ѵӹѡҹɵҪ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   

             

                              4 4 Ӻ Ҫ ѧѴйظ

          อำเภอมหาราช       เดิมเรียกว่า  "แขวงนครใหญ่"  ต่อมาปี  พ.ศ. 2457  ได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติการปกครองท้องถิ่นขึ้น  จึงได้เปลี่ยนแปลง
                                       การปกครองจากรูปของ  "แขวง"  อำเภอเรียกว่า  "อำเภอนครใหญ่"  ต่อมาเมื่อมีการประกาศของกระทรวงมหาดไทยให้เปลี่ยนชื่อ
                                       อำเภอให้สอดคล้องกับตำบลที่อยู่ในท้องที่อำเภอ     ดังนั้นอำเภอนครใหญ่จึงได้เปลี่ยนชื่อมาเป็น  "อำเภอมหาราช"  ตามตำบลที่ตั้ง
                                       อยู่เดิม   อำเภอมหาราชมีการปกครองท้องที่   แบ่งออกเป็น  16  ตำบล  ในปี  พ.ศ. 2480  ทางราชการได้ยกฐานะตำบลบ้านแพรก
                                       ซึ่งเป็นตำบลหนึ่งของอำเภอมหาราชขึ้นเป็นกิ่งอำเภอให้ชื่อว่า  "กิ่งอำเภอบ้านแพรก"  และโอนตำบลบ้านแพรก  ตำบลสำพะเนียง
                                       ตำบลคลองน้อย   และตำบลบ้านโพ  ไปขึ้นอยู่ในการปกครองของกิ่งอำเภอบ้านแพรกจนกระทั้ง  พ.ศ. 2502 ( 10 ธันวาคม 2502)
                                       จึงยกฐานะกิ่งอำเภอบ้านแพรกเป็นอำเภอ    ปัจจุบันอำเภอมหาราชแบ่งการปกครองออกเป็น   12  ตำบล   58  หมู่บ้าน      

            สภาพทั่วไป ภูมิประเทศ
                                       มีพื้นที่   119  ตารางกิโลเมตร   ห่างจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ประมาณ  24  กิโลเมตร  เดินทางโดยรถยนต์  ที่ว่าการอำเภอ
                                       ตั้งอยู่ระหว่างแม่น้ำลพบุรี  และคลองบางแก้ว  ตำบลหัวไผ่  พื้นที่โดยทั่วไปเป็นที่ราบลุ่มเหมาะแก่การทำการเกษตร  มีแม่น้ำสำคัญ
                                       1  สาย  คือ  แม่น้ำลพบุรี   มี   2  คลองสำคัญ   คือ  คลองบางแก้ว  และคลองบางพระครู  
        
             
อาณาเขต         ทิศเหนือ                      จดเขต                   อำเภอบ้านแพรก
                                       ทิศใต้                          จดเขต                   อำเภอบางปะหัน
                                       ทิศตะวันออก                จดเขต                  อำเภอนครหลวง    อำเภอดอนพุด   จังหวัดสระบุรี

             การปกครอง     แบ่งออกเป็น   12  ตำบล    58  หมู่บ้าน     2   เทศบาล   4  อบต.    และ  8  สภาตำบล

            
ประชากร          จำนวน  23,770  คน   ชาย  11,314  คน  หญิง  12,456  คน  ประชาชนส่วนใหญ่จะนับถือศาสนาพุทธ

            
วัฒนธรรม         ได้แก่   ประเพณีงานสงกรานต์,งานลอยกระทง,แห่เทียนพรรษา,ประเพณีกวนข้าวทิพย์

            
โบราณสถาน      วัด  มีพระสงฆ์   27  วัด   วัดร้าง   22  วัน
                                        พระพุทธมหามนีศรีมหาราช    วัดกุฎีทอง   ตำบลพิตเพียน  ประตูกำแพงโบสถ์   วัดธรรมรส  ตำบลบ้านใหม่
                                        พนังวิหาร   วัดหน้าวัว  (วัดร้าง)  ตำบลเจ้าปลุก

            
แหล่งท่องเที่ยว   พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน   วัดสุวรรณเจดีย์   ตำบลบ้านขวาง     พระตำหนักเจ้าปลุก   ตำบลเจ้าปลุก

            
อาชีพ                   อาชีพหลัก   ได้แก่   การทำประมง   เลี้ยงสัตว์  ทำนา  ทำสวน    
                                           อาชีพรอง    ได้แก่   การรับจ้างทั่วไป   การทำเครื่องจักสาน

           
ผลิตภัณฑ์          ผลิตภัณฑ์ที่มีชื่อเสียงของอำเภอมหาราช  คือ
                                    -  ปลาเค็ม    ปลาย่าง   ตำบลบ้านนา
                                    -  ผ้าทอ   โครงการทอผ้าในพระบรมราชนุปถัมถ์   ตำบลน้ำเต้า
                                    -  เข่งปลาทู    ตำบลน้ำเต้า
                                    -  ไข่เค็ม        ตำบลน้ำเต้า
                                    -  มะม่วงกวน    ตำบลท่าตอ   และตำบลบ้านนา