ข้อมูลบุคลากร

สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช

 

   

 
 

                                                                                                (นายพิพัฒน์ จันทนา)

เกษตรอำเภอมหาราช

โทร. 081-5712953
 

 
 

      

 

(นางสกุลณีย์ อุบลวัตร)
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
โทร. .089744-0515

 


(นางสาวดวงพร นันทิกะ )
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
โทร. 083-2699553

(นางสิริมา เต่าคำ)
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
โทร. 086-1353193
 

(นางสาวพรภัค พึ่งเก็บ)
            นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
โทร. 087-0360199

(นางสาววิภาดา พิมพ์เงิน)
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
โทร. 089-903-4717

(ไปช่วยราชการอำเภอบ้านแพรก) 

(นางมัลลิกา สวนหลวง)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

โทร. 080-4299415

(นางสาวสุพัตรา ประภารัตน์ )
จ้าพนักงานธุรการ
โทร.
081 - 2399332