รายชื่อวิสาหกิจชุมชน
ที่ได้รับอนุมัติการจดทะเบียน

 

กรมส่งเสริมการเกษตร
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560
สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน
 
แบบรายงาน สวช. 01_3        จำนวน 19 รายการ
ค้นหาจาก: ประเภทยื่นจด: วิสาหกิจชุมชน สถานะ: อนุมัติแล้ว จังหวัด พระนครศรีอยุธยา อำเภอ มหาราช
ลำดับที่
รหัสทะเบียน
ชื่อ
ที่ตั้ง
ว/ด/ป
อนุมัติ
1 1-14-15-10/1-0001 วิสาหกิจชุมชนแปรรูปปลาน้ำจืดตำบลบ้านขวาง 56 หมู่ 3 ต.บ้านขวาง อ.มหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา โทรศัพท์ 018517911 03/10/2548
2 1-14-15-10/1-0002 วิสาหกิจชุมชนแปรรูปเบอเกอรี่ป้าเล็กตำบลบ้านขวาง 43 หมู่ 2 ต.บ้านขวาง อ.มหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา โทรศัพท์ 018803265 25/10/2548
3 1-14-15-02/1-0001 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มจักรสานตำบลกะทุ่ม 16/2 หมู่ 4 ต.กะทุ่ม อ.มหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา โทรศัพท์ 094445226 25/10/2548
4 1-14-15-11/1-0001 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปอาหารแม่สมบัติ ตำบลท่าตอ 41/1 หมู่ 3 ต.ท่าตอ อ.มหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา โทรศัพท์ 051237521 28/10/2548
5 1-14-15-10/1-0004 วิสาหกิจชุมชนขนมไทยบ้านขวาง 26 หมู่ 2 ต.บ้านขวาง อ.มหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา โทรศัพท์ 035390741 04/11/2548
6 1-14-15-10/1-0003 วิสาหกิจชุมชนดอกไม้ประดิษฐ์ตำบลบ้านขวาง 4 หมู่ 2 ต.บ้านขวาง อ.มหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา โทรศัพท์ 035390694 04/11/2548
7 1-14-15-04/1-0001 วิสาหกิจชุมชนดอกไม้ประดิษฐ์ตำบลน้ำเต้า 44/3 หมู่ 2 ต.น้ำเต้า อ.มหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา โทรศัพท์ 035228088 07/11/2548
8 1-14-15-07/1-0001 วิสาหกิจชุมชนเจ้าปลุกขนมไทย 15/1 หมู่ 4 ต.เจ้าปลุก อ.มหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา โทรศัพท์ 098033157 21/11/2548
9 1-14-15-09/1-0001 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปสัตว์น้ำและผลิตอาหารปลาตำบลบ้านนา 118 หมู่ 4 ต.บ้านนา อ.มหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา โทรศัพท์ 30/01/2549
10 1-14-15-10/1-0005 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์ผ้าใยบัวบ้านขวาง 86 หมู่ 1 ต.บ้านขวาง อ.มหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา โทรศัพท์ 08-9540631 16/02/2550
11 1-14-15-03/1-0001 วิสาหกิจชุมชนการเพาะเห็ดตำบลท่าตอ 36 หมู่ 2 ต.ท่าตอ อ.มหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา โทรศัพท์ 0843014801 22/02/2551
12 1-14-15-03/1-0002 วิสาหกิจชุมชนผลิตธูปตำบลมหาราช 46 หมู่ 3 ต.มหาราช อ.มหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา โทรศัพท์ 0869617230 05/08/2552
13 1-14-15-03/1-0003 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตน้ำสมุนไพรเพื่อสุขภาพมหาราช 82 หมู่ 1 ต.มหาราช อ.มหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา โทรศัพท์ 035228359 14/01/2553
14 1-14-15-06/1-0001 วิสาหกิจชุมชนผลิตปุ๋ยอินทรีย์ตำบลโรงช้าง 6/2 หมู่ 3 ต.โรงช้าง อ.มหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา โทรศัพท์ 035766031 02/02/2553
15 1-14-15-03/1-0014 วิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์พื้นบ้านและข้าวเพื่อสุขภาพตำบลมหาราช 80/3 หมู่ 1 ต.มหาราช อ.มหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา โทรศัพท์ 0816821553 17/06/2557
16 1-14-15-06/1-0012 วิสาหกิจชุมชนวิสาหกิจชุมชนเห็ดและแปรรูปตำบลโรงช้าง 16 หมู่ 4 ต.โรงช้าง อ.มหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา โทรศัพท์ 0892372403 05/01/2558
17 1-14-15-01/1-0010 วิสาหกิจชุมชนเกษตรปลอดภัยตำบลหัวไผ่ 15/2 หมู่ 4 ต.หัวไผ่ อ.มหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา โทรศัพท์ 0896830110 11/02/2558
18 1-14-15-10/1-0016 วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ตำบลบ้านขวาง 33 หมู่ 3 ต.บ้านขวาง อ.มหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา โทรศัพท์ 0814097075 10/04/2558
19 1-14-15-09/1-0012 วิสาหกิจชุมชนโครงการปลาแปรรูปปลาเค็มแดดเดียว 82/1 หมู่ 4 ต.บ้านนา อ.มหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา โทรศัพท์ 0926135745 13/07/2559