เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบตำบลบางนา
         นางสกุลณีย์   อุบลวัตร์
       (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชาญการ)
              รับผิดชอบศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการประจำตำบลบางนา

                                 ประวัติตำบลบางนา

                                  การประกอบอาชีพในอดีตของตำบลบางนา  จะทำนาเป็นอาชีพหลัก  การทำนาแบบนาหว่านสำรวย  หรือนาหว่านข้าวแห้งเพียงครัวเดียว  โดยใช้พันธุ์ข้าวพันธุ์ส่งเสริม  ได้แก่พันธุ์ปิ่นแก้ว  พันธุ์เล็บมือนาง  ต้องอาศัยน้ำฝนหรือน้ำชลประทานในการเพาะปลูกขาดการดูแลผลผลิตต่ำ  ประมาณ  250-300  กิโลกรัมต่อไร่  ปัจจุบันนิยมใช้พันธุ์ข้าวพื้นเมืองพันธุ์หอมทุ่ง  มีการปฏิบัติดูแลรักษาทำให้ผลผลิตข้าวเพิ่มขึ้นเป็น 500  กิโลกรัมต่อไร่   มีการปลูกพืชผักในช่วงฤดูแล้งมากขึ้น  พืชผักที่เกษตรกรปลูกมาก  ได้แก่   พริกชี้ฟ้า ข้าวโพดฝักสด  ตลอดจนพืชผักต่าง ๆ  และเกษตรกรเริ่มมีการทำนาปรังมากขึ้น  โดยใช้พันธุ์ข้าวพันธุ์ส่งเสริมในการเพาะปลูก    

                                 แผนที่ตำบลบางนา                               


                 

                     สภาพทั่วไป

                             ตำบลบางนาตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของอำเภอมหาราช  ห่างจากที่ว่าการอำเภอมหาราช   ประมาณ  14  กิโลเมตร  มีพื้นที่ทั้งหมด  12.8    ตารางกิโลเมตร
                                                            ทิศเหนือ                   ติดต่อกับ   ตำบลโรงช้าง   อำเภอมหาราช       จังหวัดพระนครศรีอยุธยา    ตำบลบ้านหลวง  อำเภอดอนพุด จังหวัดสระบุรี
                             
                              ทิศใต้                       ติดต่อกับ   ตำบลกะทุ่ม  อำเภอมหาราช   จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
                           
                                ทิศตะวันออก            ติดต่อกับ   ตำบลพระนอน  อำเภอนครหลวง   จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
                           
                                ทิศตะวันตก              ติดต่อกับ   ตำบลกะทุ่ม   อำเภอมหาราช    จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
          
                   การปกครอง  แบ่งออกเป็น  หมู่  คือ
                           
                                หมู่ที่  1                    ชื่อหมูบ้าน                บางนา
                           
                                หมู่ที่  2                    ชื่อหมู่บ้าน                บางนา
                               
                            หมู่ที่  3                    ชื่อหมู่บ้าน                บางนา
                           
                                หมู่ที่  4                    ชื่อหมู่บ้าน                บางนา
                           
                                หมู่ที่  5                    ชื่อหมู่บ้าน               
บางนา
 

      แหล่งน้ำธรรมชาติ

         สภาพพื้นที่โดยทั่วไปของตำบลบางนา  เป็นที่ลุ่มพื้นที่ส่วนใหญ่เหมาะสมในการปลูกข้าวในฤดูแล้งจะขาดน้ำชลประทานในการทำการเกษตรบ้างเป็นบางช่วง  มีคลองบางนาไหล
ผ่านแต่ละหมู่บ้านเหมาะแก่การประกอบอาชีพการเกษตร  มีพื้นที่สาธารณะ  เช่น  หนอง  และพื้นที่อื่น ๆ

                                                แหล่งน้ำที่สำคัญของตำบลบางนา   ใช้เพื่อทำการเกษตร  ได้แก่
                                                -          คลองบางนา
                                                -          คลองส่งน้ำโครงการชลประทานโคกกระเทียม
                                                -          หนอง  บัว         อยู่หมู่ที่ 1                 ขนาดพื้นที่  12  ไร่
                                                -          หนอง  กระจับ  อยู่หมู่ที่  4,5             ขนาดพื้นที่  25  ไร่
                                                -          หนอง  สรวง     อยู่หมู่ที่ 2 ขนาดพื้นที่    3         ไร่

 

                 เส้นทางคมนาคม

                            ตำบลบางนามีเส้นทางการคมนาคมสะดวก  มีถนนเชื่อมกันทุกหมู่บ้าน  มีรถประจำทางวิ่งผ่าน  ดังนี้
                                               -  ถนนลาดยาง  สาย  จากองค์การบิหารส่วนตำบลบางนา  ถึงที่ว่าการอำเภอมหาราช   14  กิโลเมตร  สภาพการใช้งานใช้ได้ตลอดปี


 

                  สภาพดิน

                              สภาพดินทั่วไปของตำบลบางนา  ส่วนใหญ่เป็นดินเหนียวปนร่วม  มีความอุดมสมบูรณ์ของดินปานกลาง  ขาดการฟื้นฟูปรับปรุงโครงสร้าง  และคุณภาพความอุดมสมบูรณ์ของดิน  ตำบลบางนามีกลุ่มดิน  ชุดดิน  ได้แก่
                                            ชุดดินท่าม่วง            มีความเหมาะสมในการปลูกพืชไร่  แต่มีข้อจำกัดเรื่องน้ำท่วมอยู่บริเวณ    บางส่วนของหมู่ที่  4
                                            ชุดดินชัยนาท            มีความเหมาะสมในการปลูกข้าว  แต่มีปัญหาดินอาจขาดความชื้น  และเหมาะสมปานกลางในการปลูกพืชไร่  แต่มีข้อจำกัดเรื่องน้ำอาจท่วม
              
                                                             เป็นครั้งคราว  อยู่บริเวณหมู่ที่  1,3
                                            ชุดดินราชบุรี            มีความเหมาะสมดีในการปลูกข้าว  แต่มีข้อจำกัดเรื่องน้ำท่วม  อยู่บริเวณหมู่ที่ 3
                                            ชุดดินสิงห์บุรี           มีความเหมาะสมในการปลูกข้าว  แต่มีข้อจำกัดเรื่องน้ำท่วม  อยู่บริเวณ   หมู่ที่  5