แผนพัฒนาการเกษตรระดับตำบล ปี 2558 - 2560  

                        

                                ตำบลบางนา                                ตำบลน้ำเต้า                         ตำบลโรงช้าง

                               ตำบลมหาราช                               ตำบลบ้านนา                       ตำบลบ้านขวาง

                               ตำบลเจ้าปลุก                               ตำบลบ้านใหม่                      ตำบลกะทุ่ม

                              ่ตำบลพิตเพียน                                ตำบลหัวไผ่                          ตำบลท่าตอ