฒน์ จันทนา เกษตรอำเภอมหาราช เข้าร่วมงานวันกำนันผู้ใหญ่บ้าน อำเภอมหาราช และร่วมมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ใหญ่บ้าน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านดีเด่น next>>      
     
เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2559 สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช จัดประชุมสมาชิกศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลโรงช้าง ตามโครงการตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้ง ปี 258/59 next>>      
     
เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2559 นายพิพัฒน์ จันทนา เกษตรอำเภอมหาราช และนางสกุลณีย์ อุบลวัตร์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เข้าประชุมเจ้าหน้าที่อารักขาพืชระดับอำเภอ เพื่อเตรียมความพร้อมเฝ้าระวังการระบาดของโรคและแมลงศัตรูข้าวฯ next>>
     
     
เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2559 สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช จัดอบรมถ่ายทอดความรู้ ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร กิจกรรมพัฒนาศักยภาพชาวนาในการดำเนินงานศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน และการจัดทำแปลงเมล็ดพันธุ์ข้าว next>>      
     
เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2559 นายพิพัฒน์ จันทนา เกษตรอำเภอมหาราช และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช เข้าร่วมงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่
ในพระราชานุเคราะห์ฯ
next>>
     
     
เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2559 สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช ดำเนินการประชาสัมพันธ์พื้นที่เป้าหมายส่งเสริมการปลูกข้าวรอบที่ 1 ปี 2559/60 ให้เกษตรกรได้ทราบ โดยติดประกาศดังกล่าวในจุดที่สำคัญ next>>      
     
เมื่อวันที่ 14 กรกฏาคม 2559 สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช ขอเชิญชวนชาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยาร่วออกเสียงประชามติ next>>      
     
เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2559 สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช จัดอบรมถ่ายทอดความรู้ ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร กิจกรรมพัฒนาศักยภาพชาวนาในการดำเนินงานศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน และการจัดทำแปลงเมล็ดพันธุ์ข้าว next>>      
     
เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2559 สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช
นำโดยนายพิพัฒน์ จันทนา เกษตรอำเภอมหาราช และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช ต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคัดเลือกสถาบันเกษตรกรดีเด่น ประจำปี 2559 next>>
     
     
เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2559 เวลา 13.00 น. สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช
โดยนายพิพัฒน์ จันทนา เกษตรอำเภอมหาราช และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช ต้อนรับคณะกรรมการคัดเลือกเกษตรกรดีเด่น next>>
     
     
เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2559 เวลา 10.00 น. นายประพันธ์ ตรีบุบผา นายอำเภอมหาราช เป็นประธานเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) next>>      
     
เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2559 สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช จัดอบรมถ่ายทอดความรู้ ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร กิจกรรมพัฒนาศักยภาพชาวนาในการดำเนินงานศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน และการจัดทำแปลงเมล็ดพันธุ์ข้าว next>>      
     
เมื่อวันที่ 7 ก.ค. 59 เวลา 9.00 น. นายประยูร รัตนเสนีย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานพิธีบวงสรวงบูรพกษัตริย์ และสิ่งศักดิ์สิทธิ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา next>>      
     
เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2556 สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช จัดการประชุมคณะกรรมการอาสาสมัครเกษตรระดับอำเภอ ครั้งที่ 1/2559 โดยมีนายพิพัฒน์ จันทนา เกษตรอำเภอมหาราช เป็นประธานเปิดการประชุมฯ next>>      
     
เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2559 นายพิพัฒน์ จันทนา เกษตรอำเภอมหาราช เป็นประธานพิธีเปิด “การจัดเวทีเรียนรู้การผลิตข้าวตามหลักการ Pre-GAP” จัดโดยศูนย์วิจัยข้าวพระนครศรีอยุธยา next>>      
     
เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2559 สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช โดยนายพิพัฒน์ จันทนา เกษตรอำเภอ เข้าร่วมพิธีเปิด
"ศูนย์เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ ตำบลโรงช้าง” โดยมีนายประพันธ์ ตรีบุบผา นายอำเภอ เป็นประธานในพิธี next>>

     
     
เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2559 สานักงานเกษตรอาเภอมหาราช โดยนางสาวมณีรัตน์ เต็นเส้า นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ นำแม่บ้ำนเกษตรกรเข้ำร่วมสัมมนำเชิงปฏิบัติกำรเครือข่ำยกลุ่มแม่บ้ำนเกษตรกร กลุ่มส่งเสริมอำชีพ Smart Farmer และ Young Smart Farmer next>>      
     
เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2559 นายพิพัฒน์ จันทนา เกษตรอำเภอมหาราช พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราชและคณะกรรมการศูนย์ฯ ร่วมต้อนรับเจ้าหน้าที่กลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา next>>      
     
เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2559 สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช โดยนายพิพัฒน์ จันทนา เกษตรอำเภอ ร่วมต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินผลงาน
และตัดสินตามโครงการคัดเลือกหมู่บ้านดีเด่น (บ้านสวย เมืองสุข) ระดับอำเภอ ประจำปี 2559 next>>
     
     
เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2559 นายพิพัฒน์  จันทนา มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช ร่วมกิจกรรมสวดมนต์เย็น ตามโครงการหมู่บ้านรักษาศีลห้า next>>      
     
เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2559 สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช จัดประชุมคณะอนุกรรมการช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจนอำเภอมหาราช next>>        
     
เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2559 เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช  เยี่ยมเยียนเกษตรกร และทำการสำรวจข้อมูลไม้ผลที่ได้รับความเสียหายจากภัยแล้ง ปี 2559 next>>        
     
เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2557 นายพิพัฒน์ จันทนา เกษตรอำเภอมหาราช และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช เข้าร่วมการสาธิตเครื่องหยอดเมล็ดพันธุ์ข้าวฯ next>>      
     
วันที่ 3 มิถุนายน 2559 นายพิพัฒน์ จันทนา เกษตรอาเภอมหาราช พร้อมเจ้าหน้าที่ประจาสานักงานฯ ประชุมสานักงานเกษตรอาเภอประจาเดือนมิถุนายน 2559 (DM) next>>      
     
เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2559 นายพิพัฒน์ จันทนา เกษตรอำเภอมหาราช   เข้าร่วมประชุมประจำเดือนหัวหน้าส่วนราชการ และกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน โดยมีนายประพันธ์ ตรีบุบผา เป็นประธานในการประชุมฯ next>>      
     

นายประพันธ์ ตรีบุบผา นายอำเภอมหาราช เป็นประธานปิดการอบรม ในโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี2558/59 รุ่นที่ 5 next>>

     
     
เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 59 นายพิพัฒน์ จันทนา เกษตรอำเภอมหาราช ให้ความรู้ช่วงเวลาพักเที่ยง เรื่องการป้องกันกำจัดศัตรูพืชแบบชีวภาพ และการปฏิบัติตนให้มีความสุข ในโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี2558/59 รุ่นที่ 4 next>>      
     
เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม  2559 นายพิพัฒน์ จันทนา เกษตรอำเภอมหาราช และนางสกุลณีย์ อุบลวัตร์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ปิดการอบรมการเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง  ปี 2558/59 และจากราคาสินค้าเกษตร รุ่นที่ 3 next>>      
     
เมื่อวันที่ 12  พฤษภาคม 2559 นายพิพัฒน์ จันทนา เกษตรอำเภอมหาราช และนางสกุลณีย์ อุบลวัตร์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ มอบเมล็ดพันธุ์ข้าวโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพผลผลิต ปี ๒๕๕๙ (แปลงใหญ่) next>>      
     
เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2559 นายพิพัฒน์ จันทนา เกษตรอำเภอมหาราช   เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการพัฒนาจิตอาสา อาสาสมัครสภากาชาดไทย เนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการ สภากาชาดไทยทรงเจริญ    พระชนมพรรษา 60 พรรษา    ในปี 2558next>>      
     
เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2559 นายพิพัฒน์ จันทนา เกษตรอำเภอมหาราช พร้อมทั้งคณะกรรมการฯ เข้าร่วมจัดทำแผนโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้าน เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐระดับตำบล (ชปต. )next>>      
     
เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2559 นางสกุลณีย์ อุบลวัตร์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ปิดการอบรมการเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/59 และจากราคาสินค้าเกษตร รุ่นที่ 2 next>>      
     
วันที่ 4 พฤษภาคม 2559 นายพิพัฒน์ จันทนา เกษตรอำเภอมหาราช เข้าร่วมเป็นเกียรติในงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์เพื่อเทิดพระเกียรติเนื่องในวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ ประจำปี 2559 next>>      
     
นายพิพัฒน์ จันทนา เกษตรอำเภอมหาราช และนางสกุลณีย์ อุบลวัตร์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ปิดการอบรมการเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/59 และจากราคาสินค้าเกษตร              รุ่นที่ 1 รอบที่ 3 next>>      
     
สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช จัดอบรมโครงการอบรมเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพผลผลิต ปี 2559 โดยมีคุณยุรี  ศศิรัตน์ หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืชเป็นประธานในการเปิดงานโครงการฯ ร่วมกับหน่วยงานกรมการข้าว next>>      
     
นายพิพัฒน์  จันทนา เกษตรอำเภอมหาราช พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช ร่วมประชุมดำเนินการขับเคลื่อนการทำงานส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่   ปี 2559 โดยมีนายไพศาล สังข์มงคล เกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธาน next>>      
     
วันที่ 8 เมษายน 2559 สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช จัดอบรมเกษตรกร หลักสูตรการผลิตตามระบบการจัดการคุณภาพ GAP พืช ครั้งที่ 2 โดยมีนางสกุลณีย์  อุบลวัตร์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ถ่ายทอดความรู้ ร่วมกับวิทยากรจากหน่วยงานกรมการข้าว จังหวัดพระนครศรีอยุธยา next>>      
     
วันที่ 7 เมษายน 2559 สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช จัดอบรมเกษตรกร หลักสูตรการผลิตตามระบบการจัดการคุณภาพ GAP พืช ครั้งที่ 1 โดยมีนายพิพัฒน์  จันทนา เกษตรอำเภอมหาราช เป็นประธานเปิดการอบรม  และคุณสกุลณีย์  อุบลวัตร์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ถ่ายทอดความรู้ next>>      
     
วันที่ 22 มีนาคม 2559 สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช โดยนายพิพัฒน์ จันทนา เกษตรอำเภอมหาราช เข้าร่วมโครงการสวดมนต์ทำวัตรเย็นในวันธรรมสวนะ โดยมีว่าทีร้อยตรีอภินันท์ เผือกผ่อง เป็นประธานในพิธี  next>>          
     
วันที่ 11 มีนาคม 2559 สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราชจัดอบรมโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ปี 2559  next>>                                                                                                   
     
  วันที่ 18 มีนาคม 2559  สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช จัดอบรมโครงการจัดอบรมเกษตรกรตามโครงการ      เพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/59 โดยบูรณาการร่วมกับศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนอำเภอมหาราช  next>>
     
เมื่อวันที่ 7 มีนาคม พ.ศ.2559 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอมหาราช จักอบรมโครงการส่งเสริมและสนับสนุนปัจจัยการผลิตเพื่อลดรายจ่ายในครัวเรือน โดยมีนายประพันธ์ ตรีบุบผา นายอำเภอมหาราช เป็นประธานในพิธี และนายพิพัฒน์ จันทนา เกษตรอำเภอมหาราช ร่วมเป็นเกียรติ next>>      
     
เมื่อวันที่ 7 มีนาคม  พ.ศ.2559 สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช จัดอบรมเกษตรกร  ตามโครงการเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/59next>>      
     
เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559 สานักงานเกษตรอาเภอมหาราช จัดอบรมเกษตรกร ตามโครงการเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/59 next>>      
     
เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 สานักงานเกษตรอาเภอมหาราช จัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาองค์กรเกษตรกร (3ก) next>>      
     
เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559 สานักงานเกษตรอาเภอมหาราช จัดอบรมเกษตรกร ตามโครงการเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/59 next>>      
     
เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช จัดโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/59 next>>      
     
เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2559 สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช จัดอบรมโครงการส่งเสริมความรู้และสนับสนุนปัจจัยการผลิตเพื่อลดรายจ่ายในครัวเรือน (กิจกรรมการปลูกถั่วเขียว) next>>      
     
เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2559 สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช จัดอบรมกิจกรรมการลดความเสี่ยงจากการระบาดศัตรูพืช ปี 2559 next>>      
     
เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2559 สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช จัดอบรมโครงการส่งเสริมความรู้และสนับสนุนปัจจัยการผลิตเพื่อลดรายจ่ายในครัวเรือน (กิจกรรมการเพาะเห็ดในตะกร้าและเห็ดถุง) next>>      
     
เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2559 สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช จัดอบรมโครงการปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนการผลิต ปี 2559 next>>      
     
สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช จัดทำเวทีสร้างความรู้ความเข้าใจสถานการณ์น้ำฯ ตามแผนการดำเนินโครงการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจ ในพื้นที่อำเภอมหาราช next>>      
     
นายพิพัฒน์ จันทนา เกษตรอำเภอมหาราช จัดประชุมคณะทำงานศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจฯ เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2558 เวลา 10.00 น. ณ สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช next>>      
     
นายประพันธ์ ตรีบุบผา นายอำเภอมหาราช และนายพิพัฒน์ จันทนา เกษตรอำเภอมหาราช ต้อนรับคณะ อ.ค.ต.ป.เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 เพื่อตรวจติดตามโครงการปรับปรุงระบบส่งน้ำฯ ต.พิตเพียน next>>      
     
นางสกุลณีย์ อุบลวัตร ์ เป็นวิทยากร อบรมโครงการพัฒนาระบบธุรกิจอาหารปลอดภัยฯ ระหว่างวันที่        26 – 27 พฤศจิกายน 2558 ณ สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช next>>      
     
นายพิพัฒน์ จันทนา เกษตรอำเภอมหาราช ร่วมเวทีจัดทำแผนพัฒนาอาชีพการเกษตรในพื้นที่อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ระหว่างวันที่ 11 – 19 พฤศจิกายน 2558 next>>      
     
เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2558 นายพิพัฒน์ จันทนา เกษตรอำเภอมหาราช ร่วมกิจกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง ณ ตำบลโรงช้าง อำเภอมหาราช next>>      
     
นายพิพัฒน์ จันทนา เกษตรอำเภอมหาราช ร่วมบรรยายแก่เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2558 ณ ห้องประชุมวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงห์บุรี next>>      
     
นายพิพัฒน์ จันทนา เกษตรอำเภอมหาราช จัดประชุมคณะทำงานเสริมขับเคลื่อนมาตรการ เมื่อวันที่ 10.00 น. ณ ที่ว่าการอำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยาnext>>      
     
เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2558 นายพิพัฒน์ จันทนา เกษตรอำเภอมหาราช พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช ร่วมพิธีวางพวงมาลา ณ ที่ว่าการอำเภอมหาราช next>>      
     
สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราชร่วมจัดเวทีชุมชนเพื่อการจัดสรรกิจกรรมตามแผนชุมชนเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้ง ปี 2558/59 ระหว่างวันที่ 14 – 22 ตุลาคม 2558 next>>      
     
นายไพศาล สังข์มงคล เกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นหัวหน้าชุดปฏิบัติการลงพื้นที่เพื่อชี้แจงสถานการณ์น้ำและสร้างความเข้าใจในมาตรการของภาครัฐ เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2558 ณ ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลบ้านนา ตำบลบ้านนา next>>      
     
นายไพศาล สังข์มงคล เกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นหัวหน้าชุดปฏิบัติการฯ ลงพื้นที่เพื่อชี้แจงสถานการณ์น้ำและสร้างความเข้าใจในมาตรการของภาครัฐ เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2558 ณ วัดใหม่ปากบาง ตำบลท่าตอ อำเภอมหาราช next>>      
     
ระหว่างวันที่ 21-25 กันยายน 2558 เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช ร่วมจัดทำแผนชุมชนเพื่อแก้ไขวิกฤตภัยแล้ง ปี 2558/59 ในพื้นที่ อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครสรีอยุธยาnext>>      
     
สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราชให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่จากสำนักงานคลังจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมคณะ ออกติดตามประเมินผลการดำเนินงานด้านการบริการงานระดับอำเภอ เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2558 ณ สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราชnext>>      
     
คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวงมหาดไทย นำคณะโดย นายจำนง เฉลิมฉัตร ประธานกรรมการติดตาม ตรวจสอบประเมินผลโครงการปรับปรุงระบบส่งน้ำและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเพื่อสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร ตำบลพิตเพียน อำเภอมหาราช เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2558next>>      
     
นายถิรพันธ์ ศุกระศร นายอำเภอมหาราช เป็นประธานการประชุมไกล่เกลี่ยการแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกร เมื่อวันท ี่ 25 สิงหาคม 2558 ณ สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยาnext>>      
     
เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2558 เจ้าหน้าที่จากสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1 จังหวัดชัยนาท ติดตามประเมินโครงการฝึกอาชีพเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2557/2558next>>      
     
สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราชได้ให้การต้อนรับ ท่านสุรพล จารุพงศ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรและคณะ พร้อมทั้งนายถิรพันธ์ ศุกระศร นายอำเภอมหาราช ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์ช่วยเกษตรกร ตำบลโรงช้าง อำเภอมหาราชnext>>      
     
เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2558 นายพิพัฒน์ จันทนา เกษตรอำเภอมหาราช ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนเกษตรกร ร่วมรับฟังและหาแนวทางแก้ไขปัญหาในช่วงสถานการณ์ฝนทิ้งช่วงnext>>      
     
เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2558 นายพิพัฒน์ จันทนา เกษตรอำเภอมหาราช พร้อมด้วย นายไพศาล สังข์มงคล เกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้ลงพื้นที่ ตำบลบ้านนา next>>      
     
เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2558 นายไพศาล สังข์มงคล เกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) next>>      
     
เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2558 สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราชร่วมกับโรงเรียนวัดบางสงบ จัดอบรมกลุ่มยุวเกษตรกรnext>>      
     
วันที่ 25 มิถุนายน 2558 นายพิพัฒน์ จันทนา เกษตรอำเภอมหาราช จัดการประชุม ชี้แจงทำความเข้าใจสถานการณ์ฝนทิ้งช่วงในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาnext>>      
     
วันที่ 23 มิถุนายน 2558 นายพิพัฒน์ จันทนา เกษตรอำเภอมหาราช ทำหน้าที่ประธานการประชุมคณะกรรมการโครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทา   ปัญหาภัยแล้งnext>>      
     
เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2558 นายพิพัฒน์ จันทนา เกษตรอำเภอมหาราช ร่วมชี้แจงวัตถุประสงค์และรายละเอียดการดำเนินงานส่งเสริมการเกษตรในรูปแบบแปลงใหญ่next>>      
     
ระหว่างวันที่ 19 - 22 พฤษภาคม 2558 เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช    ทำการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรnext>>      
     
เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2558 นางอัชดา มนต์เทวัญ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ได้พาเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเข้าเยี่ยมnext>>      
     
เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2558 นายพิพัฒน์ จันทนา เกษตรอำเภอมหาราช เข้าเยี่ยมและเป็นกำลังใจให้การดำเนินงานโครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง กลุ่มจักสานพัดnext>>      
     
เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2558 นายพิพัฒน์ จันทนา เกษตรอำเภอมหาราช ให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวจากสถานีโทรทัศน์ ช่อง 5 ถ่ายทำการดำเนินงานโครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้งnext>>      
ข่าวประชาสัมพันธ์ 
 
เตรียมพร้อมรับมือ "วิกฤตภัยแล้ง"
รู้ทัน "เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล"
ชะลอการปลูกข้าวนาปีในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระย
 เตือนภัยป้องกันการระบาดของแมลงบั่ว
งดส่งน้ำเพื่อการปลูกข้าวนาปีและนาปรังในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา
เมื่อวันที่ 15-19 ธันวาคม 2557 เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช เข้าร่วมการสัมมนา
เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2557 นายพิพัฒน์ จันทนา เกษตรอำเภอมหาราช ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน และเจ้าหน้าที่ทหาร
เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2558 สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช เข้าร่วมงานคลินิคเกษตรเคลื่อนที่
เตือนภัยป้องกันการระบาดของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล
งดส่งน้ำเพื่อการเพาะปลูกข้าวนาปีต่อเนื่องและข้าวนาปรังในลุ่มน้ำเจ้าพระยา
สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช ร่วมออกหน่วยบริการอำเภอ ยิ้มเคลื่อนที่ (Amphoeyim Mobile Service) ประจำปี 2557
"เทคโนโลยี ปุ๋ยสั่งตัด"
ประสบปัญหาราคาข้าวที่ตกตํ่า รวมทั้งต้นทุนการผลิตที่สูง
เปียกสลับแห้ง แล้งข้าว ลดการใช้นํ้าในการทำนา
เฝ้าระวังการระบาดของด้วงงวงมะพร้าว
การเลือกซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี
เมื่อวันที่ 22-23 เมษายน 2557 เจ้าหน้าที่และแกนนำเกษตรกรอำเภอมหาราช ร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ภายใต้โครงการลดความเสี่ยงเกษตรกรจากการระบาดศัตรูพืช และโครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐานด้านความปลอดภัยจากสารเคมี
เมื่อวันที่ 8-9 เมษายน 2557 สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช จัดกิจกรรมกระบวนการเรียนรู้การผลิตผักปลอดภัยและ GAP ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน (พืชผัก) ประจำปี 2557
เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2557 วิสาหกิจชุมชมกลุ่มแปรรูปปลานํ้าจืดตำบลบ้านขวาง
ไปศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปสัตว์นํ้าและผลิตอาหารตำบลบ้านนา

 

 

 

พัฒนาระบบและนำเสนอข้อมูลโดย
นางสาววีณา คงสมบูรณ์ นักวิชการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ และ นางสาวสุพัตรา  ประภารัตน์  เจ้าพนักงานธุรการ
สถานที่ตั้ง : สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช
ถนนชาญวิวัฒน์  ตำบลหัวไผ่   อำเภอมหาราช   จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โทรศัพท์/โทรสาร  0 - 3538 - 9126
E-Mail : maharat27@hotmail.com